simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X X10ܕܠܘ |ܡܚܕܐ ܕܐܝܬܝܢܢ ¹ܠܕܘܒܪܐ ܗܢܐ ܘܡܬܒܩܝܢ ܠܢ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܒܫܠܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܩܕܡܢ ܐܬܬܚܕܢ ܒܗܘܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܚܛܝܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܗ X ܇ ܬܘܒ ܡܩܦ ²ܘܐܡ̇ܪ : Xܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ Xܕܢܥܨܐ ܢܦܫܗ ܙ̇ܕܩ ܠܟܠ ܥܒ̇ܕ ܛܒ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܗܢܐ ܠܐ ܡܩܪܒܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܡ ܚܕ ܐܢܫ . ܚܣܕܐ ܗܘ ܡܛܠ ܥܡܠܗܘܢ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܡܪܢܝܐ ܠܘ̇ܐ ܠܗܘܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢ ܝܕܥܬܗ̣ ܗܟܢ ܡܬܬܪܝܡ . ܡܬܪܥܐ ܓܝܪ ܪܡܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܡܛܠ ܐܟܚܪ . . ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܡܬܬܪܝܡ ܝܚܝܕܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܫܐܠܗ ܠܐܒ̇ܐ . ³ܦܛܪܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܦܛܪܐ ܡܛܠ ܘܠܘ ܠܦܛܪܐ̣ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܩܪܝܢܐ ²ܕܟܠܗ ܪܘܫܡܐ ܗܢܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ̣̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܓܪܐ̈ ܕܟܠܗ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܘܐܝܬ ܕܨܐ̇ܡ ܡܛܠ ܕܐܬܥܝܕ ܒܨܘܡܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ̣ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²³ܬܘܕܐ ܘܝܗܘܕܐ ܓܠܝܠܝܐ̈ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ̣ ܟܕ ܠܐ ܚܒܫܐ ܡܛܠ : ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܓܢܒܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܓܝܣܐ̣̈ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܓܘܢܝܗܘܢ̈ ³ܚܠܝܨܐ̈ ܐܦ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܚܠܡܐ̈ ܡܫܟܪܐ̈ ܡܛܠ O⬩ܣܒܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܗ̇ܘܐ ²ܙܒܢܐ ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܕܘܒܪܐ ܡܫܝܢܐ ܡܛܠ . ܢܘܗܪܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ . ܡܐܡܪܐ ܠܡ ܗܢܐ ܥܒܝܕ ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܥܠܬܐ ܆ ܢܩܘܐ ܒܗ ܒܥܡܠܗ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܒܚܪܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܠܝܢ ܕܚܙ̣ܐ ܘܫܡ̣ܥ ܨܝܕ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ : Xܐܒ̇ܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܨܝܪ ܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܕܒܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܕܪܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܐܫܬܘܝ ܒܪܚܡܐ̈ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܚܕܘܬܐ : ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܕܢܣ̣ܒ . XX ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ Xܢܡܫܬܕܪܝܢ ܠܘܬܗ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܗ ܒܐܝܩܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܦܠܚܬ Xܢܘܡܛܠ ܚܕܘܬܗܘܢ ܕܒܦܘܪܩܢܗ ܆ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܠܘܝܢ ܠܗ ܘܥܡ ܡܠܐܟܐ ܕܢܩܝܦ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܡܢ ܫܘܪܝ ܗܘܝܗX ܕܒܡܪܒܥܐ ܇ ܗܢܘ ܡܛܠ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܠܢܛܘܪܬܗ ܕܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܦܩܚܐ̣ ܡܠܘܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇ ܬܘܒ ܡܠܐܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܗܪܟܐ̣ ܐܦ ܒܬܪ ܡܦܩܬܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇ ܬܘܒ ܡܠܐܟܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ X ¹¹ܕܐܝܬܝܗ̇ . X ¹⁰ܒܝܫܝܬܐX ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ̣ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܢܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܘ ܨܥܪܐ ܡܛܠ ܆ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢ |ܕܗܘ̇ܐ ܥܡܗ̇ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܦܠܚܬ Xܢܘܡܛܠ ܚܕܘܬܗܘܢ ܕܒܦܘܪܩܢܗ ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܟܣܢܝܘܬܗ ܠܡ ܦܬܚܘ ¹⁴ܠܗ̣ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܕܝܘܐ̈ ܘܡܫܢܝܢ ܡܛܠ ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܐܚܐ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܗܡܝܘ ܠܡ ¹³ܡܗܡܐ XXܗܘܐ̣