simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܒܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ¹⁷ܓܝܪ ¹⁸ܦܘܡܢ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܟܘܪܗܢܐ ܕܚܫܐ̣̈ ܘܐܦ ܗ̣ܝX¹ ܗܕܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܗܝܢ ܪܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܘܡܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡXX ܐܡ̇ܪ : ܕܪܫܐ ܕܟܠ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ ⁴ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܘܡܗ³ ܣܓܝܐܐ ⁴ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܇ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ⁵ܫܡܝܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗܝܢ ܕܡܢ ܦܓܪܐ . ܠܥܠ ܓܝܪ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܚܡܬ Xܢ ܐܚܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܫܒܥܐ ܡܬܟܪܟܢܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܝܬܒܐ̣ ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ ܥܐܠܝܢ ܠܥܘܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܒܝܝܢܐ ܕܐܚܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܚܡܬ ܙܟܘܬܐ ܘܡܟܐ ܢܦܠܝܢ ܒܨܥܪܐ ܘܒܨܘܚܝܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܛܠ ܕܟܬܒܐ̈ ܡܐ ܕܡܬܘܥܕܝܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̣̈ ܡܬܚܪܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܚܡܬ ܡܪܢ̣ ܐܦܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܟܢܫܘܢ ܗܘܢܗܘܢ ܡܢ ܦܗܝܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ : ܗܠܝܢ ܠܡ ¹¹ ܐܚܐ̈ ܦܫܝܛܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܒܫܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܥܒܘܪܐ ܆ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܛܘܒܢܐ̈ ܟܕ ܡܛܠ XX ܐܝܟ ܕܠܓܘܪܓܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܚܕܕܐ̣̈ ܘܠܘ ܚܣ ܒܫܘܒܗܪܐ ܐܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܚܡܬܗ ܡܥܠܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܪܝܬܗ XXܘܥܒ̇ܕ ⁵ܐܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܚܘܒܐ ܡܛܠ ܘܐܪܝܡܗ |ܠܪܘܡܐ ܕܪܒܘܬܗ . ܘܐܠܗܐ ܡܪܟܠ XXX ܣܓܝ ܡܟܝܟ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܦܝܘܬܗ ܕܨܒܝܢܢ ܘܪܚܡܬ ²ܪܓܝܓܬܐ̈ ܐܟܪܗܢܢ ܢܦܫܢ̣ ܡܛܠ ܒܚܘܠܡܢܐ ܟܝܢܝܐ ܩܢܝܢܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܕܒܪܘܝܢ̣ ܚܢܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܦܝܘܬܗܘܢ ܘܕܚܠܬܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܡܛܠ ܕܥܠ̣ܒ ܒܗܘܢ ܚܫܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܘܣܓܝ ܡܩܪܒ ܥܡܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܐܠܬܟ X . ܠܐ ܠܡ ܢܗܘܐ ܕܘܒܪܟ̈ ܕܠܐ ܒܘܝܢ̣ ܐܠܐ ܗܪܘܓ ܡܛܠ ܟܠܝܘܡ ܒܢܦܫܟ̈ ܕܠܐܝܢܐ ܚܫܐ ܙܟܝ̣ܬ ܩܕܡ ܕܬܫܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܓܘܫܝܐ ܘܚܫܟܐ Xܢ ܕܚܫܐ̈ ܕܒܩܝܢ ܒܗܘܢ . ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܢܐܠܦܘܢ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܨܠܚܐ ܠܗܘܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܢ̇ܩܦ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܘܬܬܥܕܪ ⁹ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܬܚܣܡ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܥܡܠܝܗܘܢ̣̈ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܘܚܝܠܐ ܘܨܒܝܢܐ̣ ܐܬܬܣܝܡܘ Xܢܕܝܢ ܥܠ ܡܛܠ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܛܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܗܘ̇ܐ ܇ ܐܢ ܪܚܡܬ ܡܣܪܩܘܬܐ ܠܐ ܚ̇ܣܡ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܣܪܩܐX ܘܡܟܝܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܣܡܐ ܕܗܘ̇ܐ ܐܘ ܡܛܠ ܥܘܬܪܐ ܐܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣX ܕܢܐܫܘܬܗ ¹0ܒܟܝܢܐ̣ ܡܛܠ . O⬩ܡܛܠ ܗܕܐ ܩ̇ܪܐ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܘܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܟܝܪܘܬܐ . ܕܠܗܠܝܢ ܬܠܬ ܙܢܝܐ̈ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܗܘܐ ܡܛܠ ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܩܢܝܢ ܫܟܝܪܐ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܬܩܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܡܫܬܒܚܝܢ ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܒܚ ܐܚܘܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܠܬ . ܚܕܐ̣ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܒܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܕܪܡܝܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܆ ܘܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܠܬ : ܚܕܐ ܕܐܢܗܪ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܕܐܝܬ ܠܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܘܚܒܝܒܝ̈ ܕܒܡܪܢ ܡܪܝ ܙܟܝܫܘܥ ܘܡܪܝ ܝܙܝܕܘܣܬ̣