simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܝܘܬܪܢܐ : ܟܬܫ ܥܡܟ ܪܥܝܢܟ . ܗܐ ܝܘܬܪܢܟ ܒܩܢܘܡܟ : ܫܗܪܟ ܡܛܠ ܕܝܪܗ . ܘܐܠܐ ܡܣܝܒܪ ܐܘܠܨܢܐ : ܢܬܒ ܢܫܠܐ ܒܐܘܢܗ ܀ ܐܢ ܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܚܠܬ ܡܝܘܬܐ̈ . ܢܟܦܝܢܢ ܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܕܒܣܪܢܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܫܘܩܐ̈ : ܕܐܫܝܚ ܕܚܠܬ ܡܝܘܬܐ̈ ܀ ܚܢܢ ܢܟܦܝܢܢ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀ ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܛܥܢܗ ܠܫܡܟ : ܕܒܗ ܢܥܒܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܢ ܛܒ . ܘܥܕܪܝܢ ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܪܓܐ . ܘܐܝܬ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܕܡܚܝܠ : ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܚܘܬܐ ܀ ܐܝܬ ܡܛܠ ܐܦ ܕܪܓܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܀ ܐܝܬ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܐܢܫܐ : ܘܐܝܬ ܕܢܛܝܪ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܗ ܀ ܕܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܢܘܕܥ : ܦܘܪܥܢܐ̈ ܕܦܪܘܫܘܬܗ ܡܛܠ ܙܠܝܠܐ : ܡܩܒܠ ܫܢܩܐ ܢܓܝܪܐ . ܠܗܠ ܡܛܠ ܪܚܡܢܘܬܗ : ܘܗܪܟܐ
IsaacAnt:memHom ܢܘܓܪܐ ܕܗܘܐ ܠܗ . ܒܓܘ ܥܘܡܪܐ ܟܗܢܐ ܥܒܕܘܗܝ : ܕܢܪܡܘܢ ܡܛܠ ܪܫܢܐ̈ : ܕܠܐ ܢܙܥܪ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܕܟܠܝܘܡ ܒܛܝܠܐ ܗܘ :
IsaacAnt:memHom ܒܙܝܩܐ : ܓܗܝܢܐ ܥܐܠܐ ܠܚܪܘܪܗ̇ . ܗܟܘܬ ܡܛܠ ܣܛܢܐ : ܢܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܡܣܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܢܗܘܐ : ܕܠܐ ܢܫܡܫܘܢ ܒܗ ܝܥܢܘܬܐ ܀ ܨܦܪܐ
IsaacAnt:memHom ܛܥܡܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗܝܢ ܀ ܫܦܝܪ ܩܥܐ ܫܠܝܚܐ ܠܘܬܟ : ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܡܕܥܐ . ‏ ‏ܘܕܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܡܬܪܚܡܢ̈ :
IsaacAnt:memHom ܦܓܪܢ : ܘܐܒܘܢ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܗ . ‏ ‏ܕܠܒܫܢܝ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܛܠ ‏ ‏ܕܗܘܝܢ ܐܚܐ̈ ܠܐܢܫܘܬܗ : ܘܒܢܝܐ̈ ܠܐܠܗܘܬܗ ܀ ܗܘܐ ܐܚܘܢ
IsaacAnt:memHom ܚܙܐ ܟܣܝܬܐ̈ . ‏ ‏ܘܥܪܛܠܝܐ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ : ܕܐܫܝܚ ܕܚܠܬ ܡܛܠ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܢ : ܠܥܒܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܀ ܝܘܣܦ ܢܟܦܐ ܒܬܘܢܐ :
IsaacAnt:memHom ܝܫܘܥ . ܡܬܓܒܪܐ ܐܝܟ ܕܬܫܗܝܘܗܝ : ܠܚܣܝܢܐ ܕܠܟܠ ܕܐܫ ܀ ܬܘܒ ܡܛܠ : ܟܢܫܬ ܚܝܠܐ ܘܫܪܬܗ ܀ ܗܟܘܬ ܐܦ ܢܦܫܐ ܕܐܢܫܐ : ܡܬܚܒܫܐ
IsaacAnt:memHom ܕܒܥܝܬ : ܦܪܬܘܬܐ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܀ ܬܣܒܪ ܠܟ ܐܘ ܫܡܘܥܐ : ܡܛܠ ܀ ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܘܟܠ ܐܢܝܢ : ܠܛܒܬܝ̈ ܕܠܘܬ ܡܚܐ ܟܠ . ܠܐ ܓܝܪ
IsaacAnt:memHom ܛܟܣܐ . ܟܡܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܝܫܘܥ : ܢܣܝܒܪ ܒܗ̇ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܀ ܐܢ ܡܛܠ ܕܡܙܘܓܐ ܀ ܐܢ ܒܢܬ̈ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܡܣܝܒܪܢ̈ : ܒܬܘܠܘܬܐ̈
IsaacAnt:memHom : ܕܠܐ ܢܢܓܕܘܢܝܗܝ ܕܚܕܪܘܗܝ . ܘܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܙܝܥ ܠܒܗ : ܡܛܠ ܓܒܗ ܢܛܪ ܟܠ ܐܢܫ : ܕܠܐ ܢܕܝܩ ܢܟܠܐ ܡܢܗ ܀ ܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܩܪܒ
IsaacAnt:memHom ܕܫܓܝܫܝܢ : ܚܕ ܪܗܛ ܘܐܚܪܝܢ ܝܬܒ ܀ ܠܝܬ ܕܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠ : ܡܛܠ ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܚܠܝܛܝܢ : ܚܕ ܡܗܠܟ ܘܐܚܪܝܢ ܕܡܟ . ܐܦܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܟܣܐ ܗܘ ܡܢ ܥܝܢܟ : ܕܠܐ ܬܣܒܪ ܠܟ ܕܒܪܘܚܩܐ ܗܘ . ܒܫܒܛܗ ܛܪܐ ܡܛܠ ܒܗܕܡܝܟ̈ . ܕܡܢ ܨܒܥܐ ܕܐܣܝܐ ܪܕܐ : ܚܝܠܐ ܘܚܝܐ̈ ܠܟܪܝܗܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܡܚܝܠ : ܠܥܒܕܐ̈ ܕܡܪܚܘܬܐ ܀ ܐܝܬ ܨܘܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܨܘܡܐ : ܡܛܠ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܐܢܫܐ : ܘܐܝܬ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܕܪܓܐ . ܘܐܝܬ ܕܢܛܝܪ
IsaacAnt:memHom ܨܘܡܗ : ܠܡܬܪܣܐ ܟܠ ܒܚܢܢܗ . ܕܒܗ ܦܪܥܗ̇ ܠܗܝ ܡܟܘܠܬܐ : ܡܛܠ ܐܘܠܕ ܐܢܫܐ ܕܢܗܘܘܢ : ܒܢܝܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܣܢܝܘܬ ܕܘܒܪܐ̈ ܀ ܢܘܗܪܐ ܘܡܠܚܐ ܟܢܝ ܗܘܐ : ܦܪܘܩܢ ܠܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܒܢ : ܕܘܒܪܐ ܦܚܙܐ ܘܪܦܝܐ . ‏ ‏ܡܕܓܠ ܠܗ̇ ܐܦ ܠܣܒܪܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܝܫܘܥ : ܢܣܝܒܪ ܒܗ̇ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܀ ܐܢ ܠܝܬ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܡܣܝܒܪܢ̈ : ܒܬܘܠܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܛܟܣܐ . ܟܡܐ ܘܠܐ