simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܒܝܫܐ̈ : ܠܐ ܡܫܘܚܪ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܗ ܀ ܘܐܠܐ ܡܛܠ ܬܝܒܐ̈ : ܠܐ ܡܛܠ ܀ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܡܫܗ ܡܬܦܫܛܐ : ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܘܥܠ ܛܠܘܡܐ̈ . ܐܠܘܠܐ
IsaacAnt:memHom ܒܝܫܘܬܝ : ܘܩܛܠܬ ܪܘܚܝ ܡܛܠ ܕܓܠܬܝ . ‏ ‏ܣܓܕ ܐܢܐ ܐܒܐ ܡܛܠ ‏ܢܡܘܣܟ ܡܢܝ ܒܛܝܠ ܗܘ : ܘܦܘܩܕܢܟ ܠܐ ܩܒܠܬܗ ܀ ܒܣܝܬ ܒܢܦܫܝ
IsaacAnt:memHom ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܦܪܚܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܢ ܢܩܪܘܒ ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ̈ : ܠܘܬ ܡܛܠ ܐܝܣܚܩ‏ ‏ܡܐܡܪܐ ܡܘ ‏ܕܥܠ ܟܐܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܡܠܠ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ
IsaacAnt:memHom ܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܠܢܝܚܗ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ : ܐܘ ܗܘ ܡܛܠ ܬܘܩܢܐ̈ . ‏ ‏ܘܐܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܢܘ : ܗܕܐ ܣܦܩܐ ܚܪܝܝܐ̈ . ‏ ‏ܡܛܠ ܐܕܡ ܟܠܡܕܡ : ( ܐܘ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܓܘܚܟܐ : ܬܘܒ ܢܬܚܦܛ ܕܢܪܕܐ ܒܗ̇ ܀ ܡܣܬܒܪܐ ܕܐܝܟ ܠܠܘܬܐ ܗܝ ܡܛܠ ܀ ܠܐ ܡܛܠ ܓܘܚܟܐ ܕܐܢܫܐ : ܢܦܘܫ ܠܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܪܕܝܬܐ . ܠܐ ܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܓܘܚܟܐ ܕܐܢܫܐ : ܢܦܘܫ ܠܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܪܕܝܬܐ . ܠܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܥܛܠܐ̈ : ܢܣܘܓܝܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܕܬܪܝܨܐ ܀ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܕܝ : ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܀ ܢܦܫܐ ܕܪܓܙܬ ܡܢ ܢܘܗܪܐ : ܡܛܠ ܀ ܐܦ ܫܘܐ ܗܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ : ܗܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܠܠ ܗܘܐ . ‏ ‏ܘܕܢܐܪܒ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܚܪ ܡܪܟ : ܩܛܥܬ ܠܟ ܐܦ ܕܓܠܬܝܗܝ ܀ ܕܠܡܐ ܗܫܐ ܡܛܠ ܀ ܠܡܢ ܡܠܟ ܗܘܐ ܡܘܠܟܢܐ̈ : ܘܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܐ̈ . ܐܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܚܪܘ ܀ ܘܠܗ ܐܝܬ ܠܗ ܐܦ ܟܐܢܘܬܐ : ܘܐܝܬ ܠܗ ܬܘܒ ܐܦ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܐܬܘ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܚܙܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܕܪܗܝܒܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܪܟ ܪܚܡܘܗܝ̈ : ܣܒܪ ܐܢܬ ܕܐܦܠܐ ܬܒܥ . ‏ ‏ܠܚܪܬܐ ܝܠܦܬ ܡܛܠ ܕܒܫܪܪܐ . ܘܐܢ ܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܙܒܢܟ : ܫܡ ܩܕܡܝܐ ܐܨܛܥܪ ܀ ܘܐܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܡܕܥܐ . ‏ ‏ܘܕܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܡܬܪܚܡܢ̈ : ܡܛܠ ܛܥܡܐ ܡܛܠ ܠܗ̇ : ܝܗܒܗ̇ ܕܬܕܚܠ ܟܕ ܫܝܛܐ ܀ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠܢ̈ ܘܪܚܝܡܢ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬܘܗܝ : ܩܪܝܒܗ̇ ܠܡ ܕܦܠܢܝܬ̥ ܀ ܠܫܡܗܐ̈ ܘܠܦܪܨܘܦܐ̈ : ܡܛܠ ܀ ܚܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܦܠܢ : ܩܪܒܗ ܘܗܘܐ ܡܘܕܥܬܗ . ‏ ‏ܘܐܚܪܢܐ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܐܘ ܐܡܪ ܓܒܪܐ ܘܫܠܝ : ܐܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܫܬܘܩ . ܡܛܠ ܢܕܡܐ ܫܪܪܟܘܢ . ‏ ‏ܗܐ ܒܬܪܝ ܐܬܐ ܓܒܪܐ : ܕܩܕܡܝ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܒܕܩܬ̥ ܠܗܘܢ ܐܠܗܘܬܗ : ܘܐܢܫܘܬܗ ܒܚܕ ܦܬܓܡܐ . ܡܛܠ ܥܡܕ ܠܐ ܐܫܬܡܠܝ . ‏ ‏ܐܡܪܬ̥ ܕܒܬܪܝ ܗܘ ܓܒܪܐ : ܘܗܐ ܩܕܡܢܝ
IsaacAnt:memHom ܕܐܡܚܠܘ ܗܕܡܐ̈ ܀ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ : ܛܝܒܘܬܐ ܒܥܕܢ ܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ : ܕܬܥܛܘܦ ܬܐܬܐ ܛܠܝܘܬܐ . ܒܙܒܢ ܥܘܙܗ̇ ܕܣܝܒܘܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܘ ܡܢ ܨܦܪܐ . ܘܚܙܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܕܪܗܝܒܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ : ܥܒܕܗ̇ ܗܘܐ ܡܪܐ ܟܪܡܐ ܀ ܚܙܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܕܠܒܝܒܝܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܡܟܟܢ ܛܒ . ܘܥܕܪܝܢ ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀ ܡܛܠ : ܘܕܝܪܗ ܐܚܪܒܘ ܡܢ ܝܬܒܐ ܀ ܒܥܓܠ ܢܩܕܡܘܢܢ ܪܚܡܝܟ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܒܟ ܗܘ ܡܣܒܪܐ ܢܦܫܝ . ‏ ‏ܘܒܛܠܠ ܟܢܦܝܟ̈ ܐܛܦܘܣ : ܥܕܡܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܛܦܣ : ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܘܚܝܐ ܟܕ ܐܡܪ ܀ ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܒܢܘ ܕܝܪܬܐ̈ : ܗܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܀ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ̈ ܡܛܠ ܩܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܢܨܒܘ ܒܐܪܥܬܐ̈ : ܗܐ ܡܗܓܢ ܠܗ ܒܐܪܥܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܒܥܝܬ : ܦܪܬܘܬܐ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܀ ܬܣܒܪ ܠܟ ܐܘ ܫܡܘܥܐ : ܡܛܠ ܀ ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܘܟܠ ܐܢܝܢ : ܠܛܒܬܝ̈ ܕܠܘܬ ܡܚܐ ܟܠ . ܠܐ ܓܝܪ