simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex لانّ من اجل من قبل جاء به حنين في بعض المواضع . ܘܐܝܟ ܡܛܠ اقول نظام ܀ ܡܛܟܛܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܛܪܛܥ يغلي يبقبق ܀
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يتوضّأ ܀ ܡܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ دُكّان . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܥܠܬܢܝܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ من اجل هذا ܀ [1062]
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܦܪܐ ܐܘܟܝܬ ܐܡܪܐ ܕܡܝܬܝܢ ܠܗ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܡܛܠܐ ܝܩܝܪ ܡܬܩܠܗ̇ الثقيل . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܢ̇ܛܠ ܝܩܪ ܀
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܪܝܨܬܐ ܘܓܪܝܣܬܐ ܕܬܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܫܝܫܐ ܨܠܘܬܐ ܡܛܠ ܕܡܦܩܝܢ ܡܢܗܝܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܕܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀
BarBahl:SyrLex [ܕ]ܡܥܒܕܢܘܬܗ̈ ܓܘܢܝܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܡܫܬ̇ܬ̇ܩܢ̈ ܒܙܒܢ ܡܛܠ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܫܬܝܩܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܙܘܥܝ̈ ܦܓܪܐ .
BarBahl:SyrLex [ܕ]ܣܒܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܪܗܛ ܗܘܐ ܀ ܕܘܗܢܐ خصب ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܢ ܡܛܠ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܩܪܝ ܣܪܓܝܣ ܕܘܕܐ . ܕܘ̇ܝܐ ܡܢ ܡܥܣܐ ܕܠܘܬܗ .
BarBahl:SyrLex ]ܕ[ܫܡܐ ܕܐܝܬ ܠܡܕܡ ܡܫܘܕܥ . ܐܘ ܠܟܝܢܐ . ܐܘ ܠܩܢܘܡܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܘܙܡܡܐ̈ الصوت . ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܬܬܚܡ .
BarBahl:SyrLex من أجل ܀ ܗܢܗܩܢ ܗ ܣܩܪܘ ܘܐܥܝܪܘ ܐܟܬܐ اخرجوا غيظهم ܀ ܡܛܠ احضروا جابوا ܀ ܗܢܗܕܪܐ ܗ ܟܡܐܢܐ الكمين ܀ ܗܢܗܩܐ
BarBahl:SyrLex ܐܒܗܬܐ̈ اخباؤنا الغرباء ܀ ܚܒܝܨܐ الخبيص ܟܢܘܫܝܐ ܡܛܠ . ܚܒܝܒܝܢ ܗ̇ ܪܚܝܩܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܓܒܝܘܬܐ ܚܒܝܒܝܢ ܐܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܓܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܐܘܟܦܢܗ يشملهم يظلّلهم . ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ يتوضّأ ܀ ܡܛܠܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ دُكّان .
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠܠ ظلّل ܀ ܡܛܠܐ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܡܛܠ في الكرم . ܨ ܘܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠܠܐ وللطير اوكار .
BarBahl:SyrLex ܐܝܩܪܐ ܕܗ̇ܘ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܛܣܐ̈ . ܐܠܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܕܓܒܝܢܐ ܡܛܠ ܐܘܟܝܬ ܛܣܐ̈ . ܘܠܐ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܥܝܢܝܗܘܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܩܪܐ ܕܟܗܢܐ ܕܬܬܦܪܫ ܐܢܬܬܗ ܡܢ ܒܟܘܢܝܐ ܡܢ ܕܫܪܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܘܢ ܦܦܝܐ . ܦܦܝܐ ܐܢܬܬ̇ ܟܗܢܐ ܐܘܟܝܬ ܟܗܢܝܬܐ ܘܗ̇ܕܐ
BarBahl:SyrLex ܐܠܗܐ . ܐܘ ܩܠܐ ܡܚܝܕܝܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܕܙܒܢܐ̈ . ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܛܠ ܦܐܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܬܩܝܡ ܘܡܬܢܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܘ
BarBahl:SyrLex ܐܢܫ ܗܟܢܐ . ܕܟܕ ܥܪܩ ܥܠ ܠܓܠܦܘܪܐ . ܓܠܦܘܪܐ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܢ ܐܘܡܝܪܘܣ ܢܣܒܗ ܩܘܪܝܠܠܘܣ . ܘܡܬܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘܡܝܪܘܣ
BarBahl:SyrLex ܐܣܛܘܐܝܩܘ̈ اصحاب الرواق ܀ ܐܣܛܘܐܝܩ̈ܘ̈ اصحاب ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܗ̇ܠܟ المشاة ܒܪ ܣܪܘ ܘܬܘܒ ܐܣܛܘܐ ܟܢܝܟܐ
BarBahl:SyrLex ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗ̇ܘܝܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝܐ̈ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܣܩ ܒܣܪܐ ܘܫܠܝܚܘܬܐ ܕܡܢ ܥܝܕܐ̈ ܣܢܝܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܓܐܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܝܥܢ̈ ܒܗܘܢ ܠܘܠܝܬܐ̈ ܘܫܢܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܡܛܠ فولس ܀ ܫܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܡܢܬܢܐܝܬ انتقل ܀ ܫܢܝ̈ܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐ̇ܟܠܝܢ ܠܗ ܓܡܠܐ̈ ܘܩ̇ܪܝܢ ܠܗ ܗܘܙܝܐ̈ ܫܪܘ . ܝܘܢܝܐ̈ ܡܛܠ الذى يقع عليه الترنجبين بخراسان ܕܗܘ ܟܘܒܐ ܕܓܡܐܬ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܙܕ ܚܐܪܐ ܡܬܩܪܐ ܀ ܓܘ̈ܬܝܐ̈ ܒܨ ܥܬ أهل جرجان ܀ ܓܘܬܐ ܡܛܠ ܀ ܓܘܫܩܐ جوسق ܀ ܓܘܫܚܐ سَلخ ܀ ܓܘܫܬܐܙܕ الحرّ الحدّ