simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܙܕܝܩܐ̈ ܆ ܘܐܕܢܘܗܝ̈ ܠܡܫܡܥ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܢܥܒܪ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܢܥܒܕ ܛܒܬܐ . ܘܢܒܥܐ ܫܠܡܐ ܘܢܪܗܛ ܒܬܪܗ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܚܝܠܘ̣ܬܗ ܐܠܝܐܝܬ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܢܡܘܣܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܕܢܬܪܚܩܘܢ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗ̇ܕܐ ܠܐ ܣ̣ܥܪ ܢܡܘܣܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܩܢܐ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ XXX0 0ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܚܠܦܝܢ . ⁸ܠܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܠܗ̇ܘ ܪܒܟܝܢܗ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠ̣ܠܢ̈ ܡܚ̣̇ܡܣܢ ⁷²ܝܚܝܕܝܐ ⁷³ܒܫ̣ܠܝܐ ܡܛܠ ܕܩܠܝܬܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ̇ . ܕܓܠܐ ܗ̣ܘ ܠܐ⁷¹ ܬܗܝ̣ܡܢܝܘܗܝ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܐܬܐܡܪܬ ܀ ܝܘܣܦ ܓܝܪ ܐܙܕܒܢ ܗܘܐ : ܘܢܚܬ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܡܛܠ : ܕܛܪ ܒܪܝ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܟ . ܘܠܐ ܬܛܥܐ ܢܡܘܣ ܐܡܟ : ܒܥܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ Xܢܪܗܛܢ̈ ܟܠXܗܝܢ ܩܘܪܝXܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̣̈ ܂ ܡܛܠ XܡXܝXܠ̣ Xܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܬܬܚܙܐ ܡܫXܝܬܗܘܢ ܗ̇X XXXܝXܦXܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܡܛܠ : ܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܗ :
BarEbr:CandSanc ܩܘܝ̇ܡ ܟ . : ܘܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܡܐܟܠܐ ܝܐ ܘܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܕܐܬܝ̇ܐ ܐܬ̣ܚܫܚ ܒܦܓܪ .
IsaacAnt:memHom ܢܡܘܣܐ : ܙܗܝܪܝܢ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ . ܘܡܬܝܚܐ ܥܠ ܪܫܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ . ܕܚܠܝܢ ܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ : ܡܢ ܚܡܬܐ ܕܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܀ ܚܦܝܛܝܢ
Eph:Adden ܡܪܝܡ ܕܒܛܠܝܘܬܗ̇ ܐܪܦܝܬܗ̇ ܐܠܐ ܒܚܝܝܟܝܢ̈ ܐܚܘܬܝ̈ ܡܛܠ ܟܪܝܐ ܠܝXX--²ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܗܟܢܐ . XXܝ X· 7X1ܟܪܝܐ ܠܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܠܘ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܘܐܬܝܠܕ ܒܣܪܢܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡܛܠ ܫܡܗܥܡܢܘܐܝܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ . ¹¹
P:Matt [AB] ܗܢܐ ܐܬܕܡܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܆ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܨܒܐ ܕܢܣܒ ܡܛܠ ܠܫܒܥ ܁ ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܒܥ ܫܒܥ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝܕ
Basil:SyrHex X ܬܩܢ ܣܝX ܒܗܝܢ ܒܝܢX ܓܒܐ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ⁴⁷ܐܘܪܟܐ ܠܩܕܠܗ ܡܛܠ . ܢܚܘܪ ܗܟܝܠ ܒܗ̇⁴⁰ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ .
ActsMarBenh&Sar ‏‎ ‎‏ܐܣܝܘܬܐ ܕܒܪܬܗ̇ . ܘܚܘܝܚܐܝܬ ܛܝܒܬ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܬܚܘܡܗ ܕܟܝܢܐ . ܘܠܐ ܥܨܬ ܠܨܒܝܢܗ . ‏ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܕܫܡܥܬ
BarḤadbš:Acts ܡܬܢܚܬܢܘܬܘ ܕܠܝܘܬ ܟܠܢܫ : ܘܕܚܡܫ ܡܛܠ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܣܟܡܗ : ܘܕܬܠܬ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܦܪܨܘܦܐ ܇ ܘܕܐ̇ܪܒܥ
SynWestSyr ܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܬܓܡܐ ܕܕܝܪܝܐ̈· ܡܛܠ ܀ ܝܪ . . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܥ̇ܝܐ ܐܚܪܢܐ ܘܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܡܥ ܠܢ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܐܙܐ ܕܚܕܥܣܪܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܚܕ ܥܣܪ ܐܢ̣ܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܢܘܚ ܕܥܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܗܫܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܢ ܆ ܘܠܘ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܡܛܠ ܆ ܡܫܟܚܬ ܗܘ ܕܬܥܒܪܝܘܗܝ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܚܝܠܐ . ܐܠܐ
Ath:Treatises ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܡܐ ܘܒܬܘܠܬܐ . ܐܝܟ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ . ܡܛܠ ܐܠܗܐܝܬ . Xܝܘܗܝܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܛܠܝܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܕܒܪܢܐܝܬ .
P:TweProph [AB] ܕܥܒܪ ܐܢܐ ܒܓܘܟܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܝ ܠܕܪܓܝܢ ܠܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܠܝܕܥܝ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ . ܘܒܟܠܗܘܢ ܟܪܡܐ̈ ܡܪܩܕܬܐ̈ :