simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟ ܘܡܝܘܬܐ . ܠܚܡܐܝܬ ܡܘܕܝܢܢ ¹0ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ . ܘܠܘ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܕܚܒܠܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ
Ps-MaruMayph:Canons ⁹ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ ܐܝܟ ܪܥܝܢܗܘܢ ܫܚܠܦܘ ܐܢܘܢ ܠܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܕܘܟ ܒܛܠܘܐܦ ܥܐܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܝܕܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܥܒܕܘ .
Chrys:ComJohn1 ⁹ܡܢܐ ܕܝܢ ܛܫܝ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ . Xܠܘܩܕܡ ܕܟܕ ¹⁰ܗܘ ܪܚܝܩ ܡܛܠ ⁸ܐܬ ܓܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ .
DidascApost ⁹ܡܫܝܚܐ . ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ . ܢܟܦܪܘܢ ܘܢܫܒܩܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܝܢ