simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܡܚܝܠ ·XX·ܝ
SevAnt:LuqJul ܛܒ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܐܬܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܘܠܐ ܝܠܝܦܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܕܫܐ ܕܝܠܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܇ ܡܛܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܢ ܇
PhiloxMab:Disc . ܚܟܝܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ ܡܣܓܐ ܘܡܚܒ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܬܝܗ̣ܒܬ
BarBahl:SyrLex ܬܪܝܢ̈ ܪܝܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܟܡܝܢܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܡܝܪܢ̈ ܡܛܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆
MiaphysiteDocs ܕܢܫܬܘܩ ܟܠܗܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܛܠ ܡܬܚܐ ܕܣܓܝܐܘܬܗܝܢ ܂
Eph:memHom ¹⁵ ܘܡܐ ܠܝ ܡܛܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܐ ܠܝ
SevAnt:Epist ܕܡܛܠܝܢ ܗ̇ܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܩ̇ܝܡܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ
Basil:SyrHex ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܡܛܠ X ܬܩܢ ܣܝX
IsaacAnt:memHom ܫܘܘܕܝܗ ܀ ܘܐܠܐ ܡܛܠ ܬܝܒܐ̈ : ܠܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܚܘܣܪܢܐ ܚܫܒܬ ܐܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ .
IšoMerv:ComOT ܠܢܦܫܐ ܩ̇ܪܐ ܇ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܘܕܫܪܟܐ .
SermHolyWeek ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܛܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܘܒܪܝܗ̇̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܂
SevAnt:LuqJul ܥܢܝܢܐ ܡܛܠܬܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܬ ³ܕܦܐܝܐ
BarṢal:LuqArabs ܪܒ ܡܢܗ : ܡܛܠ ܕܥ̇ܒܘܕܐ ܗ̇ܘ ܕܙܒܢܐ̈