simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܬܬܚܟܡ ܒܐܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ : ܩܒܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܡܛܠ ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܠܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ܐܬܕܒܩ ܒܗ̇ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ .
P:Ecclus [AB] ܗܝܡܢܘܬܗ : ܗܝ ܬܚܝܘܗܝ . ܘܐܦ ܗܘ ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܐܟܘܬܟ . ܠܒܗ ܡܛܠ ܠܟ : ܠܢܦܫܗ ܗܘ ܡܒܐܫ . ܘܐܢ ܡܛܐܒ ܠܟ : ܠܢܦܫܗ ܗܘ ܡܛܐܒ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ . ܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܟܬܫܝܗܘܢ̈ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ . ܡܚܘܬܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ : ܓܐܝܘܬܐ . ܘܙܢܝܘܬܐ : ܡܒܘܥܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܐܣܓܝ ܫܘܒܩܢܗܘܢ . ܖܚܡܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ : ܥܠ ܩܪܝܒ ܒܣܪܗ . ܡܛܠ . ܘܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܖܚܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܚܪܬܗܘܢ ܒܝܫܐ ܗܝ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܒܐܚܪܝܬܗܘܢ ܬܚܕܐ . ܘܥܠ ܦܬܘܪܐ ܬܩܒܠ ܐܝܩܪܐ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܣܬܡ݇ܟ . ܒܟܠ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܬܩܢ ܘܪܒܥ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܝܡܐ ܠܗ ܐܠܗܐ : ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܒܙܪܥܗ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܒܒܣܪܗ ܐܬܬܩܝܡ ܠܗ ܩܝܡܐ . ܘܒܢܣܝܘܢܗ ܐܫܬܟܚ ܡܗܝܡܢ . ܐ
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܝܡܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܢܒܢܐ ܠܗ ܡܕܒܚܐ . ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܕܩܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܕܥܡܗ : ܘܒܥܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܡܠܐ̈ ܒܩܠܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܕܐܝܩܪܐ . ܘܒܟܠܗ ܠܒܗ ܡܛܠ . ܘܐܬܦܪܥ ܡܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܬܒܪ ܩܪܢܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܐܫܒܩܝܘܗܝ . ܐ ܡܥܝ̈ ܝܩܕܝܢ ܐܝܟ ܬܢܘܪܐ ܠܡܕܩܘ ܒܗ . ܡܛܠ ܒܗ . ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܐܫܟܚܬܗ . ܘܠܒܐ ܩܢܝܬ ܠܝ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܡܓܪ ܪܘܚܗ ܥܠܝܗܘܢ . ܘܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܖܚܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܚܕ ܝܘܡܐ ܒܥܠܡܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܙܝܥܐ ܥܝܢܐ . ܘܡܢ ܐܦܐ̈ ܕܡܥܐ ܕܡܥܐ̈ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܬ ܥܝܢܐ : ܣܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܕܒܝܫ ܡܢܗ̇ : ܠܐ ܒܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܢܥܫܢ ܛܘܒܗ . ܘܬܫܒܚܬܗ̈ ܢܬܢܝܢ̈ ܟܢܘܫܬܐ̈ . ܒܪܝ ܆ ܐܢ ܡܛܠ ܕܐܫܟܚ ܠܡܛܥܐ : ܘܠܐ ܛܥܐ . ܘܠܡܒܐܫܘ ܠܚܒܪܗ : ܘܠܐ ܐܒܐܫ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܩܢܝܬܗ ܩܢܝܢܐ ܛܒܐ . ܒ ܝܗܒ ܡܪܝ ܠܠܫܢܝ ܐܓܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܫܒܩܝܘܗܝ . ܐ ܡܥܝ̈ ܝܩܕܝܢ ܐܝܟ ܬܢܘܪܐ ܠܡܕܩܘ ܒܗ .
P:Ecclus [AB] ܗܢܐ ܫܒܚܝܗܝ̈ ܢܫܐ̈ ܒܪܒܘܬܐ̈ . ܩܠܝܠ ܐܬܟܬܫ : ܘܬܒܪ ܡܛܠ ܠܓܢܒܪܐ ܕܝܕܥ ܩܪܒܐ : ܠܡܪܡܘ ܩܪܢܐ ܕܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ecclus [AB] ܚܛܗܐ̈ ܘܓܐܝܘܬܐ ܘܡܡܘܢܐ . ܡܢܐ ܢܬܓܐܐ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ . ܡܛܠ ܚܛܘܦܝܐ ܘܛܠܘܡܝܐ . ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܠܥܡܐ ܡܫܬܚܠܦܐ :
P:Ecclus [AB] ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܓܠܝܢ̈ ܐܬܩܦܣܘ ܡܛܠ ܓܐܝܘܬܗܘܢ . ܘܠܐ ܪܚܡ ܥܠ ܥܡܐ ܚܪܡܐ . ܘܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܐܒܕ
P:Ecclus [AB] ܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܡܬܝܠܕܐ ܥܩܬܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܠܒܐ ܡܛܠ ܐܒܠܐ ܒܙܕܩܗ : ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܐܬܒܝܐ
P:Ecclus [AB] ܚܟܡܬܗ . ܘܐܝܬ ܥܬܝܪܐ . ܕܡܬܝܩܪ ܡܛܠ ܥܘܬܪܗ . ܕܡܬܝܩܪ ܡܛܠ : ܐܘ ܡܢ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܡܢ ܕܡܙܠ ܢܦܫܗ . ܐܝܬ ܡܣܟܢܐ . ܕܡܬܝܩܪ
P:Ecclus [AB] ܟܘܫܪܗܘܢ . ܘܟܠ ܓܒܪ ܒܥܒܕܐ ܕܐܘܡܢܘܬܗܘܢ : ܢܬܚܟܡܘܢ . ܡܛܠ ܣܝܡ ܠܡܓܡܪܘ ܥܒܕܗ . ܘܫܗܪܗ ܠܡܒܢܐ ܐܬܘܢܗ . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ
P:Ecclus [AB] ܡܐܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܘܕܡܙܕܗܪ ܡܘܣܦ ܚܝܐ̈ . ܨܚ ܐ ܝܩܪ ܐܣܝܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܪܥܐ . ܘܕܡܣܓܐ ܠܡܐܟܠ ܡܬܟܪܗ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܕܡܝܬܘ