simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܬܨܒܝܢ ܢܨܒܬܐ ܝܐܝܬܐ . ܒܫܒܘܩܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܦܪܘܩܟܝ . ܘܠܬܩܝܦܐ ܡܥܫܢܢܟܝ ܠܐ ܐܬܕܟܪܬܝ .
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܣܓܝܐܬܐ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܬܥܗܕ ܃ ܟܕ ܪܐ ܂ ܒܦܪXܘܦܐ ܃ ܝXܝX ܡܛܠ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܨ ܂ ܕ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܃ ܝX
BarKoni:ScholUrm ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܘܝܘܬ ܐܓܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ : ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܢܫܐXẌ . ܢܒܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܇ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܠܡܫܬܪܝܘ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠXܘ ܒܪܢܫܐ ܦܫܘܛ ܐܝܕܟ ܂ ܘܒܦܪܟܣܝܣ ܕܝܢ ܐܓܪܝܦܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܢܩ̇ܦܐ ܠܢ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܠܐܒܐ ܇ ܂ ܕܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܪܝܐ ܇ ܠܡܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ܠܩܘܝܡܗ . ܒܕܗܕܐ ܨܒ̇ܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܐܠܐ ܕܒܫܪܪܐ ܣܒܠ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܘܕܛܒ ¹ܠܚܡܢ ܠܗ .
P:Rom [AB] ܕܝܕܝܥܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܒܗܘܢ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܓܠܗ̇ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܕܩܘܫܬܐ ܒܥܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ .
SynWestSyr ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܒܐܚܪܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܛܗܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܡܛܠ ܩܕܡ ܟܝܪܛܘܢܝܐ ܆ ܠܐ ܢܩ̇ܪܒ . ܢܩܘܐ ܕܝܢ Xܒܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܆
SevAnt:LuqJul ܕܣܛܪ ܡܢ ܓܒܪܐ . ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢ ܐ ܓܒܪܐܝܬ ⁹ܐܝܟܢܐ ]ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ⁸ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ . ܟܕ ܟܬ̇ܒ ܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܐܠܗܐܝܬ ܡ̇ܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܗ̇ܝ ܕܣܠܩܬ ܥܠ ܬܪܥܝܬܢ . ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܛܠ : ܠܡܠܘܗܝ̈ : ܕܒܟܠ ܡܕܡ : ³ܠܝܘܠܦܢܝܗܘܢ : ܕܗܠܝܢ ܠܚܡܢ :
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܐܝܬܘܬܗ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪ ܘܐܬܚܙܝ ܠܢ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܒܝܘܪܕܢܢ ܘܒܛܘܪܐ ܕܬܒܘܪ ܝ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܃ ܗ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܕ ܡܫܬܡܠܐ ܥܡܕܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܡ ܩܘܡܐ ܕܥܡܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܠܡܐܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܠܡܐXܪܐ ܐܦ ܕܝܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬ ܐ ܃
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̈ ܇ ܘܕܒܪܡ ⁸ X ܡܫܬܘܐ ⁷ܐܢܐ ܕܐܣܒܘܠ ܡܕܡ ⁸ܘܐܛܥܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ : ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܣܒܘܠ
Chron1234 ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܗ̇ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܓܓܘܠܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܐܕܡ ܒ̣ܡܥܪܬܐ ܂ ܂ Xܝ ܂ ܝ ܘܐܬܩܪܝܬ̇ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܩܪܩܦܬܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܗ̣ܘ ܠܡܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܒܟܝܢܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܐܝܬ ܚܠܦܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܐ]ܝܟ[ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܢܣܬܟܠܝܘܗܝ .
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܐ ܃ ܘܐܝܢܐ ܕܐܟ̇ܠ ܂ ܠܝ ܆ ܐܦ ܗ̣ܘ ܢܚܐ ܡܛܠܬܝ ܂ ܠܘܬ ܡܛܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܐ ܝ ܚܝܐ ܆ ܘܐܢܐ ܚ̣̇ܝ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܬ̣ܐ ܗ̣ܘ ܡܕܡ̣ ܂ ܘܡܛܠ ܢܢܫܚܬܐ ܡܬܢܣܒܝܢ ܆ ܠܪܘܚܐ ܕܝܢ ܐ ܟ ܡܛܠ ܡܫܡܗܝܢܢ ܆ ܠܡܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܃ ܕܬܬܝܕܥ ܕܡܝܐ̈
DidascApost ܕܝܬܝܪܐ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܬܢܣܒܘܢ X ܡܢ ܐܘܡܢܐ . ܩܒܠ ܡܛܠ . ܨܥܪܐ ܐܢܘܢ . ܘܟܐܘܪܐ : X⁰⁸ܐܦ ܠܦܓܪܐ ܝX⁰ ܐܦ ܠܒܪܢܫܐ̣
PhiloxMab:TenMem ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܗ̣ܘ . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܗ̣ܘ ܥܬܝܕ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐ̇ܙܠ ܐܫܕܪܝܘܗܝ ܬܟܘܢ . ܘܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣܒ ܘܢܚܘܝܟܘܢ .
P:Isa [AB] ܕܠܝ ܢܣܟܝܢ̈ ܓܙܪܬܐ̈ : ܘܐܠܦܐ̈ ܕܬܪܫܝܫ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܥܢܢܐ̈ ܦܪܚܝܢ : ܘܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ ܠܟܘܝܗܝܢ̈ .