simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܡܢ ܐܬܬܚܕܢ ܒܗܘܢ̣ ܡܛܠ X X10ܕܠܘ |ܡܚܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ ܡܛܠ X ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܪܢܝܐ ܠܘ̇ܐ ܠܗܘܢ̣ ܡܛܠ XXܗܢܐ ܠܐ ܡܩܪܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܚܝܕܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܛܠ Xܢ ܝܕܥܬܗ̣ ܗܟܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܘܫܡܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ Xܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܫܐܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܠܐ ܡܛܠ Xܢܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ̣̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܓܝܣܐ̣̈ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܡܛܠ ²³ܬܘܕܐ ܘܝܗܘܕܐ ܓܠܝܠܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܛܠ ܐܓܘܢܝܗܘܢ̈ ³ܚܠܝܨܐ̈ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܥܒܝܕ ܠܝ ܡܛܠ ܐܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܚܪܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܥܠܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܬܐ ܕܪܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙ̣ܐ ܘܫܡ̣ܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܐܫܬܘܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܗ ܒܐܝܩܪ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܢܣ̣ܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܐܟܐ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܦܠܚܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܩܚܐ̣ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ̣ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪܙܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ¹³ܡܗܡܐ XXܗܘܐ̣ ܡܛܠ ܐܟܣܢܝܘܬܗ ܠܡ ܦܬܚܘ