simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] . ܐܙܕܗ݇ܪ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ .
P:Ecclus [AB] ܥܬܝܪܐ . ܕܡܬܝܩܪ ܡܛܠ ܥܘܬܪܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܬܦܠܛ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܡܛܠ ܨܪܝܟܘܬܗ . ܡܢ
P:Ecclus [AB] ܐܠܦܝܢ̈ ܪܓܠܝܢ̈ ܐܬܩܦܣܘ ܡܛܠ ܪܛܘܢܝܗܘܢ .