simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܠܬ : ܚܕܐ̣ ܕܢܫܬܒܩܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܘܕܬܪܬ̈ ܢ̣ ܕܢܚܝܠܢ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܐ ܕܥܡܕܝܢܢ̣ ܢܣܒܝܢ ܚܢܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܩܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܗ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܬܣܝܡܝܘܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܪܫ ܛܘܦܣܐ ܡܛܠ ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܐ ܕܡܫܬܒܚ ܐܚܘܟ ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܐܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܘ ܕܢܦܠܝܘܗܝ ¹0ܠܐܚܐ ܫܪܘܝܐ ܒܪܡܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܛܠ ܘܪܚܡܬ ܦܘܫܐ ܕܒܩܠܝܬܐ . ܗܕܐX ܕܝܢ ܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ ܒܝܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ : ܚܕܐ ܡܛܠ ܙܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܕܡܐ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܒܟܠܗ ܡܛܠ ܕܡܝܐ ܓܝܪ ܕܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ⁸ܗܢܐ . ܘܗܕܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ : ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܬܛܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܢܫ ܒܚܝܠܐ ܝܕܘܥܬܢܐ ܡܬܪܥܐ̣ ܘܠܘ ܒܪܓܬܐ ܐܘ ܒܚܡܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܡܙܗܪ ܗܢܐ ܙܘܗܪܐ : ܚܕܐ̣ ܕܕܠܡܐ² ܒܦܪܨܘܦ ܪܚܡܬ ܡܛܠ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܝܠܦ ܡܢܗ̣ ܘܠܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܒܛܘܫܝܐ X .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܚܝܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ : ܚܕܐ ܕܠܐ ܢܐܩܪܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܘܕܗܘܓܝܐ̈ ܘܕܨܠܘܬܐ̈ . O⬩ܐܒܗܬܐ̈ ܣܒܐ̈