simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܐܦ ܐܢܬ ܚܫܐ ܡܛܠ : ܕܒܕܪܓܐ ܕܠܥܠ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܢܚܡ
IsaacAnt:memHom ܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܩܪܒ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܢܢܓܕܘܢܝܗܝ
IsaacAnt:memHom ܕܠܐ ܐܟܘܠ ܡܕܡ ܡܛܠ : ܕܠܫܪܘܬܐ ܡܙܡܢ
IsaacAnt:memHom ܛܥܢ ܗܘܐ ܨܠܝܒܐ ܡܛܠ : ܕܡܣܩܢܐ ܠܪܘܡܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܩܒܠ ܪܘܩܐ ܡܛܠ : ܕܢܫܝܓܟ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܩܒܠ ܐܢܬ ܛܠܘܡܝܐ ܡܛܠ : ܕܬܩܕܐ ܛܘܒܐ
IsaacAnt:memHom ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ : ܡܛܠ ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀
IsaacAnt:memHom ܠܡܒܟܝܘ : ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܐܘܠܨܢܗ . ܘܗܟܢܐ
IsaacAnt:memHom : ܡܠܐ ܚܨܪܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܟ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܬܩܢܐܝܬ ܀ ܠܐ ܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ :
IsaacAnt:memHom ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀
IsaacAnt:memHom ܢܫܬܦܪܘܢ . ܘܚܢܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܝܬ ܕܢܛܝܪ ܡܛܠ ܐܢܫܐ : ܘܐܝܬ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܬܫܕܐ ܡܛܠ ܐܢܫܐ : ܦܘܪܫܢܐ̈
IsaacAnt:memHom ܫܪܝܪܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܥܛܠܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܢܚܬܐ ܢܨܛܒܬ : ܡܛܠ ܐܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܀
IsaacAnt:memHom ܝܥܢܘܬܐ ܀ ܨܦܪܐ ܡܛܠ ܒܙܝܩܐ : ܓܗܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܡܟܣܝ ܗܘܐ ܀ ܡܛܠ ܒܙܬܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ :
IsaacAnt:memHom . ܗܝ ܚܪܒܐ ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ : ܘܗܢܐ