simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܥܠ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ X ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ
Eph:ComGen&Exd ܐܬܓܙܪ ܗܘܐ . ܡܛܠ X ܕܝܢ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ X ܗܕܐ ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܚܪܬܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ . ܡܛܠ X ܝܘܣܦ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܗ ܠܡܥܠܘ . ܡܛܠ XX ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܠܡܣܒܗ̇ ܡܢܗܘܢ . ܡܛܠ X¹ . ¹
Eph:ComGen&Exd ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܡܛܠ ³⁰ ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܚܘ ܠܡܩܛܠܗ ܡܛܠ ܐ̇ܬܗ ܀ [11]ܒܬܪ
Eph:ComGen&Exd ܠ̣ܟ ܘܠܥܡܟ . ܡܛܠ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ
Eph:ComGen&Exd . ܬܬܥܝܩ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܚܘܗ̇ . ܒܓܙܪ
Eph:ComGen&Exd ܝX . 80 ܡܛܠ ܐܠܗܐ . ܕܫܪܐ
Eph:ComGen&Exd ܘܫܪܪܗ . ܘܝܬܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܠܘܐ ܠܗ̣
Eph:ComGen&Exd . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ ܕܗܘܐ
Eph:ComGen&Exd [3]ܐܚܕ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܫܝ̈ ܐܬܪܐ .
Eph:ComGen&Exd ܝX ܠܡܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ . ܗܪܟܐ
Eph:ComGen&Exd ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܥܡܗ̇ XX
Eph:ComGen&Exd ܚܝܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܐܬܘܬܗܘܢ̈ X· ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܡܠܐ ܫܥܐ ܡܛܠ ܒܘܚܪܢܗ̇ܐܬܬܣܝܡ ܗܘ̣ܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܒܥܘܬܝ ܘܒܛܢܬ . ܡܛܠ ܒܘܝܐܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ
Eph:ComGen&Exd ܟܝܬ ܝܠܕܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬ ܝܠܕܐ ܕܥܡ