simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܥܗ̣ܕ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܥܡܗ ܡܫܬܘܙܒܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܡܚܟܡ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܀
DidascApost ܐܢܬ ܩܫܝܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܐܝܬܝ ܒܝܫܬܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܡܝܐ̈ ܘܕ̣ܚܠܘ ܆ ܡܛܠ ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܐܝܟܢܐ
P:Job [AB] ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܢܬ ܥܡܗ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܃
JacSer:Epist ܂ ܕܡܣܬܓ̣ܕ ܗܝܟܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ
SynWestSyr . ܘ . ܡܛܠ ܩܠܝܪܘܣ̈ ܐܘ̇ ܥܠܡܝܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܝ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist |X152b|ܒܗܦܟܐ ܘܗܢܐ ܟܠ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܡܬܐܡܪ .
BarṢal:ComGosp ܘܠܘ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܢ ܥܡܟܝ
P:Josh [AB] ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܐܡܪܢ
Basil:SyrHex ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܡܛܠ X ܬܩܢ ܣܝX
BarKoni:Schol ܠܐ ܚܝܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܪܚܐ̈ ܫܘܝܐ̈ ܕܡܟܐ
SynOr ܘܚܘܣܪܢܐ̈ ܠܥܕܬܐ : ܡܛܠ ܢܝܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܢܦܫܗܘܢ
DidascApost 172 ܝܙ . ܡܛܠ ܪܘܒܝܐ ܕܝܬܡܐ̈ ܕܛܠܝܢ
JnMaron:Expos [111]ܘܐܝܠܝܢ ¹ܕܐܡܪ ܝܢ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ²ܕܐܝܬ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܕ ܂ ܡܛܠ ܕܙܝܢܐ ܐܢܘܢ ܠܘܩܒܠ
SevAnt:LuqGramm ܚ̇ܒܫܐ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ
DionAr:MystWritings ܝX ܡܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܦܫܝܛܘܬܐ