simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܗܘ̣ܐ ܓܘܚܟܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܘܐܚܘܬܗ̈ ܒܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܡܛܠ ܢܘܪܐ ܕܦܪܫܬ ܒܡܚܬܗ̇ ܒܝܬ ܩܘܪܒܢܐ̈ . ܘܐܬܟܡܪ ܐܦܘܗܝ̣̈ .
Eph:ComGen&Exd ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ . ܐܠܐ ܣܕܘܡܝܐ̈ ܐܦ ܠܐ ܒܗܕܐ ܐܬܥܕܪܘ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܒܠܠܝܐ ܥܠܘ̣ . ܕܗܘ̣ܐ ܦܫܝܚ ܢܣܝܘܢܐ ܕܡܬܢܣܝܢܐ .
Eph:ComGen&Exd ܐܠܗܐ ܕܠܘܐ ܠܗ̣ . ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܣܒ ܠܨܦܘܪܐ ܒܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܠܡܘܕܝܘ ܒܗ ܀ [8]ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܘܫܪܪܗ . ܘܝܬܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܪܥܐ ² ܗܘܬ ܕܩܐܝܢ ܙܝܥܐ ܘܢܝܕܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘ̇ܛܬܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܬܚܬܢܝܢ ܠܗ . ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܢܘܕ ܕܐܡ̣ܪ .
Eph:ComGen&Exd ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܘܟܪܝܗܘܢ̈ ܡܝܬܝܢ ܀ [6]ܫܩܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܟܬ̣ܒ ܕܐܪܟܢ ܡܘܫܐ XX . ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܒܘ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܟܠ ܕܒܨܥܪ ܠܝܘܪܬܢܗܝܢ ܐܫܬܒܩ ܗܘܐ̣ . ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܒܨܥܪ ܡܛܠ . ܘܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܝ ܐܦܢ ܕܝܢ ܚܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ .
Eph:ComGen&Exd ܒܘܚܪܢܗ̇ܐܬܬܣܝܡ ܗܘ̣ܐ̣ . ܘܗܘܬ X ܩܝܡܬܐ ܕܡܠܚܐ . ܘܥܦܬܗ ܡܛܠ ܘܢܘܪܐ ܥܠ ܣܕܘܡ ܀ ܐܢܬܬܗ ܕܝܢ ܫܛܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܡܠܐ ܫܥܐ
Eph:ComGen&Exd ܡܘܥܝܬܐ̈ ܗܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܗܘ̣ܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܢܘܗܪܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘ̣ܐ . ܐܠܐ ܐܦ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܥܣܘ ܣܩܘܒܠܐ ܝ ܠܡܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܥܕܠܐ ܐܡܘܬ . ܘܐܙܠ ܥܣܘ ܠܡܨܕ ܨܝܕܐ ܀ ܪܦܩܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥܬ .
Eph:ComGen&Exd ܕܕܚܠ . ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܡܐ ܕܚܠ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܕܒܚܗ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܕܕܒܪ ܥܡܗ ܐܣܩ ܠܛܘܪܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܬܚܬܢܝܢ ܠܗ . ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܢܘܕ ܕܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܕܢ . ܦܪܫ ܗܘܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܚܘܗܝ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܫܝܢܐ ܕܥܘܡܪܗ . ܘܥܠ ܐܦ ܥܠ X ܙܠܦܐ . ܘܒ̇ܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܓܕ ܡܛܠ ܢܥܝܩ ܠܠܝܐ̣ . ܘܕܢܣ̇ܒ ܚܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܚܘܬܐ̣̈ . ܡܬܪܡܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܒܪܝܟܐ ܗܘ̣ܐ . ܩܕܡ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ . ܡܛܠ ³⁰ ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܒܪܟܗ ܗܘ̣ܐ .
Eph:ComGen&Exd X ܗܕܐ ܠܐ ܩܛܠܬܟ ܒܡܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ̣ . ܕܐܚܘܝܟ ܚܝܠܝ ܒܝܕ ܡܛܠ ܥܡܗ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܒܚܪܝܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܒܐܝܣܚܩ X ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ . ܟܕ ܐܦ ܠܒܪ ܐܡܬܐ ܠܥܡܐ ܪܒܐ ܡܛܠ ܕܒܪܗ ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܟܢܝܫܘܬܗܘܢ . X ܘܕܢܩܒܠܘܢ ܠܢܗܪܘܬܐ̈ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܒܬܠܝܬܝܐ ܠܝܡܡܝܗܘܢ̣̈ . ܡܠܚܘ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦ ܒܐܝܕܗ̇ ܗ̣ܘ ܐܬܝܒܠ ܨܝܕ ܐܕܡ ܚܛܗܐ ܀ ܓܙܪ ܟܝܬ ܥܠ ܚܘܐ ܡܛܠ . ܘܕܒܝܬ ܐܕܡ ܠܐ ܒܥܘ . ܐܬܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܨܝܕ ܚܘܐ ܐܬܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܒܘܚܪܢܗܘܢ ܗ̣ܘ ܢܚܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܠܠܘܛ ܕܐܠܨ ܡܛܠ ܠܗ . ܕܐܓܪܐ ܗ̣ܘ ܠܒܘܚܪܢܗ ܠܡܬܠ ܢܚܝܬܝܢ ܗܘܘ . ܒܣܕܘܡ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܕܟܣܦܐ ܕܥܒܘܪܐ ܥܡ ܥܒܘܪܐ ܢܣܒ ܗܘܝܢ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ . ܘܗܐ ܟܣܦܗ ܕܓܒܪܐ ܒܦܘܡ ܛܥܢܗ . ܗܐ ܕܝܢ ܦܢܝܢܝܗܝ ܠܟ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܚ̣ܙܐ ܕܫܠܡ ܠܗܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܓܙܪ ܠܐܒܪܗܡ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܥܒ̣ܕ . ܠܘ ܕܠܐ ܥܠܐ ܥܒܕܗ̇ ܗܘܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܣܛܢܐ