simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܕܥܒܪ ܐܢܐ ܒܓܘܟܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܝ ܠܕܪܓܝܢ ܠܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܠܝܕܥܝ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ . ܘܒܟܠܗܘܢ ܟܪܡܐ̈ ܡܪܩܕܬܐ̈ :
SebBrock:IntroIsaacNin ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܕܚܘܒܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܠܚܫܐ ܐܫܠܡ ܚܠܦ ܥܠܡܐ؟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܐܢܫܘܬܗ ܡܛܠ ܕܗܘܐ . ܘܩܪܐ̈ Xܗ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ : ܒܘ̇ܠܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ Xܐ̇ܡܪ ܐܠܗܘܬܗ
IsaacAnt:memHom ܬܘܩܢܐ̈ . ‏ ‏ܘܐܢ ܥܣܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ : ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ : ( ܐܘ ܗܘ ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܠܢܝܚܗ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ : ܐܘ ܗܘ
AbbaIs:Ascet ܡܟܝܟܘܬܐ : ܝX--1X1ܝXX 1X0 ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܡܟܟܘܬܐ ܆ XX·X⁰ܝXX XX0 ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
SevAnt:CathHom ܡܦܬܟܘܬܐ ܘܥܣܩܘܬ ܦܫܩܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܓܠܝܢܐ̈· ܘܒܙܒܢ ܡܛܠ ܆ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܒܐܣܟܡܐ̈ ܡܬ̣ܚܙܝܢ ܘܘܘ ܇
P:Ecclus [AB] ܕܬܚܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܫܒܚ ܠܐܒܐ ܥܠ ܡܛܠ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܨܚ ܐ ܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܐܒܗܐ̈ ܫܡܥܘ ܘܥܒܕܘ .
PhiloxMab:Disc ܦܪܝܐ ܕܙܘܘܓܐ ܘܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܐܠܐ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܓܝܪ ܣܝܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܪܓܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܐ ܒܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܢ ܆
Tim1:Epist ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ . 36 |X 228b|ܒܗ̇ ܡܛܠ . ܕܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫ̇ܪܝ ܘܐܬܕܪܓ ܘܐܫܬܡܠܝ ܠܘ ܐܠܗܐX ܆ ¹ܘܐܦܢ
LiberGrad ܡܣܟܢܘܬܗ : ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܚܡܫܐ ܐܘ ܥܣܪܐ̈ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܡܢ ܚܕ ܐܢܫ ܕܢܠܒܫܗ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܠܘ ܐܬܒܠܒܠܘ X⁶ܘܐܬܚܒܠܘ ܒܡܙܝܓܘܬܗܘܢ . ܠܐ ܝXXX 80 ܡܛܠ ܒܓܘ ܥܝܢܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܡܡܙܓܝܢ . ܘܠܐ ܚܕ ܕܒܠܝܠ ܘܡܚܒܠ .
P:Job [AB] ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ : ܫܘܡܥܘܢܝ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܚܘܝܟܘܢ ܝܕܥܬܝ . ܘܗܐ ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܡܚܟܡܝܢ . ܐܦܠܐ ܗܘܐ ܣܒܐ̈ ܡܬܒܝܢܝܢ ܕܝܢܐ .
Basil:SyrHex X ܬܩܢ ܣܝX ܒܗܝܢ ܒܝܢX ܓܒܐ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ⁴⁷ܐܘܪܟܐ ܠܩܕܠܗ ܡܛܠ . ܢܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗ̇⁴⁰ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
AbbaIs:Ascet ܬܚܦܝܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܇ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܥܝ ¹⁴ܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ̣ ܡܛܠ ¹0ܟܕ ܐܝܬ ¹¹ܐܘܠܨܢܐ ¹² X ܒܡܨܥܬܐ ܇ ܘܠܐ ܬܕܟܕ ¹³ܠܐܚܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܡܫܝܚܐ . ܕܒܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘ ܚܫܘܫܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ XXXXX X ܢܗܝܪܐܝܬ . ܕܐܝܟ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܬܡܠܠ ܗܪ
AbbaIs:Ascet ܩܛܝܪܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܢܝܚܐ̣ ¹ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ²ܐܢܬ . XXX X . ܝ ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ : ܐܘ ܡܛܠ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̣̈ ܐܘ
Cyr:ComLuke ܩܝ̣ܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̇ܢܚܡܘ ܒܚܝܠܗ ܡܛܠ ܘܡܒܛܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܚܒ̇ܠܐ ܂ ܡܕܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܣܒ̣ܪܐ ܕܥܬܝܕ
SevAnt:CathHom ܕܘܒܪܐ ܚܝܘܬܢܐ ܘܠܐ ܡܠܝܠܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܠܘܬ ܛܘ̣̇ܪܐ ܡܬܦ̇ܩܕܝܢ : ܐܠܐ ܠܪܘܚܩܐ ܒܕܘܟ ܡܬܛܪܕܝܢ ܇
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܓܝܪ ܣܝܡ ܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈ ܥܒܕܐ ܕܓܠܝܬܐ̈ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܨܝܕ ܢܦܫܟ ܡܕܡ ܕܣܥܪܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܨܝܕ ܦܓܪܐ .
BarṢal:ComGosp ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܂ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܂ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܡܛܠ ܡܢܗ ܠܟܗܢܘܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܀ 0ܝ ܘܟܕ ܡܨܠܐ ܐܬܦܬܚܘ ܫܡܝܐ ܃ ܠܘ