simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ : ܡܛܠ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ .
P:Sam [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ .
P:Sam [AB] ܘܠܐ ܢܡܘܬ : ܡܛܠ ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܒܟ ܚܝܠܐ : ܡܛܠ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ
P:Sam [AB] ܕܬܟܪܐ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈
P:Sam [AB] ܥܠܝ ܘܩܛܘܠܝܢܝ : ܡܛܠ ܕܐܚܕܘܢܝ ܨܘܪܢܐ̈ :
P:Sam [AB] ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܡ ܕܘܝܕ
P:Sam [AB] ܘܬܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ : ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ
P:Sam [AB] ܢܒܠ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܫܡܗ ܗܟܢܐ
P:Sam [AB] ܕܣܦܩܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܥܡܟ .
P:Sam [AB] ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܓܕܫܐ ܗܘ
P:Sam [AB] ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܠܟܐ̈ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܗܘܐ :
P:Sam [AB] ܗܘܝܬ ܘܒܥܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܗܘܝܬ :
P:Sam [AB] ܠܕܘܝܕ ܛܒ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܥܡܐ ܠܡܪܓܡܗ
P:Sam [AB] ܕܚܙܝܗܝ ܬܡܢ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܘ ܠܝ ܕܡܥܪܡܘ
P:Sam [AB] ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܕܠܐ
P:Sam [AB] ܘܕܚܠܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܠܗ ܛܠܝܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ : ܟܕ
P:Sam [AB] : ܠܡܐܟܠ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܥܡܐ ܟܦܢ