simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܬܘܩܢܐ̈ . ‏ ‏ܘܐܢ ܥܣܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ : ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ : ( ܐܘ ܗܘ ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܠܢܝܚܗ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ : ܐܘ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܬܝܒܐ̈ : ܠܐ ܡܘܪܟ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܡܛܠ ܥܛܠܐ̈ ܕܢܬܘܒܘܢ : ܡܛܠ . ܐܠܘܠܐ ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ : ܠܐ ܡܫܘܚܪ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܗ ܀ ܘܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܬܪܬܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܕܠܐ ܬܫܚܘܩ ܠܢܒܝܐ : ܡܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܡܛܠ ܝܠܕܐ : ܡܗܝܡܢܬܐ ܠܗܘ ܛܘܒܢܐ . ‏ ‏ܚܟܝܡܐܝܬ ܫܬܩܬ ܗܘܬ :