simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܥܕܟܝܠ ܡܚܝܠ ·XX·ܝ ܂ Xܝ ܗܘܐ 5ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܪܗ̇ ܠܐܢܬܬܗ ܡܛܠ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܥܡ ܚܕX ܚܕ ܡܢܢ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܘܫܐ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܐܬܝܬ XX XX -- X ܠܥܒܕܐ ܗ̇ܝ ⁴ܕܐܢܬ ܫܐܠܬ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܢܦܠܬ . ܟܕ ܩܒܠܬ ܡܥܗܕܢܘܬܐ ܕܝܠܝ ܙܥܘܪܬܐ . ܟܕ ܛܒ ܐܢܐ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܕܫܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܆ ܘܬܐܘܪܝܐ ܘܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܩ̇ܪܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܒܝ̣ܫܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘ̈ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܢ ܇ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܪܟܒܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܬܘ ܕܓܪܝܓܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗ̈ ܬܐ ܘܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܇
PhiloxMab:Disc ܡܟܝܟܘܬܗ ܡܣܓܐ ܘܡܚܒ ܠܗ . ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܥܝܢܐ ܠܣܟܠܐ ܇ ܡܛܠ . ܣܟܠܐ ܓܝܪ ܡܥܕ ܫܐܛ ܠܐܝܢܐ ܕܡܬܡܟܟ ܩܕܡܘܗܝ . ܚܟܝܡܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܡܦܪܝܢܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܐܢܬܬܐ ܠܐܕܡ . ܐܠܐ̣ ܡܛܠ ܡ̇ܘܬܐ ܢܬܦ̇ܣ̣ܩ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܠܘ
BarBahl:SyrLex ܕܬܡܢ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܟܡܝܢܝܢ كمنوا في موضع . ܟܡܢ يكمن . ܡܛܠ ܕܘܟܬܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܬܟܡܢܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܪܝܫܝܢ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܢܥܩ̣ܒܘܢ ܥܕܢܐ̈ ܘܙܒܢܐ̈ · ܕܒܗܘܢ ܐܘ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܢܣ̣ܬܟܠܘܢ ܆ 3ܕܠܗܠܝܢ̣ ܕܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܡܝܪܢ̈
MiaphysiteDocs ܡܬܚܐ ܕܣܓܝܐܘܬܗܝܢ ܂ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܝܬܝܪ ܡܛܠ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܣܦܩܢ̈ ܂ XX ܗܠܝܢ ܃ ܕܢܫܬܘܩ ܟܠܗܝܢ ܕܫܪܟܐ
Eph:memHom ܡܣܟܢܐ̈ ܡܐ ܠܝ ܕܐܪܫܐ ¹⁸ܠܐܠܘ XXX ܐܘ ܕܐܕܘܢX ¹ܥܡ ܥܠܘܒܐ ܡܛܠ X41ܒܡܚܫܒܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܗ ܕܚܒܝܒܐ ܠܪܝܫܐ ܐܗܘܐ ¹⁵ ܘܡܐ ܠܝ
SevAnt:Epist ܕܐܠܘ ܠܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܓܘܫܡܐ̈ ܒܐܦܝ̈ ܢܘܗ̣ܪܐ ܆ ܠܐ ܓ̇ܕܫ ܡܛܠ . ܟܠ ܓܝܪ ܚܫܘܟܐ . ܡܝ̣ܢ ܥ̇ܠܬ ܓܘܫܡܐ̇̈ ܕܡܛܠܝܢ ܗ̇ܘܐ .
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐ̣ܡܪ ܃ ܕܐܬܥܙܙ ܒܪܘܚܗ ܂ ܡܫܐܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܕܐܦܠܐ ܡܐ ܕܚܙ̇ܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܬܕܡܘܪܬ ܐ ܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܂
Basil:SyrHex X ܬܩܢ ܣܝX ܒܗܝܢ ܒܝܢX ܓܒܐ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ⁴⁷ܐܘܪܟܐ ܠܩܕܠܗ ܡܛܠ . ܢܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗ̇⁴⁰ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܬܝܒܐ̈ : ܠܐ ܡܘܪܟ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ . ܡܛܠ ܥܛܠܐ̈ ܕܢܬܘܒܘܢ : ܡܛܠ . ܐܠܘܠܐ ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ : ܠܐ ܡܫܘܚܪ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܗ ܀ ܘܐܠܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܚܫܒ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܘܣܪܢܐ ܆ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ ܆ ܚܘܣܪܢܐ ܚܫܒܬ ܐܢܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܕܒܟܠܗܝܢ ܦܢܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ . X ܗ̇ܝ ܕܬܝ ܪܘܚܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܪܘܚܐ̈ . ܪܘܚܐ ܠܢܦܫܐ ܩ̇ܪܐ ܇
SermHolyWeek ܩܛܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܐܠܐ ܩܛܠܘܟ XXX ܠܦܝܠܛܘܣ ܦ̇ܢܝ ܡܪܢ ܡܛܠ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܦܘܩ ܫ̇ܬܩ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܘܒܪܝܗ̇̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ · ܒ · ܐܠܦܝܢ̈ ܘܡܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܡܢܗ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܥܠܝܗ̇
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܕܢܬ ³ܕܦܐܝܐ ܕܬܫܘܕܥ ܘܬܓܠܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ . ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܛܘܡܣܐ . ܐܢܗܘ ²ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܥܢܝܢܐ ܡܛܠܬܗ .
BarṢal:LuqArabs ܕܥ̇ܒܘܕܐ ܗ̇ܘ ܕܙܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܛܠ . . ܘܟܠܢܫ ܡܝܩܪ ܠܒܪܐ ܐܝܟ ܕܠܐܒܐ . ܘܐܦܠܐ ܒܙܒܢܐ ܪܒ ܡܢܗ :