simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܫܒܠܝܗ̇̈ ܘܥܦܪܗ̇ . ܒܝܢܬ ܫܒܠܐ̈ ܓܝܪ ܩܛܠܗ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܗܒܝܠ ܥܢܐ . ܘܣܠ̣ܩ ܐܚܬܗ ܠܦܩܥܬܐ ܕܚܫܚܐ ܗܘܬ ܠܗ .
Eph:ComGen&Exd ܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܛܝܦܝܢ ܗܘܘ . ܠܐ X ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ . ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܛܠ . ܘܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܡܫܬܥܠܝܢܘܬܗܘܢ ܀
Eph:ComGen&Exd ܫܝܢܐ ܕܥܘܡܪܗ . ܘܥܠ ܐܦ ܥܠ X ܙܠܦܐ . ܘܒ̇ܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܓܕ ܡܛܠ ܢܥܝܩ ܠܠܝܐ̣ . ܘܕܢܣ̇ܒ ܚܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܚܘܬܐ̣̈ . ܡܬܪܡܐ
Eph:ComGen&Exd ܫܡܗ ܕܝܠܗ ܕܒܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ ܟܐܦܐ̣ . ܡܛܠ . XX· ⁷ ܘܫܕܘ ܓܐܪܐ̈ ܒܐܚܝܗܘܢ̈ . ܡ̣ܢ ܝܕ ܬܩܝܦܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܫܥܝܗ . ܘܐܬܟܠܝ ܚܝܡ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܛܠ ܓܘܚܟܗ ܀ [4]ܒܬܪ ܡܛܠ ܗܘܐ ܀ ܘܒܓܘܚܟܗܘܢ ܠܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܗܘܘ . ܐܬܬܠܝܛ ܗܟܝܠ ܟܢܥܢ
Eph:ComGen&Exd ܫܥܬܐ ܘܥܕܢܐ ܕܒܪܝܬܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܗܪܐ ܩܫܝܫ ܗܘܐ ܘܛܠܐ ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܕܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܘܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . ܛܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ XX
Eph:ComGen&Exd ܫܩܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܘܕܚܝܘܬܐ̈ ܘܕܥܣܒܐ̈ ܘܕܡܘܥܝܬܐ̈ . ܒܪܡ ܡܛܠ . ܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܥܢܢܐ̈ ܚܠܝܐ̈ XX . ܘܒܣܝܡܐ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܬܘܒ ܕܫܒܬ ܝܘܡܐ̈ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ . ܐܘܪܒܗ ܒܡܠܬܐ ܠܗ̇ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܠܐܕܡ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܝܩܪܗ ܗܘ̣ܐ . ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܕܐܡܝܪܐ
Eph:ComGen&Exd ܬܘܚܪܬܗ ܕܡܘܫܐ ܕܒܛܘܪܐ . X ܘܕܦܢ̣ܐ ܘܣܠ̣ܩ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܟܢ ܘܐܝܡܟܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܝ· ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܥܒܕܘ ܥܓܠܐ .
Eph:ComGen&Exd ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̣̈ . ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ . ܡܛܠ ܝܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܢܬܦܠܓ ܡܫܟܚ ܗܘ̣ܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܬܪܝܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܐܚܪܝܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܡܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܘܕܐܦܩ̣ܗ̇ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ . ܦܢ̣ܐ ܘܐܥܠܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܬܪܝܢ̈ ܒܢܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ . ܦܢ̣ܐ ܘܐܥܠܗ̇ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܬܛܠܡܬ ܒܫܘܬܦܘܬܐ̣ . ܐܙܕܟܝܬ ܒܙܢܝܘܬܗ̇ . ܘܕܐܦܩ̣ܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܪܥܝܘ ܝXX . X ¹ܥܠܝܗܘܢ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܠܣܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܠܡܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܟܕ ܡܣܒܪ ܕܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܓܠܝ ܗܘ̣ܐ ܀ ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ . ܗܢܘܢ ܒܬܘ ܒܗܢܐ ܪܢܝܐ̣ . XX ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܐܬܓܠܝ
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܣܓܝ ܚܫܚܐ ܀ ܪܗܛܬ ܕܝܢ ܘܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܐܡܗ ܡܛܠ ܝX ܥܒܪܝܬܐ̈ ܕܫܦ̣ܐ ܠܒܗ̇ ܘܕܟ̣ܐ ܚܠܒܗ̇ . ܘܠܡܠܟܘܬܟܘܢ