simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:ComMyron ܟܡܐ ܥܠܬܐ̈ ܡܫܬܡܗ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܘܪܘܢ ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܫܒܥ ܡܛܠ ܡܕܝܢ ܡܘܪܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ [Ch . 6]
BarKepha:ComMyron ܡܢܐ ܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܡܪܟܒ ܠܗ . ܘܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܡܬܬܡܝܫܐ ܐܠܗܘܬܗ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ [Ch . 9]
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܠܩܘܠܣܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܫܬܥܒܕ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܨܝܕ ܩܘܠܣܐ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܚܡ ܥܠ ܡܚܝܠܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܢ ܬܛܪܦܝܘܗܝ : ܢܦܘܩ ܢܐܒܕ . ܘܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܬܫܟܚܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗܘ ܥܒܕܟ : ܐܝܟ ܐܚܘܟ ܚܫܘܒܝܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܟܬܫ ܒܕܡܐ ܕܢܦܫܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܦ ܒܗ ܐܝܬ ܒܑܗ ܗܢܝܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܡܨܠܚܐ ܡܛܠ ܘܫܘܩܪܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܟܐ ܠܒܟ . ܘܐܦ ܠܐܣܝܐ ܗܒ ܐܬܪܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܓܘܗ ܕܠܒܟ ܡܠܐ ܢܟܠܐ . ܒܪܝ ܐܢ ܡܛܠ . ܕܠܡܐ ܢܣܓܐ ܡܪܝܐ ܐܣܘܪܝܟ̈ . ܘܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ ܢܪܡܝܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܒܝܫܘܬ ܥܝܢܐ : ܣܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܕܒܝܫ ܡܢܗ̇ : ܠܐ ܒܪܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܬܝܪܐ : ܠܐ ܬܦܬܚ ܓܓܪܬܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܕܠܐ ܣܦܩ ܠܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܕܣܓܝ ܡܢܟ ܐܬܚܘܝ ܠܟ . ܕ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܟ ܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ . ܓ ܘܒܫܪܟܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐ ܬܬܥܣܩ .
P:Ecclus [AB] ܕܖܚܡܐ̈ ܘܪܘܓܙܐ ܥܡܗ . ܘܡܣܓܐ ܠܡܫܒܩ : ܐܦ ܬܒܥ ܚܛܗܐ̈ . ܡܛܠ ܪܛܘܢܝܗܘܢ . ܐܦ ܚܕ ܐܢ ܢܩܫܐ ܩܕܠܗ : ܗܢܘ ܬܡܗܐ ܐܢ ܢܙܟܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܙܪܥܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܢܬܟ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܕܩܕܡܝܐ̈ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܠܘܬܟ ܐܢܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܛܒ ܗܘ ܚܕ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܡܢ ܐܠܦܐ . ܘܗܘ ܕܡܐܬ ܕܠܐ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܬܬܟܠ ܥܠ ܚܝܝܗܘܢ̈ . ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܚܪܬܐ ܛܒܬܐ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܟܣܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܕܡ . ܘܓܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܕܐܬܝܢ ܠܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܟܣܝܬܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܐܘܒܕ ܕܗܒܐ . ܘܐܦ ܠܒܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܗܘ ܡܫܛܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܠܐ ܬܥܢܐ ܥܡ ܡܪܐ ܕܗܒܐ . ܕܠܡܐ ܢܬܩܘܠ ܡܬܩܠܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܩܛܠ ܕܘܘܢܐ . ܘܐܘܒܕܬ ܐܢܘܢ ܟܪܝܘܬܐ . ܛܢܢܐ ܡܛܠ ܚܝܘܗܝ̈ . ܫܕܠ ܢܦܫܟ : ܘܦܝܓ ܠܒܟ . ܘܟܪܝܘܬܐ ܐܪܚܩ ܡܢܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܦܩ ܪܘܓܙܐ : ܘܠܥܕܢ ܦܘܪܥܢܐ ܐܒܕܢܐ . ܠܐ ܬܬܟܠ ܡܛܠ . ܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܕܬܬܘܒ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܬܥܟܪ ܡܢ ܝܘܡ ܠܝܘܡ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢܗܘܢ ܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ : ܒܥܕܢܐ ܕܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܝܛܢܐ̈ . ܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ . ܘܒܡܬܠܝܗܘܢ̈ ܗܘܝܬ ܕܪܫ .
P:Ecclus [AB] ܕܡܢܗܘܢ ܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ : ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܒܥܐ ܠܡܦܢܝܘ ܦܬܓܡܐ . ܡܛܠ . ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܒܘܪܟܬܗ̈ . ܒܘܪܟܬܗ ܕܐܒܐ ܬܩܝܡ ܡܛܠ ܡܢ ܕܡܝܩܪ ܠܐܡܗ . ܒܪܝ . ܒܥܒܕܐ̈ ܘܒܡܠܬܐ ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܡܟܝܟܐ̈ ܐܪܙܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܪܒ ܒܥܠܡܐ ܐܙܥܪ ܢܦܫܟ . ܘܩܕܡ ܐܠܗܐ ܬܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܣܘܓܐܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܥܒܕ ܒܛܠܢܐ . ܚ ܘܐܝܟܢܐ ܕܘܠܐ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܪܝܡܬ ܒܪܝܫܗ : ܒܥܐ ܚܪܘܖܐ̈ . ܘ ܙ ܦܠܘܚ ܒܥܒܕܟ ܕܠܐ ܢܡܪܕ .