simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܐܠܗ ܘܐܢܫܝܐ . ܡܛܠ . Xܦ ܢܦܫܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܆ ܡܛܠ . Xܦ ܥܕܠܝܢ
SevAnt:Epist ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܛܠ . ·ܒܪܒܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ ܡܛܠ . ¹ ⁸ܝ
PhiloxMab:TenMem : ܘܐܬܐ ܠܐܪܥܐ ܡܛܠ . ܒܪܢܘܬܗ .
BarAphton:ActsSev ܠܡܝ̣ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ : ܡܛܠ . ܕܐܟܦܢ ܗܘܝ̈
SevAnt:LuqJul ܘܡܟܢ ܠܡܡܬ . ܡܛܠ . ܕܟܕ ܡܐ̇ܬ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐ . ܡܛܠ . ܗܕܐ ܐܦ
JnRufus:Pleroph ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܡܛܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ
SevAnt:Epist X XX XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X
IšoMerv:ComOT ܛܪ ܠܒܟ . ܡܛܠ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComPs ܕܗܘ̣ܝܘ XX ܝܫܘܥ ܡܛܠ . ܘܬܘܒ ܝܩܪܬܝܗܝ
Ath:ExposPs ܕܕܡ̇ܐ ܠܟ . ܡܛܠ . ܚܘܝܬܢܝ ܐܘܠܨܢܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܢܘܡܗ . ܡܛܠ . ܝܩܝܪܐ ܗ̣ܘ
Ath:ExposPs . ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ . ܟܕ ܥܘܠܐܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ . ܡܛܠ . ܠܐ ܐܫܬܚܟܬ
PhiloxMab:TenMem ܠܗܕܐ ܐܨܕܝܗܘܢ . ܡܛܠ . ܠܐ ܝܕܥܝܢ
BarEbr:CandSanc ܢ̇ܗܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܡܛܠ . ܢ̇ܛܪܝܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈
SevAnt:LuqJul : ܕܪܒܝܗ : ܡܛܠ . ܢܩܦܝܢܢX .
Tim1:Epist ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ¹X⁶ܥܒ̣ܕܐ ܡܛܠ . ܩX ܩ̇Xܝܢ