simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܐܚ̇ܪܘܒ ܥܡܡܐ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܘܐ̇ܦܬܐ ܬܚܘܡܟ اقول حدّك . ܡܛܠ ܀ [1647] ܦܬܝܐ اقول عريض . ܦܬܝܘܬܐ عرض . ܒܐܘܪܝܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܪܓܫܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܗ̇ܘܝܢܢ ܒܗܠܝܢ ܡܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܐܘ ܕܥܠ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ . ܗܕܐ ܕܣܘܟܝܐ ܗܝ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܗܕܡܐ̈ ܣܕܝܪܐ̈ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܐܢܘܢ . ܐܝܟ ܗܕܡܐ̈ ܡܛܠ ܘܡܛܟܣ ܒܗܕܡܐ̈ ܐܝܬܘ . ܡܬܬܘܣܦܐ ܠܗ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܝܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܝܕܥܬܐ ܡܕܡ ܢܦܫܢܝܬܐ ܕܚ̇ܫܚܐ ܠܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܡܛܠ العينة ܀ ܪܒܘܬ ܠܒܐ ܗ ܝܕܥܬܐ ܣ̇ܓܝܐܬܐ ܕܡܘܪܒܐ ܠܒܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܗܕܪܘܠܐ . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܪܘܠܐ . ܗܕܪܘܠܐ ܐܦ ܓܝܪ ܦܘܫܟܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܒܗܢܐ ܫܡܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬܘ ܐܬܪܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܡܨܒܬ ܒܐܝܠܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܐ ܫ̇ܒܝܐ . ܦܪܕ ܓܢܬܐ . ܦܪܕ ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ ܦܪܕܝܣܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬܘ ܡܦܪܝܢܐ ܘܡܦܪܐ . ܦܪܬ ܬܘܒ ܡܦܪܝܢܐ ܐܘ̇ ܡܦܪܬܢܐ ܗ ܡܛܠ ܘܡܫܩܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܒܨ ܦܪܬ ܡܬܩܪܐ ܢܗܪܐ ܪܒܝܥܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܢܬ ܕܩܠܬ ܘܦܪܬ ܨ ديار ربيعة ܀ ܒܝܬ̈ ܢܫܒܐ̈ ܡܛܠ ܢܗܪܝܢ̈ ܒܨ بلد الرُها وما يليه من سورية ܨ ܓܙܝܪܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܠܗܐ ܬܪܝܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܩܢܐ . ܚܕ ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܒܗ ܚ̇ܟܡ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܢܬܕܡܘܢ ܒܗ̇ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܬܬܚܡܐ ܓܝܪ ܕܘܡܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܠܝܨ ܘܚܪܝܦ . ܘܡܣܩ ܘܣ̇ܠܩ ܘܢ̇ܚܬ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܐ̇ܠܨ ܡܛܠ ܘܐܠܝܨܬܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܩܠܬ ܡܬܩܪܐ ܗܢܐ ܢܗܪܐ ܬܠܝܬܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܝ̇ܠܘܦܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ ܕܐܘܡܢܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܘܝܕܥܬ ܝܕܥܬܐ̈ . ܐܘܡܢܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܬܘܒ ܡܬܬܚܡܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܡܐ ܒܝܘܢܝܐ ܡܝܛܪܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܘܡܕܝܢܬ ܦܘܠܝܣ . ܗ ܐܡܐ ܡܛܠ اُمّ المُدن . ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܘܣ ܫܡܐ ܗܘ ܕܐܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܡܪܘ ܠܝ ܕܡܥܪܡܘ ܡܥܪܡ ܀ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܒܪܐܝܬ ܡܛܠ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܣܘܟܠܐ . مكّار حيّول نمّام . ܒܫܡܘܐܝܠ
BarBahl:SyrLex ܕܐܢ ܠܐ ܢܕܡܟ ܒܪܢܫܐ ܐܘ̇ ܚܝܘܬܐ . ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܚܙܐ ܚܠܡܐ . ܡܛܠ ܐܦ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ ܕܚ̇ܙܝܢ̈ ܚܠܡܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܙܒܢ ܫܢܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܢ ܫܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܢܐܚܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܠܗܝܢ ܢܚܕܐ ܘܢܬܕܟܪ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ يوم الموت .
BarBahl:SyrLex ܕܐܢܛܝ ܣܩܘܒܠܐ ܐܝܬܘ ܒܠܫܢܐ ܝܘ ܐܘ ܕܠܩܘܒܠܝ ܟܪܝܣܛܘܣ ܡܛܠ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܩܘܒܠܝ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܝ ܡܫܝܚܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܒܗ ܐܬܦ̇ܠܓܘ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܐܬܦܪܫܘ ܕܪܓܐ̈ ܠܬܓܡܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܣܛܢܐ ܢܦܠ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܡܪܘ ܕܒܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܕܘܓܐ ܠܐ ܣܟ ܡܡܠܠ . ܐܦ ܥܠ ܕܘܓܐ ܡܬܐܡܪ ܕܚܪܫܐ ܗܘ ܟܕ ܡܛܠ ܘܡܦܪܫܐܝܬ ܢܡ̇ܠܠ . ܚܪܫܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܡܡܠܠ ܐܝܬܘ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܗܝ ܬܪܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܩܢܝܐ . ܚܕ ܕܝ̇ܕܥܐ ܒܗ ܠܗܘܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܗ ܝ̇ܨܦ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ . ܕ̇ܡܝܐ ܕܝܢ ܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܡܣܬܪܝܢ ܡܢܢ ܕܫܝܬܐ ܒܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܡܛܠ ܕܒܕܘܡܝܐ ܬܘܒ ܥܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܥܠ ܢܦܫܬܢ̈ ܕܝܠܢ .