simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܥܡܗ ܡܫܬܘܙܒܝܢ ܗܘܘ . [6 , 1--2]ܘܟܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘܠܪ . . ܐܠܐ ܥܗ̣ܕ ܗܠܝܢ .
Chron1234 ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܀ ܝX ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܡܛܠ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܚܟܡ ܟܠ ܂
DidascApost ܕܐܝܬܝ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ . 0 ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܓܝܪ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܘܢܫܬܠܡ ܠܚܪܒܐ ܕܢܘܪܐ . ܕܘܢܝܗܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܩܫܝܐܝܬ .
SevAnt:CathHom ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܡܪܬ ܣܓܝܐܘܬ ܣ̣ܕܩܐ̈ . ܡܛܠ ܚܕܢܐܝܬ : ¹ ܐܠܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ̇ ²ܚܙܐܘܟ ܡܝܐ̈ ܘܕ̣ܚܠܘ ܆
P:Job [AB] ܡܢܐ ܕܢܬ ܥܡܗ : ܘܒܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܥܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܚܕܐ ܡܛܠ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܙܟܐ . ܐܬܠ ܠܟ ܦܬܓܡܐ : ܕܪܒ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܢܫܐ .
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝX ܃ ܦܬܘܪܐ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܕ·ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܬܘܪܓܡܐ ܗ̇ܘ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘܗܝ
JacSer:Epist ܗ̇ܘ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܕܬܐ̣ ܨܝܕ ܚܕ ܬܪ ܨܐ ܃ ܘܠܘܬ ܚܕ ܡܛܠ ܂ ܡܕܝܢ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ܂ ܕܡܣܬܓ̣ܕ ܗܝܟܠܐ
SynWestSyr ܩܠܝܪܘܣ̈ ܐܘ̇ ܥܠܡܝܐ̈ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܟܠܝܢܐ . ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡܛܠ ܘܕܠ̇ܚ ܥܕܬܐ ܆ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܠܒܪ ܢܬܪܕܐ ܐܝܟ ܕܠܘܚܐ . ܘ .
ThdrMops:ComGospJohn ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܡܣܬܓܕ ܂ ܡܛܠ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܣܒܠ ܇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ̈ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܘܣܘܠܩܐ ܝ ܕܠܫܡܝܐ ܇
Tim1:Epist ܡܫܝܚܐ ܡܬܐܡܪ . Xܡܫܝܚܐ ܡܬܐܡܪX X⁷ܘܒܪܐ ܟܝܬ ܘܕܡܫܬܥܒܕ ܡܛܠ ܒܚܫܐ ܕܗܕܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܆ ܗܟܢܐ |X152b|ܒܗܦܟܐ ܘܗܢܐ ܟܠ
BarṢal:ComGosp ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܢ ܥܡܟܝ ܂ ܫܬܩ̣ ܗܪܟܐ ܡܢ ܫܡܐ ܕܥܡܢܘܐ ܠ ܂ ܐܟܡܢ ܡܛܠ Xܗܘܐ ܝX ܒܪܐܢܫܐ ܀ ܠܡܢܐ ܝܫܘܥ ܩܪܝܗܝ ܘܠܘ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂
P:Josh [AB] ܗܢܐ ܗܘ ܐܡܪܢ ܕܢܥܒܕ ܠܢ ܡܕܒܚܐ : ܠܐ ܠܕܒܚܬܐ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܘܢܒܛܠܘܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܡܚܪ ܠܒܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܢܕܚܠܘܢ ܠܡܪܝܐ .
Basil:SyrHex X ܬܩܢ ܣܝX ܒܗܝܢ ܒܝܢX ܓܒܐ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ⁴⁷ܐܘܪܟܐ ܠܩܕܠܗ ܡܛܠ . ܢܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗ̇⁴⁰ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
BarKoni:Schol ܕܒܝܪܚܐ̈ ܫܘܝܐ̈ ܕܡܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܘܦܩܪܛܝܣ ܂ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܝ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܒܫܬܐ ܘܒܬܡܢܝܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܐ ܚܝܐ ܂
SynOr ܢܝܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܆ ܐܒܕܢܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܛܝܠܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܬܬܓܪܘܢ ܬܘܟܐ̈ ܘܚܘܣܪܢܐ̈ ܠܥܕܬܐ :
DidascApost ܪܘܒܝܐ ܕܝܬܡܐ̈ ܕܛܠܝܢ . . . . . . . 176 ܝܚ . ܕܠܐ ܙܪ . ܩ ܡܛܠ . . . 157 ܝܘ . ܡܛܠ ܩܛܣܛܣܝܣ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ . . . . . . 172 ܝܙ .
JnMaron:Expos ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ²ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ XX 64 ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܢ ܠܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܪ . . ܐܡܝܢ . ¹³ X [111]ܘܐܝܠܝܢ ¹ܕܐܡܪ ܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܙܝܢܐ ܐܢܘܢ ܠܘܩܒܠ ܨܗܝܐ ܘܢܘܪܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܡܛܠ ܂ ܘܡܩܢܝܢ ܠܗܘܢ ܓܦܐ̈ ܕܢܦܪܚܘܢ ܠܐܘܪܥ ܡܪܢ ܀ ܂ ܕܕ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܃ ܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܘܣܝܐ ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܫܘ̣ܝܘܬܐ ܚ̇ܒܫܐ ܂ ܘܠܘ
DionAr:MystWritings ܕܥܠ ܟܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܦܫܝܛ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ̣ ܡܥܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܡܛܠ ܒܪ . . . ܝܐ ܕܟܠ . |ܘܡܢ ܩ̣ܕܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܫܬܡܗ ܝX ܡܠܬܐ ܆