simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹¹ܐܢܫ ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܒܝܫܐ̣ ²ܕܝܢ ⁵ X ܪܚܝܩܘܬܐ X ³ܗܢܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ̣ ܪܚܝܩܬܐ X ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܗ . ¹0 XX ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ
AbbaIs:Ascet ¹ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܒܝܬ ܓܘܣܐ̣ ܘܢܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܡܛܠ ܠܟܘܠܗ̇ ܐܪܥܐ . XX X4ܢܥܪܘܩ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̣̈ ܬܚܝܬ ܣܬܪܗ ܆
AbbaIs:Ascet ¹ܟܝܢܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܐܪܘܥ ܐ̇ܠܗܐ̣ ܡܛܠ . ܐܡܝܢ . X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܚܡܪܐ . X X ܪܙܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܆
AbbaIs:Ascet ¹ܫܐܕܐ ܕܡܐܝܢܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܩܪܒ ܥܡ ܢܦܫܐ ܇ ܕܐܢ ܫܡܥܐ ܠܗ̣ ܡܛܠ |ܘܙܩܬܐ ܠܚܡܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܚܘܛܪܐ ܠܥܡܐ ܕܠܐ ܝܝX X ܢܡܘܣ . ³ XX
AbbaIs:Ascet ¹⁸ܟܠ ܒܪܢܫܐ X ¹ܐܘ ܠܐ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܢܦܫܗ XX ܕܡܢܝܘ ²⁰ܝ ܡܛܠ X ¹ܒܨ̇ܐ ܠܠܒܗ ܩܕܡ ܕܢܨܠܐ̣ ܕܐܢ ¹⁷ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ¹⁸ܦܘܩܕܢܗ ¹⁷ܘܚܠܦ ¹⁸ܚܛܗܝܢ̈ X ¹ܕܝܠܢ ܢܛܥܢ ܚܘܝܚܐܝܬ̇ ܡܛܠ ܨܥܪܐ̈ ¹³ܣܓܝܐܐ̈ ¹⁴ܣܒ̣ܠ ܡܛܘܠܬܢ ܆ ¹⁵ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ
AbbaIs:Ascet ܐ ܠܗܐ . 4ܘܟܘܠ ܚܕ ¹ܡܢܟܘܢ ܢܝX ܒ ܒܩܠܝܬ ܗ̣ ܒܕܚܠܬ ܐ ܠܗܐ ܇ X ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܥܡܗ . X ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܕ ܢܥܡܪܘܢ ܥܡܝ̣ ܫܡܥܘ
AbbaIs:Ascet ܐܒܠܐ ܕܐܒ̣ܠ ¹ܗܘܢܐ ܠܢܦܫܐ ܕܐܬܢܣܒܬ ܡܢ X ܚܫܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܟܕ ܒ̇ܟܐ̣ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܥܕܟܝܠ ⁸ܐܢܬ ܚܝ̣ ⁷ܐܡܘܬ ܡܟܝܠ . XX
AbbaIs:Ascet ܐܘܠܨܢܐ ܕܥܒ . . . ܕܐ . ܚܫܚܬܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܬܡܠܘܚ ܡܛܠ ܆ ܡܛܠ ܩܘܦܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܚܩ ܠܗ̇ ܨܪܦܢ̈ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܐܘܪܚܐ ܆ ܪܓܠܝܟ̈ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕ ܕܢܬܡܫܚܢ̣̈ ܟܕ ܡܬܢܟܦ X ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܬܕܡܟ . X ܐܢ ܕܝܢ ܠܐܝ̣ܬ ܒܐܘܪܚܐ ܘܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܡܫܚܐ
AbbaIs:Ascet ܐܚܪܢܐ̣ ¹⁴ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܚܝܕ ܒܗ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܥܒܕܘܬܐ ܡܛܠ ܇ ܐܘ ܠܡܒܥܐ ¹³ܚܠܦܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ X . 0O⬩ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܘܕܝܠܟ ܗܝ X ܘ X X ⁸ X X ܡܛܠ ܐܡܝܢ . XX ܘܗܝܕܝܢ ܪܓܘܫܘܬܐ ܡܡܠܠܐ ܟܣܝܐܝܬ |ܥܡ ܠܒܟ̇
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ . ܕܫܡ̣ܥܬ̣ ܘܥܒܕܝܢ ܠܟ ܠܡܬܬܥܩܘ̣ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܒܟܐܒܐ ܆ ܡܟܝܠ ܩܪܒܐ̈ ܗܘܝܢ ܒܠܒܟ̣ ܕܡܡܟܟܝܢ ²⁸ܠܟ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܐ . ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܓܝܪ ⁸ܐܘ ܒܪ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܠ ܦܘܠܚܢܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܦܝܣ ܠܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠܝܘܡ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܫܘ ܘܫܡܠܝܘ . Xܝ ܩX ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܬ ܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܬܘܒ X ³ܘܠܪܝܚܗ X ²ܐܦ ܚܪܡܐ ܬܘܒ X0 ¹ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒܬ ܠܝ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܇ ܘܐܢܐ |ܫ̇ܩܠܬ ܡܛܠ ܡܨܠܐ ܗܘܐ̣ ܘܐܡ̇ܪ : ܠܘ ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ̇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܒܙܒܢܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐ X ܇ ܟܕ ܡܗܝܡܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ ²ܕܟܪܟܝܢ ³ܠܗ̣ ⁴ܘܡܬܬܝܢܘܬܐ ⁵ܕܠܒܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚ̣ܙܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ . ܩX ܐܚܝ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XXX--18ܝX 181ܝ XX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚܙ̣ ܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ : ܝ·1XX⁰ܝXX X ܡܛܠ ·ddX ܘܒܐܟܣܢܝܘܬܐ XXXX XX ¹ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܐܝܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܠܟ ܇ ܕܝܠܟ XXX ܠܡܥܛܝܗ̇ XXX ⁸ܝ ܡܛܠ ܗ̣ܝ ¹ܬܐܪܬܐ ܡܡܠܠܐ ܥܡ ܠܒܟ ܟܣܝܐܝܬ ܇ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܘ