simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܩܛܝܢܘܬܗ . ܐܐܪ ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ ܡܛܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ روح الله . ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܐܬܒܪܝ ܟܐܡܬ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܪܘܚܗ ܩܪܝܗܝ ܠܐܐܪ
BarBahl:SyrLex ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܘܠܐ ܓܫܝܡܘܬܗ̇ . ܘܡܬܩܪܝܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܡܐ ܢܦܫܐ ܡܛܠ ܐܢܫܝܐ . ܡܫܬܡܗ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܡܢܦܫ ܘܡܐܚܐ . ܘܪܘܚܐ
BarBahl:SyrLex ܩܝܡܐ ܕܬܢܘܝ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ . ܒܥܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܕܒܥܠܐ ܩ̇ܪܝܐ ܠܗ ܠܫܘܬܦܗ̇
BarBahl:SyrLex ܩܪܢܘܣ ܕܒܚܕ ܠܠܝܐ ܐܠܦ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܐܫܬܘܬܦ . ܗܪܡܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܐܘ ܒܡܕܡܟܐ ܕܥܡ ܕܟܪܐ̈ ܐܘ ܕܢܩܒܬܐ̈ . ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ
BarBahl:SyrLex ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ . ܗܕܐ ܣܢܝܬܐ ܗܝ ܀ ܦܠܓܝܐ اسم امراة ܀ ܦܠܓܡܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܬܦܠܓܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܢܬܦܠܓܘܢ ܥܠ ܚܕܕܐ̈
BarBahl:SyrLex ܪܝܫܢܘܬܐ النسوة العفيفات المتعففات التي كُنّ ܡܛܠ ܘܣܘܢܛܟܐ . ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ . ܢܫܐ̈ ܙܗܝܬܐ̈ ܕܢܦܠܝ̈ ܒܚܪܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܫܒܬܐ ܕܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ . ܙܢܐ ܩܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ܘܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ
BarBahl:SyrLex ܫܘܚܢܐ ܕܩܕܡ ܗܘܐ ܐܘ ܡܛܠ ܦܠܓܡܘܢܝ ܐܬܩܫܝܬ̇ ܀ ܦܝܢܐ ܡܛܠ وترجمته القَبّ . ܘܨ ܗ̇ܘܐ ܦܝܡܘܣ ܒܦܘܡܗ ܕܡܪܒܥܐ
BarBahl:SyrLex ܫܡܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܐܦܪܬܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܒ ܒܪ ܝܘܦܝܗ . ܟܕ ܡܝܬܬ ܡܛܠ ܠܚܡ ܐܦܪܬܐ بيت لحم الافراتيّة . ܐܚܪܢܐ̈ . ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ
BarBahl:SyrLex ܫܡܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ اثبتني من اجل اسمك ܀ ܥܒܕ ܢܓܘ ܐܝܟ ܒܪ ܡܛܠ ولعمل خيراً وصالحاً . ܥܒܕ ܠܟ اتّخذ لك . ܥܒܕ ܥܡܝ
BarBahl:SyrLex ܫܦܝܪܘܬ ܚܙܘܗ ܀ ܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ فم الذهب ܀ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܛܠ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܫܦܝܪܐ̈ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܐ̇ܡܪܝܢ
BarBahl:SyrLex ܫܪܒܐ ܕܥܠܬܢܘܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܫܝܬ ܘܐܕܡ . ܘܡܠܬܗ ܕܐܒܐ . ܡܛܠ ܒܓܘܢܘܬܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܐܠܐ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܫܪܝܪܘܬܗ ܘܡܚܘܝܢܘܬܗ . ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡ̇ܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܡܘܬܐ . ܐܫܬܡܗ ܕܝܢ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܕܝܐܬܝܩܝ ܐܘ̇
BarBahl:SyrLex ܬܚܬܝܘܬܗ ܕܡܢ ܓ̇ܢܣ ܓ̇ܢܣܝܢ̈ ܘܓ̇ܢܣܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܬܘܒ . ܡܛܠ ܐܕܫܐ ܐܝܬܘ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܕܫ ܐܕܫܝܢ̈ .
BarBahl:SyrLex ܬܠܬ ܥܠܠܬܐ̈ ܠܬܪܒܝܬܐ ܠܚܘܝ̇ܠܐ ܠܩܘܝ̇ܡܐ . ܘܗ̇ܘܝܐ ܡܛܠ . ܘܥܡ ܕܓܪܡܐ̈ ܓܪܡܐ̈ . ܘܥܡ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܟܘܬܗ ܘܡܬܢܣܒܐ
BarBahl:SyrLex ܬܢܢܐ . ܐܬܢ دخَّن . ܬܢܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܡܛܢܐ ܡܛܠ يعني زنابير مدخَّن عليها . [2077] ܛܘܪܐ ܕܬܐܢ
BarBahl:SyrLex ܬܢܢܐ جبل يخرج منه الدّخان ܀ ܛܘܪ ܣܝܢܝ ܥܠ ܫܡ ܣܢܝܐ ܡܛܠ ܗ ܪܝܫ ܐܪܥܐ ܕܦܠܐܣܛܝܢܝܐ ܀ </lemmä> ܛܘܪܐ ܕܬܐܢ ܗ
BarBahl:SyrLex ܬܪܒܝܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܒܗ̇ الربا العينة ܀ ܪܒܘܬ ܠܒܐ ܗ ܝܕܥܬܐ ܡܛܠ ܠܪܒܝܐ ܥܠ ܝܙܘܦܐ ܘܡܪܒܐ ܠܗ . ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܪܒܝܬܐ
BarBahl:SyrLex ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܗܢܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܬܬܣܝܡܘ ܐܝܟ ܕܠܛܘܦܣܐ ܡܛܠ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܫܬܡܗܘ ܕܝܐܬܝܩܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܟܝܢܐܝܬ ܥܡ ܡܛܠ ܣܪܘ وزاد الاسطقسات والاصول . ܡܬܐܡܪܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈