simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܘܐܦ ܠܐܝܣܚܩ ܝܡܐ ܡܛܠ ܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ .
P:Ecclus [AB] : ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܘܛ : ܕܐܪܫܥܘ ܡܛܠ ܓܐܝܘܬܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܒܣܢܐܐ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܢܚܫܐ ܗܘ
P:Ecclus [AB] ܒܗ ܣܒܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ
P:Ecclus [AB] ܠܪܘܚܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܪܒܘܬܗ :
P:Ecclus [AB] ܫܘܥܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܠܒܘܫܐ ܢܦܠ
P:Ecclus [AB] . ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܗܬܬܐ ܕܒܪܝܐ
P:Ecclus [AB] ܕܡܪܝܪܢ̈ ܚܢܟܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܡܪܝܡ ܘܡܫܦܠ
P:Ecclus [AB] ܗܢܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܗ
P:Ecclus [AB] ܠܐ ܬܕܚܠ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ
P:Ecclus [AB] ܢܫܪܘܢ ܪܚܡܘܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܟܘܬܗ : ܗܟܢܐ
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܡܝܬ . ܡܛܠ ܕܐܟܘܬܗ ܫܒܩ ܒܬܪܗ
P:Ecclus [AB] ܢܗܘܐ ܐܟܘܬܟ . ܡܛܠ ܕܐܟܘܬܟ ܗܟܢܐ ܚܘܣܪܢܟ
P:Ecclus [AB] ܠܝ ܡܕܡ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ
P:Ecclus [AB] ܩܘܪܒܢܐ ܕܚܛܘܦܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕ ܕܝܢܐ
P:Ecclus [AB] ܦܪܥ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܥܐ ܗܘ
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܛܪܦܝܘܗܝ :
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ
P:Ecclus [AB] ܬܠܦ ܦܘܡܟ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗ̇ :