simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܡܪܝܐ ܬܒܘܥܐ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܝܒܐ̈ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܚܛܝܬ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܚܝܠܟ : ܠܡܐܙܠ ܒܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܟ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܡܢ ܗܘ ܡܨܐ ܚܝܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܚܪܬܗ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܟܕܒܐ : ܠܠܘܛܬܐ . ܘܒܗܬܬܗ ܥܡܗ ܬܐܒܕ . ܡܛܠ ܐܦ ܠܡܟܕܒܘ . ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܒܗܬܬܐ ܢܘܪܬܢ̈ . ܘ
P:Ecclus [AB] ܕܐܟܘܬܗ : ܗܟܢܐ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܫܡܗ ܗܟܢܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ : ܗܘܝܘ . ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܫܪܘܢ ܪܚܡܘܬܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܚܝܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܬܚܕܐ ܒܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܫܘܩܪܐ . ܐܦܢ ܣܓܝܘ : ܠܐ ܬܚܕܐ ܒܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܡܟܝܟܐ̈ ܐܪܙܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܪܒ ܒܥܠܡܐ ܐܙܥܪ ܢܦܫܟ . ܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܬܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ . ܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܟܬܫܝܗܘܢ̈ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ . ܡܚܘܬܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ : ܓܐܝܘܬܐ . ܘܙܢܝܘܬܐ : ܡܒܘܥܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܢ ܬܛܪܦܝܘܗܝ : ܢܦܘܩ ܢܐܒܕ . ܘܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܬܫܟܚܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗܘ ܥܒܕܟ : ܐܝܟ ܐܚܘܟ ܚܫܘܒܝܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܟܬܫ ܒܕܡܐ ܕܢܦܫܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܢܬܗ ܘܝܪܬܘܬܗ : ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܦ ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܡܛܠ ܒܐܪܥܗܘܢ ܠܐ ܝܪܬܘ ܝܘܪܬܢܐ . ܘܠܐ ܦܠܓܘ ܦܠܓܘܬܐ ܥܡܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܐܝܕܗ ܩܡ ܫܡܫܐ : ܘܗܘܐ ܝܘܡܐ ܚܕ : ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܢ ܗܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܩܪܒܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܥܒܕ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢ ܝܡܐ ܪܒܐ ܣܓܝܬ ܚܟܡܬܐ . ܘܡܚܫܒܬܐ ܡܢ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ . ܐܦ ܡܛܠ ܢܓܡܪܘܢܗ̇ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܚܟܡܬܐ . ܘܐܚܪܝܐ̈ ܠܐ ܢܕܪܟܘܢܗ̇ . ܛ
P:Ecclus [AB] ܕܢܝܪܐ ܩܫܝܐ ܢܝܪܗ . ܘܐܣܘܪܘܗܝ̈ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܦܪܙܠܐ . ܡܛܠ ܠܓܒܪܐ ܕܠܐ ܢܓܕ ܒܢܝܪܗ . ܘܒܐܣܘܪܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܬܐܣܪ .
P:Ecclus [AB] ܕܖܚܡܐ̈ ܘܪܘܓܙܐ ܥܡܗ . ܘܡܣܓܐ ܠܡܫܒܩ : ܐܦ ܬܒܥ ܚܛܗܐ̈ . ܡܛܠ ܪܛܘܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܚܕ ܐܢ ܢܩܫܐ ܩܕܠܗ : ܗܢܘ ܬܡܗܐ ܐܢ ܢܙܟܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢܗܘܢ ܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ : ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܡܦܢܝܘ ܦܬܓܡܐ . ܡܛܠ . ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Ecclus [AB] ܓܐܝܘܬܗܘܢ . ܘܠܐ ܪܚܡ ܥܠ ܥܡܐ ܚܪܡܐ . ܘܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܐܒܕ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܚܣ ܥܠ ܥܡܘܖܐ̈ ܕܩܪܝܬܗ ܕܠܘܛ : ܕܐܪܫܥܘ
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗܘܢ . ܒܦܘܡܐ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܢܕܪܟܘܢܗ̇ . ܠܐ ܗܘܬ ܝܐܝܐ ܒܦܘܡܐ ܕܥܘܠܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܝܘܠܦܢܝ : ܡܢ ܕܒܫܐ ܚܠܐ . ܘܠܕܝܪܬܝܢ ܠܝ : ܡܢ ܟܟܪܝܬܐ . ܐ ܡܛܠ ܠܘܬܝ ܟܠ ܕܡܬܪܓܪܓܝܢ ܠܝ . ܘܡܢ ܥܠܠܬܝ̈ ܛܒܬܐ̈ ܬܬܦܢܩܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ . ܕ ܕܢܛܪ ܐܘܪܚܗ : ܢܛܪ ܡܛܠ . ܒ ܘܒܐܘܪܚܬܟ̈ ܗܘܝܬ ܙܗܝܪ . ܓ ܒܟܠ ܥܒܕܝܟ̈ ܛܪ ܢܦܫܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ ܒܑܗ ܗܢܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܨܠܚܐ ܡܛܠ ܘܫܘܩܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܐ ܠܒܟ . ܘܐܦ ܠܐܣܝܐ ܗܒ ܐܬܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܫܒܚܝܗܝ̈ ܢܫܐ̈ ܒܪܒܘܬܐ̈ . ܩܠܝܠ ܐܬܟܬܫ : ܘܬܒܪ ܡܛܠ ܠܓܢܒܪܐ ܕܝܕܥ ܩܪܒܐ : ܠܡܪܡܘ ܩܪܢܐ ܕܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ecclus [AB] ܕܢܦܫܐ ܩܫܝܬܐ ܬܚܒܠ ܡܪܗ̇ . ܘܚܕܘܬܐ ܠܣܢܐܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܛܪܦܝܟ̈ ܬܬܪ . ܘܐܒܟ ܬܐܟܘܠ . ܘܬܫܒܩܟ ܐܝܟ ܐܝܠܢܐ ܝܒܝܫܐ .