simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܝܠܐ ⁷ܕܕܟܝܘܬܐ ܒܕܡܝܬ ܒܕܟܝܘܬܗ ⁸ܕܡܫܝܚܐ̣ ܒܝܕ ܥܡܕܢ ܡܛܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܓܢ ܘܒܦܘܪܩܢܐXܝ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ ܇ ܘܗܘܝܢ X ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܦܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܛܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܐܫܬܘܝ ܒܪܚܡܐ̈ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܚܕܘܬܐ : ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈ ܚ̇ܕܐ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡ ܢܦܫܐ̣ ܠܘ ܥܡ ¹¹ ܟܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܘܐ̈ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܒܠܚܘܕ ܕܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܙ̣ܠ ܒܬܪ ܡܪܗX ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ̣ ܇ ܥܘܕܪܢܐ ܕܝܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ¹ܒܥ̣ܐ X X18ܚܦܝܛܐܝܬ |ܘܠܐ ܩ̣ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ̣ ܟܕ ܠܐ ܩ̇ܢܐ ܢܝܚܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ̣ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܢܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܘ ܨܥܪܐ ܡܛܠ ܆ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢ |ܕܗܘ̇ܐ ܥܡܗ̇ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܠܝܨܘܬܗ ܘܡܚܝܒ ܠܐܚܘܗܝ |ܡܛܠ X8 ܪܦܝܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̣̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܪܡܘܬܐ ܕܡܙܕܩ ܢܦܫܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ܘܢܦܫܗ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܠܐ Xܢܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܗ . ܒܕܓܘܢ ⁸ܐܡ̇ܪ : X ܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܬܡܟܟܝܢ̣ ܐܝܟ ܦܛܪܘܣ ܡܛܠ ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . Xܝ X ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܫܐܠ : ܕܙܕܝܩܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܛܠܝܐ̈ ܡܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܢܟܝܢܐ̈ ܥܦܝܢ ܡܛܠ ܠܟܬܒܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܪܘܚܐܐܡ̇ܕ̇ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܙܓܐ ܕܟܝܢܗ ܕܥܡܘܛ ܘܠܐ ܢܗܝܪ ܘܩܪܝܪ ܘܠܐ ܚܪܝܦ ܘܒܪܝܪ ܡܛܠ ܣܦ̇ܩ ܠܕܘܒܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܛܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܪܘܝܘܬܗ̣ ܐܘ ܟܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܠܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܕܬܝܒܘܬܗ ܘܡܘܟܟܗ ܣܓܝܐܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܓܕܫܢ̈ ܘܙ̇ܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܘܕܝܘܐ̈ ܘܡ̇ܛܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܗܢܐ ܠܐ ܡܩܪܒܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܡ ܚܕ ܐܢܫ . ܚܣܕܐ ܗܘ ܡܛܠ ܥܡܠܗܘܢ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܡܪܢܝܐ ܠܘ̇ܐ ܠܗܘܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܬܥܗ̇ܕܬ ¹0ܕܐܬܐܚ̇ܕܬ ܒܟܘܪܗܢܐ X XX0ܥܣܩܐ ܦܫ̇ܬ ܠܝ ܡܛܠ X ܠܦܘܩܕܢܗܘܢ ܥܒ̇ܕܬ ܢܘܗܪܐ ܕܐܫܬܐ ܡܐܡܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܫܒܝܟ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܗܕܐ ܕܚܣ ܠܐ ܬܗܘܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܢܥܘܠ . ܗܐ ܡܛܠ ܆ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܥܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܚܝܒ ܠܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܠܬ : ܚܕܐ̣ ܕܢܫܬܒܩܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܘܕܬܪܬ̈ ܢ̣ ܕܢܚܝܠܢ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܐ ܕܥܡܕܝܢܢ̣ ܢܣܒܝܢ ܚܢܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܪܒܐ ܕܪܓܬ ܕܟܪܐ̈ ⁸ ܐܡ̇ܪ ܇ X ܕܠܐ ܬܕܡܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܛܠܝܐ ܥܡ ܡܛܠ ⁴ܥܡ ܐܡܗ ܐܘ ܥܡ ܚܬܗ X ܇ ⁵ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܛܠܝܐ X ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܫܬܪܬܚ ܠܒܗ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ : ܕܠܐ ܚܣܟ̣ܬ ܡܛܠ X⁴ ܚ̇ܣܟ ܡܢܗ ܣܘܢܩܢܗ ⁵ܘܒܨܝܪܐܝܬ ܘܚܣܝܪܐܝܬ ܝܗ̇ܒ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝ̇ܕܥ ܠܗ ܠܪܘܡܐ ܕܪܡܐ ܕܐܬܡܟܟ ܠܘܬܗ ܘܐܪܝܡܗ |ܠܪܘܡܐ ܡܛܠ ܩܝܡܝܢ . ܘܒܪܢܫܗ ⁴ܕܡܪܢ ܣܓܝ ܡܟܝܟ ܒܠܒܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܕ̇