simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܡܪܕܘܬܐ . ܘܟܕ ܬܬܒ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܠܥܣ : ܠܐ ܬܘܫܛ ܐܝܕܟ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܣܝܡ ܩܕܡܝܟ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܓܓܪܬܢ ܕܠܐ ܬܣܬܢܐ . ܐܙܕܗ݇ܪ
P:Ecclus [AB] ܥܘܬܪܗ . ܕܡܬܝܩܪ ܒܡܣܟܢܘܬܗ : ܒܥܘܬܪܗ ܚܕ ܟܡܐ . ܘܕܙܠܝܠ ܡܛܠ ܐܝܬ ܡܣܟܢܐ . ܕܡܬܝܩܪ ܡܛܠ ܚܟܡܬܗ . ܘܐܝܬ ܥܬܝܪܐ . ܕܡܬܝܩܪ
P:Ecclus [AB] ܨܪܝܟܘܬܗ . ܡܢ ܗܘ ܗܢܐ ܕܗܘܐ ܙܕܝܩܐ : ܘܥܠ ܥܘܬܪܗ ܡܬܬܢܝܚ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܥܕܢܗ̇ . ܐ ܐܝܬ ܕܡܬܦܠܛ ܡܢ ܚܛܗܐ̈
P:Ecclus [AB] ܪܛܘܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܚܕ ܐܢ ܢܩܫܐ ܩܕܠܗ : ܗܢܘ ܬܡܗܐ ܐܢ ܢܙܟܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܓܠܝܢ̈ ܐܬܩܦܣܘ