simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܗܘ ܡܬܪܥܐ . ܕܕܠܡܐ ܢܪܡܐ ܥܠܝܟ ܬܘܟܐ ܒܝܫܐ . ܡܛܠ ܥܒܝܕ . ܡܢ ܡܠܘܟܐ ܥܘܠܐ ܛܪ ܢܦܫܟ . ܘܕܥ ܠܘܩܕܡ ܡܢܐ ܒܥܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܬܚܟܡ ܐܣܝܐ . ܘܡܢ ܡܛܠ . ܘܕܡܙܕܗܪ ܡܘܣܦ ܚܝܐ̈ . ܨܚ ܐ ܝܩܪ ܐܣܝܐ ܥܕܠܐ ܢܬܒܥܐ ܠܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܓܘܗ ܕܠܒܟ ܡܠܐ ܢܟܠܐ . ܒܪܝ ܐܢ ܡܛܠ . ܕܠܡܐ ܢܣܓܐ ܡܪܝܐ ܐܣܘܪܝܟ̈ . ܘܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ ܢܪܡܝܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܬܛܫܝ ܡܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ . ܘܒܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܐ . ܘܐܫܠܡ ܡܛܠ ܠܚܟܐ ܚܠܐ ܕܘܟܪܢܗ . ܘܐܝܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܠ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܬܦܠܛ ܐܝܟ ܛܒܝܐ ܡܢ ܢܫܒܐ . ܘܐܝܟ ܨܦܪܐ ܡܢ ܦܚܐ . ܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܢ ܐܝܕܟ ܐܦܪܚܬܝܗܝ . ܘܠܐ ܬܨܘܕܝܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܪܕܘܦ ܒܬܪܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܐܚܪܝܬܗ ܗܘ ܡܫܬܒܚ ܒܪܢܫܐ . ܛ ܠܐ ܠܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܠܡܥܠܘ ܡܛܠ ܬܗܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܚ ܥܕܠܐ ܬܒܩܐ : ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܫܒܚܝܘܗܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܐܝܕܗ ܩܡ ܫܡܫܐ : ܘܗܘܐ ܝܘܡܐ ܚܕ : ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܢ ܗܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܩܪܒܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܥܒܕ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܐܝܕܗ ܩܡ ܫܡܫܐ . ܘܐܬܬܘܣܦ ܥܠ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ . ܕ ܡܛܠ ܕܕܘܝܕ . ܕܦܩܕܗ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܫܒܚܐ ܕܢܒܝܐ̈ . ܓ
P:Ecclus [AB] ܕܒܝܫܘܬ ܥܝܢܐ : ܣܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܕܒܝܫ ܡܢܗ̇ : ܠܐ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܬܝܪܐ : ܠܐ ܬܦܬܚ ܓܓܪܬܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܣܦܩ ܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܡܐܡܪܐ ܗܘ ܡܬܝܕܥܐ ܚܟܡܬܐ . ܘܣܘܟܠܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܠܫܢܐ . ܗ ܡܛܠ . ܓ ܠܐ ܬܟܠܐ ܦܬܓܡܐ ܒܥܕܢܗ : ܘܠܐ ܬܛܫܐ ܚܟܡܬܟ . ܕ
P:Ecclus [AB] ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܒܩܐ ܕܗܒܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܕܘܪܐ . ܣܒܪ ܒܗ ܘܗܘ ܢܬܪܘܨ ܐܘܪܚܬܟ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܘܕܡܐ . ܨܚ ܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܕܐܢ ܐܠܗܐ : ܐܦ ܡܛܠ . ܐܦ ܗܘ ܗܘܐ ܠܗ ܚܫܘܟܐ . ܟܗܢܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܟܒܫ ܝܨܪܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܣܪܟ ܐܢܬ ܡܟܣܐ . ܘܠܐܠܗܐ ܗܘ ܡܘܙܦ ܐܢܬ . ܘܗܘ ܦܪܥ ܠܟ ܚܕ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܡܐ ܕܒܐܝܕܟ ܐܘܟܠܝܗܝ . ܘܐܢ ܥܪܛܠܝ ܗܘ : ܐܠܒܫܝܗܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܥܒܝܕܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܘܢ ܢܗܝܪܝܢ . ܘܪܢܝܗܘܢ ܒܥܒܕܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܐ . ܘܒܡܬܠܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܠܐ ܢܣܬܟܠܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܙܟܝܬ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܚܐܪ ܒܣܘܓܐܐ ܕܩܘܪܒܢܝ̈ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܬܪܡܐ ܢܦܫܟ ܒܕܝܢܝܗ̇̈ . ܠܐ ܬܬܢܐ ܠܡܚܛܐ ܚܛܗܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܙܟܝܬ . ܕ ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܪܘܓܙܐ ܒܚܪܬܐ ܗܘ ܡܛܠ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܡܢܣܐ ܡܪܗ . ܠܐ ܬܘܣܦ ܠܡܚܛܐ ܚܛܗܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܓܢܒܪܐ ܗܝ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܬܩܝܦ ܓܒܪܘܬܐ̈ ܗܘ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܘܡܘܬܐ . ܕܢܓܒܘܢ ܚܝܐ̈ : ܘܢܫܒܩܘܢ ܡܘܬܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܗܪܬܐ ܣܪܝܩܬܐ . ܒܪܡ ܥܡ ܡܣܟܢܐ ܐܓܪ ܪܘܚܟ ܥܡܗ . ܡܛܠ . ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܐܬܟܠܝܘ ܠܡܘܙܦܘ . ܐܠܐ
P:Ecclus [AB] ܕܕܣܓܝ ܡܢܟ ܐܬܚܘܝ ܠܟ . ܕ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܟ ܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ . ܓ ܘܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܬܥܣܩ .
P:Ecclus [AB] ܕܖܚܡܐ̈ ܘܪܘܓܙܐ ܥܡܗ . ܘܡܣܓܐ ܠܡܫܒܩ : ܐܦ ܬܒܥ ܚܛܗܐ̈ . ܡܛܠ ܪܛܘܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܚܕ ܐܢ ܢܩܫܐ ܩܕܠܗ : ܗܢܘ ܬܡܗܐ ܐܢ ܢܙܟܐ .