simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܒܢܝ̈ ܫܡܥܘܢ . ܘܗܘܝ ܕܠܐ ܒܪܟ ܙܥܘܪܐ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ . X ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܘܘ . ܩܪܒܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܚܘܣ ܝ ܥܠ ܫܡܥܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܣܝܢܗ ܀ ܐܬܒܐܫ ܕܝܢ ܠܩܐܝܢ ܠܐ ܥܠ ܕܐܣܬܠܝ ܩܘܪܒܢܗ . ܡܫܟܚ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢ ܗܒܝܠ̣ . ܡܛܠ ܦܪܘܫܘܬܗܕܗܒܝܠ . ܘܐܣܬܠܝ ܐܦ ܕܩܐܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܒܥܘܬܐ ܗ̣ܘ ܝXX . X ܕܣܦܘܬܟ̈ ܐܬܩܢܝ ܗܘܐ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܟܝܬ ܥܕ ܡܛܠ ܚܕܬܐܝܬ ܫܡܥ̣ܬ ܩܠܗ̣ . ܐܬܒܝܢ ܐܦܢ ܗܫܐ ܕܗ̣ܘ ܩܠ ܕܘܪܟܬܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܒܥܠܝܗܝܢ̈ ܘܥܡ ܒܥܠܝܗܝܢ̈ ܢܛܪܢ ܗܘܝ . ܒܥܠܬ ܒܥܠܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗܝܢ . ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܪܗ̇ ܕܐܬܓܙܪ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܢܥܫܢ ܥܠܘܗܝ ܟܐܒܐ ܒܐܘܪܚܐ . ܡܛܠ . ܒܚܘܛܪܐ ܗܢܐ ܙܘܕ ܘܫܕܪܢܝ ܀ ܐܗܦܟܗ̇ ܕܝܢ ܠܨܦܘܪܐ . ܚܕܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܪܢܫܐ ܝX8 ܕܐܠܗܐ̣ . ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܠܫܝܓܬܐ ܝܗܒܘ ܗܘܘ ܀ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܠܘ X· ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܒܢܝܢܫܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܓܘܚܟܗ ܀ [4]ܒܬܪ ܕܐܬܬܠܝܛ ܚܝܡ ܒܚܕ ܒܪܗ . ܒܪܟ ܠܫܝܡ ܡܛܠ . ܐܬܬܠܝܛ ܗܟܝܠ ܟܢܥܢ ܡܛܠ ܫܥܝܗ . ܘܐܬܟܠܝ ܚܝܡ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܓܘܚܟܗ̣ . ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܬܠܝܛ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܒܚܝܡ ܕܡܬ]ܬ[ܠܝܛ ܡܛܠ ܗܘܐ ܚܝܡ ܡ̣ܢ ܒܘܪܟܬܐ ܘܡܢ ܠܘܛܬܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܬܠܝܛ ܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܓܝܕ ܕܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܒܝܘܡܐ ܕܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܣܚܩ . ܡܛܠ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ . ܠܐ ܬܥܒܕ ܚܫܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܠܘܠܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܐܦܢ ܡܫܥܒܕܢ ܗܘ̣ܝ . ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܠܡܥܕܪܘܬܗ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡܛܠ ܥܒܪܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܒܥܕܢܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܫܡܗܐ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܐܫܪܬܗ ܠܚܘܝܐ . ܐܟܠܬ ܩܕܡܐܝܬ . ܟܕ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܒܥܠܗ̇ . ܘܝܗ̇ܒܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܠܒܥܠܗ̇ . ܘܐܟ̣ܠ ܥܡܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܗܘܐ ܪܡܫܐ ܡܛܠ . ܐܦ ܕܘܝܕ ܕܥܒܕܐ̈ ܐܡ̣ܪ . ܕܥܠ ܐܠܦ ܛܘܪܝܢ̈ ܨܦܪܐ ܗܘ̣ܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܐܬܬܣܝܡ ܗܘ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܡܬܢܣܝܢܐ̈ . ܘܠ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ X ܐܙܕܟܝܬ . ܕܡ̣ܢ ܝܥܢܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܢܦܩܬ ܡ̣ܢ ܓܘܗ̇ ܚܒܬ ܗܘܬ ܀
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܒܐܚܪܢܐ ܝX ܝ ¹ . X0ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܡܛܠ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝܬ . ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܟܬܝܒܐ ܕܐܬܒܪܝܬ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܒܪܘܡܐ ܪܒܐ ܣܝ̣ܡ ܦܪܕܝܣܐ . ܐܬܒܠܥܘ ܚܕܪܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܪܕܝܢ ܡܢܗܝܢ̣ . ܐܠܐ ܠܘ ܗܢܘ ܪܫܐ ܕܡܒܘܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚ̣ܙܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܡܠܟܐ̈ ܘܒܚܝܠܘܬܐ̈ : ܘܚܐܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܪܥܐ ܫܐܠ . ܠܐ ܕܐܢ ܗܘܝܐ . ܐܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܝܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܕܝܐܝܬ ܩܪܒܘ ܕܚܕ ܡ̣ܢ XX ܐܡܪܝ̈ ܥܢܗ ܘܐܚܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘ̣ܐ . ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ ܕܐܚܘܗܝ ܡܬܩܒܠ ܗܘ̣ܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܙܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܗܕܡܐ ܕܪܝܫ ܥܠܡܐ X ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܒܢܬ̈ ܟܢܥܢܝܐ̈ . ܒܩܝܡܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܓܙܘܪܬܐ ܐܘܡܝܗ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܚܛܗܐ ܗܘ̣ܐ ܪܒܐ . ܘܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ X - . X ܡܛܠ ܐܬܬܕܝܢ ܗܟܝܠ ܟܣܝܐܝܬ̣ . ܘܐܬܚܝܒܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܗ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܕܟܕ ܒ̇ܪܐ ܠܗ ܆ ܠܐ ܡܝܘܬܐ XXX . X Xܥܒܕܗ ܗܘ̣ܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܒܐܐܪ ܘܒܝܡܡܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܛܝܒܘܬܐ .