simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܗ̣ܝ ܬܬܪܣܐ ܠܢ . ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܡܬܚܙܐ ܢܗܡܐ ܇ ܥܕܡܐ ܡܛܠ Xܢ XX XX |ܕܬܝܒܘܬܐ̣ ܘܢܩܒܠ ܚܠܒܐ ܡܢ ܬܕܝܗ̇̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܕܬܚܠܦ ܕܘܟܬܐ̣ ³ܐܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܦ ܥܒ̇ܕܐ ܡܛܠ XX ¹ ܝX XX²ܘܠܟܠܗܘܢ X ܘܠܗ̇ܢܘܢ ⁴ X ܕܡܩܪܒ ܥܡܟ : 0 0O⬩ܐܢ
AbbaIs:Ascet |ܕܢܪܚܡ ܥܠܝܢ̣ ܘܢܐܣܐ ܟܠܗܘܢ ܝܝ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܢܦܫܢ . ܐܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ²ܡܚܝܠܢ̈ ܠܢ ܠܡܥܪܩ ܠܘܬܗ ܘܠܡܪܦܝܘ ܚܛܗܝܢ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܐܡ̣ܪ ¹ ܗܘܐ ܒܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ : ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ²ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ . X X0ܡܪܢ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܓܠܝܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܢܢ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ |ܒܦܪܗܣܝܐ ܥܒܕܢ̈ ܚܛܗܝܗܝܢ̇̈ ܡܛܠ ܆ ¹0ܠܡܒܗܬ ܐܝܬ X ܠܢ ܠܡܬܒܩܝܘ ¹¹ܒܦܪܨܘܦܐ ¹²ܕܙܢܝܬܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܟܣܝܐ ܆ ¹ ܗܒ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܡܥܪܩ ܘܠܐ ܬܫܒܩܝܘܗܝ ܡܛܠ ܬܬܠ ܬܘܩܠܬܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܟ : ܕܡܝܬܐ ܢܦܫܐ
AbbaIs:Ascet ³⁷ܗܕܐ ܡܦܩܐ ܠܗ ܠܙܒܢܗ̇ ܥܩܪܬܐ ³⁸ܘܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ܕܢܝܝܐ ܡܛܠ ³⁴ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܝ ³⁵ܠܗ̇ ܒܗܝܢ̣ ܘܡܬܛܦܝܣܐ ܠܠܒܐ ܥܡܗܘܢ . ³⁸
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ Xܐܢܘܢ XX ⁴ܒܡܝܪܬܐ ܪܒܬܐ X ³ܟܝܢܘܬܐ XXX ²ܒܟܠ X0 ¹ ܡܛܠ ܠܡܦܩܘ ܡܦܩ̣ XX ܘܥܡ ܗܘ ܕܘ̇ܠܐ ܠܗ ܠܡܫܬܝܢܘ̣ ܠܗܢܐ ܫܒ̇ܩ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܝܕܥܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܇ ⁰ ¹ܠܒܐ ܕܝܢ ¹³ܕܝܠܢ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܢܢ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ |ܒܦܪܗܣܝܐ ܥܒܕܢ̈ ܚܛܗܝܗܝܢ̇̈
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ̈ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܩܪܒܝܢ ܥܡܟ ܆ ܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܫܡܥ ܐܢܘܢ ܇ ܡܛܠ ܩܕܡ ܐܢܫ ܇ ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟ . X X ܐܢ ܡܡܠܠܝܢ ܐܢܫܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܗܘܝܘ ܡܪܟܝ . ܘܢܬܕܡܪܘܢ ܒܗ̇ ³⁷ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܡܟܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟܝ ܆ ܘܢܬܪܓܪܓ ³⁸ܡ̇ܠܟܐ XX ܠܫܘܦܪܟܝ̣
AbbaIs:Ascet ܗܠܝܢ ¹ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܘܥܒ . . . ܕܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܟܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ⁷ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܬܘܢ X . ⁸ XX ܚܘܝ ܠܢ ܬܘܒ
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ X ܡܫܬܘܐ ⁷ܐܢܐ ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ⁸ܘܐܛܥܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ : ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܣܒܘܠ
AbbaIs:Ascet X ܐܠܗܐ̣ ܕܠܐ ܢܫܒܘܩ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܕܢܐܬܐ ܠܡܨܥܬܐ ܆ ܡܚܘܐ ܠܗ ܡܛܠ . ܩ X4ܗ̇ܘ ¹ܕܡܣܝܒܪ ܥܕܠܝܗ̣ ܘܫ̇ܪܐ ܨܒܝܢܗ ܠܩܪܝܒܗ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܬܘܩܠܬܐ ³ܕܪܚܡܝܟ̈ . ܐܢ ⁴ܐܝܬܝܟ ܚܟܝܡܐ̣ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܢܚܙܘܢܟ̣ |ܐܘ ܡܛܠ X ܫܘܒܚܐ̣ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ²ܕܐܬ̣ܐ ܆ ܠܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘܐ X ܠܙܩܝܦܐ . ³ ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܐܬܐ ܡܛܠ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܠܘܩܕܡ ¹ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܐܣܝ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ̣
AbbaIs:Ascet ܟܠ ܫܐܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ : ܣܒ ܡܢܝ ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܗܒ ܡܛܠ ܓܝܪ ¹ ܡܢܐ ܦ̇ܩܚ ܠ ܝܬܝܪ . XX ܐܠܐ ܐXܢ ܡܨܠܐXܐܢܬ ܠܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܚܣܡܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܩܦܚܝܢ ܠܗ ܠܗܘܢܐ : ܡܢ ¹ܒܬܪ ܡܛܠ ܐܓܝܒܗ ⁷ܒܠܥܡ ܒܪ ܒܥܘܪ . ܐܬܦܢ ⁸ܡܟܝܠ ܘܝܕܥ ܠܫܪܪܐ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ XX ܡܢ ܟܝܢܗ . ܗܝܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡܛܠ ܨܝܕ ܐܕܡ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܡܫܟܚ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ܇ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܡܢ ܟܘܠ̣
AbbaIs:Ascet ܕܗܘܢܐ ܠܝܬ ܒܟܘܢ̣ ܐܠܐ ܥܝܕܐ ²0ܗ̇ܘ ܕܫܥܐ̈ ܕܩܢܘܢܐ . 0O⬩ ܡܛܠ ܕܟܝܐ XXX ¹⁰ܩܕܝܫܬܐ ¹⁵ X ܡܛܥܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܡܥ ܠܗ ܇