simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom : ܕܒܕܪܓܐ ܕܠܥܠ ܬܩܘܡ ܀ ܗܘ ܨܠܒܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܐܣܟܠ : ܕܣܟܠܘܬܗ ܡܛܠ ܗܘܐ ܨܠܝܒܐ ܡܛܠ : ܕܡܣܩܢܐ ܠܪܘܡܐ ܢܥܒܕ . ܛܥܢ ܐܦ ܐܢܬ ܚܫܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܠܐ ܢܚܡ ܙܝܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܠܐ ܡܣܓܝܢ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ : ܕܠܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ : ܕܠܐ ܢܬܠܗܩܘܢ ܡܢ ܨܗܝܐ . ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܠܐ ܢܢܓܕܘܢܝܗܝ ܕܚܕܪܘܗܝ . ܘܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܙܝܥ ܠܒܗ : ܡܛܠ ܓܒܗ ܢܛܪ ܟܠ ܐܢܫ : ܕܠܐ ܢܕܝܩ ܢܟܠܐ ܡܢܗ ܀ ܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܩܪܒ
IsaacAnt:memHom : ܕܠܫܪܘܬܐ ܡܙܡܢ ܐܢܐ ܀ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܣܟܢܐ : ܕܠܡܠܟܘܬܐ ܡܛܠ ܀ ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ ܐܡܪ : ܒܪܥܝܢܗ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܐ . ܕܠܐ ܐܟܘܠ ܡܕܡ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܣܩܢܐ ܠܪܘܡܐ ܢܥܒܕ . ܛܥܢ ܐܦ ܐܢܬ ܚܫܐ ܡܛܠ : ܕܒܕܪܓܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܛܠܘܡܝܐ ܡܛܠ : ܕܬܩܕܐ ܛܘܒܐ ܕܡܠܟ ܀ ܗܘ ܛܥܢ ܗܘܐ ܨܠܝܒܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܢܫܝܓܟ ܡܢ ܛܢܦܘܬܐ . ܩܒܠ ܐܢܬ ܛܠܘܡܝܐ ܡܛܠ : ܕܬܩܕܐ ܡܛܠ ܥܡܐ . ܩܒܠ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ : ܡܘܝܩܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܀ ܗܘ ܩܒܠ ܪܘܩܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܬܩܕܐ ܛܘܒܐ ܕܡܠܟ ܀ ܗܘ ܛܥܢ ܗܘܐ ܨܠܝܒܐ ܡܛܠ : ܕܡܣܩܢܐ ܡܛܠ ܗܘ ܩܒܠ ܪܘܩܐ ܡܛܠ : ܕܢܫܝܓܟ ܡܢ ܛܢܦܘܬܐ . ܩܒܠ ܐܢܬ ܛܠܘܡܝܐ
IsaacAnt:memHom ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀ ܡܛܠ ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܛܠ ܥܘܠܗ ܓܗܢܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܟܠܡܕܡ : ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ . ܟܠ ܕܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ :
IsaacAnt:memHom ܐܘܠܨܢܗ . ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܒܒܟܬܐ ܐܦ ܒܚܢܓܬܐ ܀ ܘܝܠܝ ܡܛܠ ܐܦ ܫܢܘܗܝ̈ : ܒܓܘ ܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܀ ܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܒܟܝܘ : ܢܦܫܗ
IsaacAnt:memHom ܐܘܪܚܟ . ܡܢ ܡܝܠܐ ܩܕܡܐ ܫܪܐ : ܕܬܨܠܐ ܘܬܒܥܐ ܪܚܡܐ̈ ܀ ܒܬܠܬ ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܥܝܣܘܬܐ ܀ ܠܐ ܬܒܨܘܪ ܡܢ ܦܘܪܫܢܝܟ̈ : ܡܠܐ ܚܨܪܐ
IsaacAnt:memHom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ : ܢܦܘܫ ܠܗ ܪܗܛܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܥܛܠܐ̈ : ܡܛܠ ܗܦܟ . ܘܗܕܐ ܠܘܬܗ ܕܓܡܝܪܐ ܗܝ : ܘܕܐܝܢܐ ܕܫܪܝ ܬܩܢܐܝܬ ܀ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀ ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܛܥܢܗ ܠܫܡܟ : ܕܒܗ ܢܥܒܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܢ ܛܒ . ܘܥܕܪܝܢ ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ :
IsaacAnt:memHom ܐܠܗܐ : ܠܐ ܢܛܪܝܢܢ ܕܟܝܘܬܐ ܀ ܣܓܝ ܐܠܨܘ ܗܘܘ ܦܓܪܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܀ ܗܠܝܢ ܫܡܫܘ ܝܘܢܝܐ̈ : ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܫܬܦܪܘܢ . ܘܚܢܢ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫܐ : ܘܐܝܬ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܕܪܓܐ . ܘܐܝܬ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܕܡܚܝܠ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܛܐ ܕܠܐ ܢܬܛܠܡ : ܐܦ ܕܪܓܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܀ ܐܝܬ ܕܢܛܝܪ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫܐ : ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܦܣܝܩܝܢ ܠܟ . ܠܐ ܬܒܨܘܪ ܐܦܠܐ ܬܘܣܦ : ܡܢ ܡܛܠ . ܠܐ ܬܫܬܚܠܦ ܫܩܘܬܟ : ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܒܥܘܬܟ ܀ ܠܐ ܬܫܕܐ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫܐ ܥܛܠܐ̈ : ܢܣܘܓܝܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܕܬܪܝܨܐ ܀ ܠܐ ܡܛܠ ܓܘܚܟܐ ܡܛܠ ܬܩܢܐܝܬ ܀ ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ : ܢܦܘܫ ܠܗ ܪܗܛܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܘ
IsaacAnt:memHom ܐܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܀ ܐܘ ܠܫܘܫܦܐ ܕܟܗܢܘܬܐ : ܕܙܩܝܪܐ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ : ܕܝܢܐ ܗܘ ܫܠܝܛ ܒܠܚܘܕ . ܕܒܗܘ ܢܚܬܐ ܢܨܛܒܬ :
IsaacAnt:memHom ܒܙܝܩܐ : ܓܗܝܢܐ ܥܐܠܐ ܠܚܪܘܪܗ̇ . ܗܟܘܬ ܡܛܠ ܣܛܢܐ : ܢܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܡܣܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܢܗܘܐ : ܕܠܐ ܢܫܡܫܘܢ ܒܗ ܝܥܢܘܬܐ ܀ ܨܦܪܐ
IsaacAnt:memHom ܒܙܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ : ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܕܢܩܘܡ . ܠܡܥܒܕ ܕܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܢܐ̈ . ܕܠܓܘ ܡܢܗ ܕܫܪܝܢܐ : ܚܛܘܦܝܐ ܘܥܘܠܐ ܡܟܣܝ ܗܘܐ ܀
IsaacAnt:memHom ܒܝܫܐ̈ : ܘܗܢܐ ܫܝܢܐ ܚܠܦ ܛܒܐ̈ ܀ ‏ ‏ܫܠܡ ( ܕܥܠ ܒܝܬ ܚܘܪ ܡܛܠ ܀ ܕܐܒܕܘ ܗܘܘ ܡܛܠ ܥܘܠܐ : ܘܕܫܪܟܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܗܝ ܚܪܒܐ