simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܬܘܪܣܝܟ ܘܠܒܘܫܟ XXXXܘܡܣܟܢܘܬܟ ܣܓܝܐܬܐ̣ |ܟܕ ܪܡܝܢ ܒܟ ܡܛܠ ܥܡܗܘܢ̣ ܕܠܐ ܬܘܒܕ ܦܐܪܝܟ̈ 0O⬩ X X0ܐܢ ܡܪܗܒܝܢ ܠܟ ܫܐܕܐ̈
AbbaIs:Ascet ܬܚܦܝܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܇ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܥܝ ¹⁴ܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ̣ ܡܛܠ ¹0ܟܕ ܐܝܬ ¹¹ܐܘܠܨܢܐ ¹² X ܒܡܨܥܬܐ ܇ ܘܠܐ ܬܕܟܕ ¹³ܠܐܚܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܕܫܐܠܗ |ܐܒܐ ܦܛܪܐ . X X ܫ̇ܐܠܬܗ ¹ܠܐܒܐ : ܕܡܢܐ ܡܛܠ ⁸ ܝX ܕܩܘܕܫܐ ddX ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ X ⁷ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܬܪܒܝܬܐ ܇ ܕܢܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܝܚܐ̣ ܘܢܦܠܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܥܡ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܒܢܝܚܐ̣ ܘܙܪܥ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܙܘܕܩܐ ܒܠܒܘܬܗܘܢ̈
AbbaIs:Ascet ⁴ ܕܬܦܪܘܩ ܠܢ̣ ܐܝܟ ܕܠܐܒܪܗܡ . X X0ܢܫܬܥܒܕ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܠܢ . X0bܢܦܣܘܩ ܟܠ ܨܒܝܢܐ ³ܕܠܒܢ ܘܢܚܒ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ⁴¹ܢܦܫܢ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܆ ܕܬܥܕܪ ܠܢ ܒܫܥܬܐ ܕܐܘܠܨܢܐ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܬܛܓܢܘ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠX . ³ X0ܢܣܢܝܗ̇ ⁴0ܠܚܛܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ⁵ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܐܢܫ ⁸ܕܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܡܛܠ ܡܚܬ ܠܗ̇ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܢܦܫܝ . ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣
AbbaIs:Ascet ⁵⁵ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘ̇ܝܬ ܐܛܪܐ ܠܬܐܪܬܗ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܗ : ܥܠ ⁵³ܡܢܐ ܠܐ ܐܪܡ̣ܝܬ ⁵⁴ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ :
AbbaIs:Ascet ⁶ܕܠܐ ܢܥܝܩܝܘܗܝ . XX ܐܢ ܐܢܫ ܥXܪ ܥܡ ܐܒܘܗܝܐܘ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐܐܢܫ ܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܚܘܗܝ XX ܒܥܒ̇ܕܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܇
AbbaIs:Ascet ⁷ܗܕܐ ܠܐ ܡܐܣܐ ܠܝ . ⁸ X X6ܘܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ̣ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܛܠ ܘXܝ ܠܝ ܘܝ ܠܝ̣ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ ܛܡܐܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܢ̇ܐ ܐܠܗܝ ܇
AbbaIs:Ascet ⁷ܡܛܣܣܘܬܗ̇ ⁸ܐܝܬܝܢ̣ ܘܡܢ ܡܟܝܟܘܬ ܠܒܗ̣̇ ܘܡܢ ܡܛܠ ⁸ܠܢܦܫܢ ܒܕܡܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܦܪܕܬܐ ܐܝܬܝܢ̣ ܐܢ
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ : ܕܩܪܘ XX ܡܛܠ ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ |ܥܠ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܠܒܗ̣
AbbaIs:Ascet ⁸ܗܢܐ X ܘܐܒܘܗܝ ⁹ܦܩ̣ܕ ܡܚܕܐ ܕܒܥܓܠ ܬܬܝܗܒ ܠܗܐܣܛܠܐ ܡܛܠ ⁷ܓܝܪ ܠܐܒܘܗܝ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ ܇ ܘܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ .
AbbaIs:Ascet ⁸ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܚܒܠܐ ܆ ܘܠܐ ܡܒܐܫܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܝܗ̣ܒ ⁷ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ :