simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܥܒܕ ܠܗ ܚܪܫܐ ܘܡܚܒܠ ܠܗ . ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܝܢ ܡܣܬܪܚ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܚܐ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܘܣܪܚ ܠܗ . ܒܦܘܪܣܐ̈ ܕܝܢ
IsaacNin:memColl ܡܒܥܕܘܬܗܘܢ ܘܡܫܘܚܕܘܬܗܘܢ ܇ ܘܐܝܬ ܕܟܕ ܒ̇ܪܝܟܝܢ ܡܛܠ ܒܙܒܢܐ ܕܟܘܪܗܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܪܝܒ ܠܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܡܘܬܗܘܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬܘܗܝ ܀ ܐܘ ܐܡܪ ܓܒܪܐ ܘܫܠܝ : ܐܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܫܬܘܩ . ܡܛܠ ܢܕܡܐ ܫܪܪܟܘܢ . ‏ ‏ܗܐ ܒܬܪܝ ܐܬܐ ܓܒܪܐ : ܕܩܕܡܝ ܗܘ
Pall:LausHist ܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܐܫ̇ܟܚܬ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣
Shub:BookGifts ܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܕܟܠܬܐ ܘܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܚܕܘܓܐ : ܐܫܡܥ ܩܠܐ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܐܪܡܝ ܠܘܬܗܘܢ ܪܘܡܝܢܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܩܘܕܫܐ . ܐܒܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܢܐ ܬܘܒ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܐܬܐ ܗܕܐ ܆ ¹⁶ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܪܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ ܐܬܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܆ ܥ̇ܡܩ ܫܐܠ . ܐܘ̇ ܐܪܝܡ ܠܥܠ . X32XXX
P:Gen [AB] ܕܬܒܪܟܟ ܢܦܫܝ ܥܕܠܐ ܐܡܘܬ . ܘܪܦܩܐ ܫܡܥܬ : ܟܕ ܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܡܛܠ : ܘܨܘܕ ܨܝܕܐ : ܘܥܒܕ ܒܘܫܠܐ ܐܝܟ ܕܪܚܡܬ : ܘܐܝܬܐ ܠܝ ܐܟܘܠ :
SevAnt:madHym ܦܘܪܩܢܢ ܇ ܐܝܟ ܝܫܝܫܘܬܐ ܕ ܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܣܛ - ܕ - ܘ - ܡܛܠ ܠܟ ܡܪܝܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ . · ܗ̇ܘ ܕܒܚܟܡܬܐX ܟܠܡܕܡ ܕܒ̣̇ܪܬ
SevAnt:madHym ܡܫܝܚܐ ܇ ܘܠܫܬܩܐ ܬܘܒ ܐܚܪܝܐ ܫ̣ܬܩ ܘܝܫ̣ܝܝ ܗܘܐ ܒܝܕ ܥܘܢܕ ܡܛܠ ܚ̈ ܝܝ ܝܝ ܥܝ ܝ̣ : ܝ ܝ ܝ ܪܝ X · . ܝ ܝܝ ܝܪܝ ܝܝܝܝܝ ܐܦ- ܐܠ̣ܦ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܡܢܐ ܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬ̇ܓܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ X ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬ̇ܥܠܒܢ ¹ܐܢܬܘܢ ܇
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ̣ ܚܘ̣ܒܐ ܗܘ . ܘܗ̣ܘ ܒܚܘ̣ܒܗ ܡ̣ܙܓ . ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ̣ ܡܛܠ ܘܐܬ̣ܚܝܕ̣ ܕܚܕ ܡܟܝܠ ܢܗܘܐ ܒܗ ܒܨܒܝܢܐ ܘܒܚܘ̣ܒܐ . Xܝ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܒܪܡ ܐܬܚܙܝܬ̤ ܡܛܠ ܠܦܫܝܛܘܬ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܓܘܐ ܟܠܗ ܂ ܐܘܟܝܬ ܕܪܫܝܐ̈ ܕܓܘܐ ܂
Basil:SyrHex X ܬܩܢ ܣܝX ܒܗܝܢ ܒܝܢX ܓܒܐ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ⁴⁷ܐܘܪܟܐ ܠܩܕܠܗ ܡܛܠ . ܢܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗ̇⁴⁰ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܫܪܪܗܘܢ . ܗܕܐ ܗܝ ܝXܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܢ ܩܝܡܟܝ . X]ܝ [XX11ܐܚܘܕ ܡܛܠ ܕܡܐ ܛܒ ܘܡܐ ܫܦܝܪ ܘܕܫܪܟܐ . ܟܕ ܣ̇ܥܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܠܗܐ ܆ ܠܘ
BarKoni:Schol ܡܪܕܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ 7ܘܢܘܦܩܐ ܕܡܠܝܠ̣ܘܬܐ ܐܘ ܐܝܟ ܡܛܠ ܐܦ ܦܘܠܓܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܃ ܗܢܐ ܕܪܒܬ ܚܫܚ ܗܘܐ 0ܝ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܨܝܕܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܂ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘܐ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܢܣܝܢܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܢܘܓܪ ܥܡ ܚܡܘܗܝ ܂
IsaacAnt:memHom ܨܠܡܐ . ‏ ‏ܘܡܒܪܩ ܚܙܘܗ ܕܦܬܟܪܐ : ܒܒܝܫܘܬܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܀ ܟܕ ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ ܚܫܠܘܗܝ ܀ ܟܕ ܡܫܬܢܝܐ ܗܘܬ ܛܘܥܝܝ : ܐܝܟ ܒܒܠ
IsaacAnt:memHom ܕܗܪܟܐ ܗܘ ܣܘܟܝܐ . ܐܢܬܝܢ ܕܝܢ ܕܡܟܝܪܢ̈ ܐܢܬܝܢ : ܠܓܢܘܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܠܐ ܠܒܫܢ̈ ܢܚܬܐ̈ ܨܐܐ̈ ܀ ܒܥܕܢܐ ܕܚܠܘܠܝܗܝܢ̈ :
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪ ܐܦ ܠܡܝܬܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܠܗ ܢܕܘܢ ܢܐܚܘܢ ܪܢ̈ ܒܐܠܗܐ ܒܪܘܚ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܥܡܠܐ̈ ܬܘܒ
P:ProvQohSong [AB] ܕܣܟܠܐ ܡܢ ܝܬܝܪ ܡܡܠܠ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܘܟܪܢܐ ܠܚܟܝܡܐ ܥܡ ܡܛܠ ܐܬܚܟܡܬ ܐܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܡܠܠܬ ܒܠܒܝ ܕܐܦ ܗܢܐ ܗܒܠܐ ܗܘ .