simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ : ܝܒܒܝܢ̈ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܐܬܦܨ݇ܚܘ ܡܛܠ : ܘܚܛܗܝܟ̈ ܐܝܟ ܥܢܢܐ . ܐܬܦܢܝ ܠܘܬܝ ܕܦܪܩܬܟ . ܫܒܚܘ ܫܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܛܠܬܢ ܡܪܟܒܐ ܘܡܓܫܡܐ ܂ ܡܢ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܬܢܕ ܡܛܠ ܟܕ ܗ̣ܘ ܇ ܕܡܢ XX ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܡܓܫܡܐ ܇ ܠܚܪܬܐ ·ܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܪܡ̇ܙ ܗܘܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ ܐܘ ܕܠܐ ܢܚܫ :
P:Cor [AB] ܬܐܪܬܐ . ܕܡܪܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܪܥܐ ܒܡܠܐܗ̇ . ܐܢ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܡܛܠ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܙܕܒܢ ܒܡܩܠܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܇ ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ
BarKoni:Schol ܡܝܩܪܘܬܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ- 1ܕܐܬܒܕܩܬ ܒܡܠܟܝܙܕܩ ܂ ܘܐܠܐ̣ ̈ - ܡܛܠ ܂ ܘܠܘ ܕܕܘܡܪܐ ܗܝ ܡܢ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܐܡܪܗ̇ ܂ ܐܘ ܟܒܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܣܟܢܘܬܗ ܕܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܠܘ ܐܠܗܐ ܓܒ̣ܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܢܝܩܪ ܡܛܠ ܥܘܬܪܐ ܥܠܡܢܝܐ ܘܦܓܪܢܝܐ ܂ ܘܠܐܚܪܢܐ ܢܫܘܛ
P:Gen [AB] ܕܬܒܪܟܢܝ ܢܦܫܟ . ܘܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܠܒܪܗ : ܡܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܒܥܓܠ ܡܛܠ ܥܣܘ . ܥܒܕܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܝ : ܩܘܡ ܬܒ ܘܐܟܘܠ ܡܢ ܨܝܕܝ :
AnṭTagr:FifBookRhet ܦܠܐܬܐ . XXXܝ . ܕܒܩܘܓXܐ XܝܝXܢX ܩXܝܝܝ ܓܒܘܠܝܐ X ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܪܝܒܢ̈ ܐ̇ܘ̇ ܠܡܠܬܐ ܡܟܘܢܬܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܬܘܒ
SynWestSyr ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܟܕ ܡܩܒܠܝܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܙܘܘܓܐ ܡܣܗܕܝܢ . ܡܛܠ . ܟܕ ܡܬܥܩܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܐܦ ܕܘܒܪܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ . XX ܛ .
ZachSch:ActsSev ܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܬܬܗܝܬ . ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܠܘܬܗ ܐܬܐ ܘܒܢܣܝܢܐ ܡܛܠ ܐܙܠ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܫܡܥ ܕܟܕ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܦܩܕ ܠܟ ܕܬܐܬܐ
Chron1234 ܕܐܠܫܕܝ ܡܪܡܪܢܝ ܛܒ ܂ ܡܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܙ̇ܠܬ ܡܟܐ ܂ ܘܡܪܝܐ ܡܛܠ ܂ ܠܐ ܬܩܪܝܢܢܝ̈ ܢܥܡܝ ܂ ܐܠܐ ܩܪܝܢܢܝ̈ ܝ Xܝ X ܡܪܝܪܬ ܢܦܫܐ ܂
Babai:BookUnion ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܒܗ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܝ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܛܠ ܂ ܝ X ܬܗܝܪܐ ܂ ܐܬܡܟܟ ܠܡ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܃ ܡܘܬܐ ܕ ܢ ܕܙܩܝܦܐ ܂
Ath:Inc X ܬܪܥܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܡܢ̣ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܠܐ ܡܛܠ ܘܕܢܩܒܬܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ ܥܠܝܡܐ̈ . ܕܒܚܐܦܐ ܫܘܪܝܢ ܥܠ ܡܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܬܕܡܪܬܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܡܫܘܕܥܢ̈ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ¹⁰ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܒܫܪܪܐ ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܫܪܝܪܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܀ ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ .
P:Isa [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܘܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܫܒܚܟ . ܒܥܘ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܝܕܥܬ . ܘܥܡܡܐ̈ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܟ ܠܘܬܟ ܢܪܗܛܘܢ .
Tim1:Epist ܩܕܝܡܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܒܡܪܢ ܃ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܦܪܘܩܢ ܂ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܘܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܘܢܦ̣ܩ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܢ
SynWestSyr ܩܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܢܗܘܐ ܒܟܠ ܡܛܠ ܕ܏ܓ . ܣܡܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܥܕܬܐ . ܕܬܗܘܐ ¹0ܝܨܝܦܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܕܘܒܪܐ ܂ ܘܠܐ ܥܠܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܐܣܟܡܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܢܝܫܘܬ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܐ ܠܝܢ ܕܠܐ ܪܫܐ̈ ܘܠܐ ܬܚܝܬ ܪܫܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܝܚܝܕܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܐܡ̤ܪ ܕܢܬܦܠܓܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܢܬܦܪܫܢ̈ ܒܢܬ̈ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܝܬܗ̇ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܕܢܐܡܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܂
P:Ps [AB] ܕܣܟܠܘܬܝ̈ ܝܕܥ ܐܢܐ : ܘܚܛܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܠܟ ܡܛܠ ܥܛܝ ܚܛܗܝ̈ . ܐܣܓܐ ܐܫܝܓܝܢܝ ܡܢ ܥܘܠܝ : ܘܡܢ ܚܛܗܝ̈ ܕܟܢܝ .