simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܛܥ̇ܝܬ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐ̇ܬܕܟܪܬ ذكرت . ܥܗܕܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܡܛܠ ܒܪ ܣܪܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝ̇ܡܬܐ بيعة القيامة ܀ [1409] ܥܗܕܬ
BarBahl:SyrLex ܫܦܝܪܘܬ ܚܙܘܗ ܀ ܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ فم الذهب ܀ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܛܠ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܫܦܝܪܐ̈ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܐ̇ܡܪܝܢ
BarBahl:SyrLex ܐܝܩܪܐ ܕܗ̇ܘ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܛܣܐ̈ . ܐܠܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܕܓܒܝܢܐ ܡܛܠ ܐܘܟܝܬ ܛܣܐ̈ . ܘܠܐ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܥܝܢܝܗܘܢ̈
BarBahl:SyrLex ܕܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫ̇ܡܝܐ ܠܐ ܝ̇ܪܬܝܢ . ܐܘ̇ ܫܘܐܠܐ ܡܛܠ ܢܗܦܟ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܡܪܢ ܠܐ ܝ̇ܪܬ ܡܠܟܘܬܐܕܫܡ̇ܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܥܪܒ ܒܗ ܫܡܫܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܥܪܒ ܒܗ ܢܡܘܣܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ . ܡܛܠ . ܐܠܐ ܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ . ܐܬܩܪܝ ܕܝܢ ܥܪܘܒܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܠܐܣܐ̈ ܩܕܝܡܢ̈ ܫܬܐܣܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܕܫܬܐܣܐ̈ ܡܬܒܥܐ ܠܝ ܡܛܠ ܕܠܬܛܠܝܠܐ ܐܣܐ̈ ܩܕܝܡܢ̈ ܡܬܚܫܒ ܙ̇ܕܩ ܠܝ ܠܡܒܢܐ ܐܣܐ̈
BarBahl:SyrLex ܓܐܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܝܥܢ̈ ܒܗܘܢ ܠܘܠܝܬܐ̈ ܘܫܢܢܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܡܛܠ فولس ܀ ܫܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܡܢܬܢܐܝܬ انتقل ܀ ܫܢܝ̈ܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܬܚܬܝܘܬܗ ܕܡܢ ܓ̇ܢܣ ܓ̇ܢܣܝܢ̈ ܘܓ̇ܢܣܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܬܘܒ . ܡܛܠ ܐܕܫܐ ܐܝܬܘ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܕܫ ܐܕܫܝܢ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܠܟܠ ܓ̇ܫܘܡ ܐܣܟܝܡܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܠܟܝܢܐ ܚܝܐ ܡܛܠ . ܘܥܠܗܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܣܟܝܡܐ̈ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܚܠܦ ܚܛܗܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܝܟ ܕܐܠܘ ܐܟ̇ܠܬ ܚܛܗܐ ܝܘܡܢܐ خطيّة ܡܛܠ . ܒܪ ܣܪܘ ܚܛܗܐ̈ ذنوب . ܒܪ ܣܪܘ ܚܛܗܐ̈ ܕܝܢ ܫܡܗ ܠܕܒܚܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܝܘܢܝܐ ܠܐ ܐܡܪ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܠܐ ܐܡܢܘܐܝܠ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܛܠ علينا ܀ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܡܢܘܐܝܠ ܗ ܥܡܢ ܐܠܗܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܡܣܬܪܝܢ ܡܢܢ ܕܫܝܬܐ ܒܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܡܛܠ ܕܒܕܘܡܝܐ ܬܘܒ ܥܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܥܠ ܢܦܫܬܢ̈ ܕܝܠܢ .
BarBahl:SyrLex ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܐܝܬܘ ܪܘܚܐ . ܪܘܚܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܘܪܐ̈ ܘܡܬܚܐ̈ ܕܥܠ ܚܘܫܒܐ̈ ܣ̇ܠܩܝܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ .
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܦܪܐ ܐܘܟܝܬ ܐܡܪܐ ܕܡܝܬܝܢ ܠܗ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܡܛܠܐ ܝܩܝܪ ܡܬܩܠܗ̇ الثقيل . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܢ̇ܛܠ ܝܩܪ ܀
BarBahl:SyrLex ܕܓܕܫܐ ܚܕ ܠܟܠܗܘܢ . ܗ ܕܟܕ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܓܕܫܐ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܚܕܥܣܪ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܟܠܗܘܢ .
BarBahl:SyrLex ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܘܠܐ ܓܫܝܡܘܬܗ̇ . ܘܡܬܩܪܝܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܡܐ ܢܦܫܐ ܡܛܠ ܐܢܫܝܐ . ܡܫܬܡܗ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܡܢܦܫ ܘܡܐܚܐ . ܘܪܘܚܐ
BarBahl:SyrLex ܕܒܚܒܠܐ̈ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܐܪܥܬܐ̈ ܒܝܬ ܥܡܘܪܝܗܝܢ̈ . ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܀ ܚܒ̈ܠܐ̈ ܢܦܠܘ ܠܝ ܒܛܪܩܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܝܫܘܥܝܗܒ ܥܪܒܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܠܣܦܪܐ ܓܡܪܢ̈ . ܣܦܪܐ ܕܝܢ ܟܬܒܐ ܡܬܩܪܐ ܥܒܪܐܝܬ . ܐܬܐ ܡܛܠ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܕܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܬ ܠܗ . ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܩܪܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܕܠܝܬ ܒܓܘܫܡܐ̈ ܕܠܐ ܡܟܝܢܘܬ ܣܟܐ̈ . ܐ̇ܘ ܓܝܪ ܦܫܝܛܐ ܗܘ ܡܛܠ ܘܒܣܝܡܐ ܕܡܟܝܢܘܬ ܓܘܫܡܐ . ܢ̇ܦܩ ܓܝܪ ܐܣܟܝܡܐ ܠܟܠ ܓܫܘܡ
BarBahl:SyrLex ܕܝܘܢܝܐ̈ ܣܟܘܣܛܪܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܡܥܪܦܢܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈ صيارف ܡܛܠ ܗܢܐ ܀ [1129] ܡܥܪ̈ܦܢܐ̈ ܨܒܘܣܛܪܐ̈ ܨ ܣܟܘܣܛܪܐ̈ ܐܘܟܝܬ