simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsStAnth ⁹ X ܣܝܒܘܬܗ ܩܘܪܒܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ̈ ¹⁰ܫܢܝܢ̈ ܘܫܡܫܘܗܝ ܡܛܠ ⁶ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܗ̣ܢܘܢ ⁷ܠܚܘܕܝܗܘܢ ⁸ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܥܡܗ
PhiloxMab:epPatricius ⁹³ܐܓܪܐ ܡܣܬܥܪܐ . ܡܒ̇ܣܪ ܓܝܪ ܐܢܫ ܥܠ ܝܩܕܢܐ ܩܪܝܒܐ⁹⁴ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܝ ܡܕܡ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗ̇ܘܝܐ X ²ܘܐܦ
ActsStAnth ⁹³ܟܐܢܘܬܐ ܕܬܘܒ ⁹⁴ܦܢܝܢ ܠܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ ܘܠܒܝܫܐ ܥܡ ܡܛܠ ܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ 5 X X40ܘܬܚܙܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܬܥܪܙܠ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܡܢ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܡܚܝܢܐ ܗ̇ܘ . ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܕܒܣܪܐ .
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܕܢܥܒ܏ܪ XXXXX X ܒܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܝܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܥܒܕ ܚܒܠܐ ܕܡܘܬܐ . Xܐܬܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܩܒܘܪܬܐ .
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟ ܘܡܝܘܬܐ . ܠܚܡܐܝܬ ܡܘܕܝܢܢ ¹0ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ . ܘܠܘ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܕܚܒܠܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ
Ps-MaruMayph:Canons ⁹ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ ܐܝܟ ܪܥܝܢܗܘܢ ܫܚܠܦܘ ܐܢܘܢ ܠܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܕܘܟ ܒܛܠܘܐܦ ܥܐܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܝܕܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܥܒܕܘ .
Chrys:ComJohn1 ⁹ܡܢܐ ܕܝܢ ܛܫܝ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ . Xܠܘܩܕܡ ܕܟܕ ¹⁰ܗܘ ܪܚܝܩ ܡܛܠ ⁸ܐܬ ܓܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ .
DidascApost ⁹ܡܫܝܚܐ . ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ . ܢܟܦܪܘܢ ܘܢܫܒܩܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܝܢ