simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ . ܘܒܘܪܟܬܐ ܕܟܠ ܩܕܡܝܐ̈ . ܓ ܡܬܬܢܝܚܐ ܥܠ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܦܪܬ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܒ ܘܐܦ ܠܐܝܣܚܩ ܝܡܐ
P:Ecclus [AB] ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܐܬܒܝܐ ܡܛܠ ܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܡܛܠ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܡܪܩܕܝܢ . ܘܥܒܕ ܐܒܠܐ ܒܙܕܩܗ : ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ
P:Ecclus [AB] ܓܐܝܘܬܗܘܢ . ܘܠܐ ܪܚܡ ܥܠ ܥܡܐ ܚܪܡܐ . ܘܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܐܒܕ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܚܣ ܥܠ ܥܡܘܖܐ̈ ܕܩܪܝܬܗ ܕܠܘܛ : ܕܐܪܫܥܘ
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܟ ܢܚܫܐ ܗܘ ܕܡܛܢܦ ܚܒܪܗ . ܐܦܢ ܡܫܬܡܥ ܠܟ ܘܡܗܠܟ ܩܕܡܝܟ ܡܛܠ . ܘܒܒܝܫܬܗ̈ : ܡܬܦܪܫ ܪܚܡܐ . ܠܐ ܬܗܝܡܢ ܒܣܢܐܐ ܠܥܠܡ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܦܪܚܐ ܘܫܟܢܐ . ܗܟܢܐ ܗܘ ܥܘܬܪܐ ܩܕܡ ܡܛܠ ܘܐܥܒܪ ܚܛܗܐ̈ . ܘܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܥܘܬܪܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗ ܣܒܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܟ ܪܒܘܬܗ : ܗܟܢܐ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܫܡܗ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ . ܕܕܚܠ ܠܐܠܗܐ : ܢܬܩܢ ܠܒܗ . ܘܕܫܒܩ ܠܗ : ܡܘܒܕ ܠܪܘܚܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܠܒܘܫܐ ܢܦܠ ܣܣܐ . ܗܟܢܐ ܛܢܢܐ ܒܐܢܬܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܓܒܪ ܠܐ ܬܓܠܐ ܡܐ ܕܒܠܒܟ . ܘܒܝܢܬ ܢܫܐ̈ ܠܐ ܬܫܦܪ ܫܘܥܝܬܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܬ ܒܗܬܬܐ ܕܒܪܝܐ ܚܛܗܐ̈ . ܘܐܝܬ ܒܗܬܬܐ ܕܐܝܩܪܗ̇ ܡܛܠ ܚܛܘܦܐ̈ . ܥܕܢܐ ܛܪ : ܘܕܚܠ ܡܢ ܒܝܫܐ . ܘܡܢ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܒܗܬ . ܐ
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܬ ܕܡܪܝܡ ܘܡܫܦܠ . ܠܐ ܬܬܪܥܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܚܘܟ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܠܡܥܒܕ ܦܘܩܕܢܐ . ܘܠܐ ܬܓܚܟ ܥܠ ܐܢܫܐ ܕܡܪܝܪܢ̈ ܚܢܟܘܗܝ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܨܠܚܐ ܐܣܝܘܬܐ . ܕܢܨܠܐ ܩܕܡ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܠܒܟ . ܘܐܦ ܠܐܣܝܐ ܗܒ ܐܬܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ ܒܑܗ ܗܢܝܢܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܬܪܥܘܬܐ . ܒܪ ܚܣܕܐ̈ ܡܢ ܕܓܠܐ ܐܪܙܐ . ܘܡܚܘܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܡܦܩܢܐ . ܒ ܘܐܢ ܥܠ ܪܚܡܟ ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ : ܠܐ ܬܕܚܠ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܟܘܬܗ : ܗܟܢܐ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܫܡܗ ܗܟܢܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ : ܗܘܝܘ . ܕܚܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܫܪܘܢ ܪܚܡܘܬܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܟܘܬܗ ܫܒܩ ܒܬܪܗ . ܒܚܝܘܗܝ̈ ܚܙܝܗܝ ܘܚܕܝ . ܘܒܡܘܬܗ ܠܐ ܡܛܠ ܘܠܥܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܢܫܬܒܚ ܒܗ . ܡܝܬ ܐܒܘܗܝ : ܘܕܒܪ ܕܠܐ ܡܝܬ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܟܘܬܟ ܗܟܢܐ ܚܘܣܪܢܟ . ܐܢ ܚܕ ܗܘ ܥܒܕܟ : ܐܝܟ ܐܚܘܟ ܡܛܠ ܒܢܡܘܣܐ : ܠܐ ܬܥܒܕ ܨܒܘ . ܐܢ ܚܕ ܗܘ ܥܒܕܟ ܢܗܘܐ ܐܟܘܬܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܠܗܐ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܗܘ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܝܒܐ̈ . ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܚܛܝܬ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܡܕܡ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܠܗܐ ܥܒܕ ܕܝܢܐ ܗܘ . ܘܠܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ . ܥܐܠܐ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܩܒܠ . ܘܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܚܛܘܦܝܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܥܐ ܗܘ . ܘܪܒ ܗܘ ܪܒܘܢ̈ : ܗܘ ܦܪܥ ܠܟ . ܗܒ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܢܗܝܪܢ̈ ܐܦܝܟ̈ . ܘܒܚܕܘܬܐ : ܐܘܙܦ ܠܡܢ ܕܠܐ ܦܪܥ ܠܟ :
P:Ecclus [AB] ܕܐܢ ܬܛܪܦܝܘܗܝ : ܢܦܘܩ ܢܐܒܕ . ܘܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܬܫܟܚܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗܘ ܥܒܕܟ : ܐܝܟ ܐܚܘܟ ܚܫܘܒܝܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܟܬܫ ܒܕܡܐ ܕܢܦܫܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ ܒܑܗ ܗܢܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܨܠܚܐ ܡܛܠ ܘܫܘܩܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܐ ܠܒܟ . ܘܐܦ ܠܐܣܝܐ ܗܒ ܐܬܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܒܗ̇ : ܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܠܐ̈ ܕܫܘܩܪܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܐܒܐ ܘܐܡܐ ܡܛܠ ܢܐܚܐ : ܘܒܚܛܗܐ̈ ܠܐ ܢܬܚܠܛ . ܘܐܦ ܠܣܟܠܘܬܐ ܠܐ ܬܠܦ ܦܘܡܟ .