simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ : ܘܟܠܚܕ² ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܢܬܒ ³ܒܩܠܝܬܗ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ : Xܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܕܢܥܡܪܘܢ ܥܡܝ̣ ܫܡܥܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܬܥܒܕ ܥܡܗ Xܝܦܪܗܣܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܇ ܕܠܡܐ ܢܫܬܟܚ ܡܛܠ ܫܘܝܝ̈ ܡܫܘܚܬܐ ܘܕܘܒܪܐ ܘܐܝܬ ܠܟ ܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܥ ܠܡܪܝܪܘܬܗ ܕܛܢܢܐ̣ Xܢܐܢ ܠܐ ܢܩܢܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ̣ ܐܢ ܠܐ ܐܬܢܟܪܝ ܠܗ̇ ܘܩܘܝ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܪܒܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ : ܥ̇ܨܐ ܨܒܝܢܗ ܘܐ̇ܠܨ ܪܓܬܗ ܕܢܨܘܡ ܘܢܬܐܠܨ ܡܛܠ ܢܝܫܝܢ̈ ܡܣܬܥܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܐܝܬ⁵ܓܝܪ ܕܨܐ̇ܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܗܘܝܐ . Xܝ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܥܡܠܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܓܙܪ ܠܗ̇ ܐܓܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܡܐ ܕܒܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܡܝܬܪܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ̣ ܘܬܛܢ ܐܢܫܘܬܐ ܘܬܝܩܪܟ ܡܛܠܬܗ ܆ ܫܒܘܩܝܗܝ ܘܐܪܡܐ ܡܛܠ . XX ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪ : Xܐܢ ܐܝܬܝܟ ܒܕܘܒܪܐ ܕܡܩܦܚ ܠܦܓܪܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ̣ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̣ ܡܛܠ ܥܝܕܐ̣ ܡܛܠ ܩܛܝܪܐ̣ ܡܛܠ ܥܒ̇ܕܐ X ܡܛܠ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܡܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܚܡܫ ⁴ܥܠܠܢ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܣܟܡܗ ܕܦܠܚܐ̣ ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܓܫܡ ¹⁸ܕܐܡ̣ܪܘ ܐܒܗܬܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̣ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܥܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܗܘ̣ܐ ܦܠܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦ ¹ܕܝܠܝܬܗ̈ ܕܡܦܫܩܢܐ ܗܠܢ ܬܠܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܢܗܘ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܘܕܝܢܢ ܒܥܠܬܐ ܕܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܢܢܗܪܝܘܗܝ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܘܣܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܪܕܘܢ ܗܪܟܐ ܒܓܕܫܐ̈ ܘܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܇ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܫܘܬܗܘܢXܢ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬܢ ܡܓܪܓܝܢ ܠܢ ܡܛܠ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ X . ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܕܫܐܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܫܬܗ̈ ܡܫܬܢܩ ܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܐܠܐ ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܡܛܠ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܦ̇ܠܚ ܛܒܬܐ̈ ܘܣ̇ܥܪ ܐܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ¹ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ ܘܚܣܡܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ ܡܛܠ ܘܕܝܘܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܐܝܬ XX ܘܚܣܘܡܐܝܬ ܡܩܪܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܗ̇ܘ ²ܕܒ̣ܕܪ ܡܛܘܬܗ ܐܣܘܛܐܝܬ . O⬩ X ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܡܛܠ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܪܝܪܘܬ ܠܒܗ ܘܦܫܝܛܘܬ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ . XX ܘܟܕ ܡܠܦ ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܡܘܙܓܐ ܕܟܝܢܗ ܠܥܨܬܐ ¹³ܕܟܘܢܫ ܗܘܢܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܪܢܫܐ ¹0ܐܢܬ ܘܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܟ ܘܨܒܝܢܟ ܇ ܡܛܠ ܡܙܗܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̣ ܐܡ̇ܪ : ܠܐ ܬܦܣܘܩ ܥܠ ܡܕܡ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܒܟܠܗ X ܟܬܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܕܪܘܓܙܐ ܒܬܘܣܦܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܘܕܠܬܚܬ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܟܠ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܐ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܪ ܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ XXܐܬ̇ܝܬ ܕܐܩܪܐ ܠܙܕܝܩܐ̣̈ ܐܠܐ ܠܚܛܝܐ̈ ܠܬܝܒܘܬܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕ ܩܕܝܡ ܗܘܐ ܠܙ ܒܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܩܘܪ ܠܘܣ̣ ܣ̇ܐܡ ܒܟܬ ܒܗ ܗܘܝܐ ܡܛܠ ܘܡܫܝܓܝܢ ܠܢ ܡܢ ܓܘܕܦܐ ܕ ܗܪܛܝܩܐ̈ . Xܢ ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ̣