simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܐܬܩܛܠܘ ܂ ܐ ܪܐ ܢܛܝܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܐܫܬܒܝܘ̣ ܂ ܛܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܂
Chrys:ComJohn1 ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܟܬ̣ܒ ܕܗܘ̣ܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܩܪܒܐ . ܡܛܠ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠܬܗ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܝܘܣܝܦܘܣ ܒܡܟܬܒܢܘܬܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̣ܝ̈ ܐܠܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܝ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܕܐܬܚܙܝ ܐܠXܐ ܆ ܡܛܠ ܚܫܝܬܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ XX ܠܐ ܗܘ̣ܐ
DidascApost ⁴⁷⁰ ܕܐܘܒܕܗ ⁴⁷¹ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ̣ ܒܥܓܠ X ⁴⁷ܡܢ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܀ X ܡܛܠ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܐܡܠܟ ⁴⁶⁹ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . .
SevAnt:CathHom ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܡܕܝܢ . ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܇ ܗ̇ܘ ܝ ܝXXX X X X ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܘܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܢ ܓܫ̣ܢܝܗܝ̈ ܇
BarKoni:ScholUrm ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ : ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܘ ܦܘܫX ܕܡܫܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܘܠܡܘܬܐ : ܘܠܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠܝܠ 5 ܕܣܗܕܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܬܡܢ ܠܝܬ ܕܥܠ̇ܒ ܀ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܒܠܘܢܟܘܢ ܒܡܛܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܗ ܂ ܡܛܠ ܬܘܒ ܂ ܩܪܝܗܝܥܘ̣ܠܐ ܟܕ ܡܦܚܡ ܠܗ ܒܥܘܬܪܐ ܝ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܂
SynWestSyr ܩܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ . X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܒܠܥܕ ܡܛܠ ܘܥܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܩܝܡܐ ܗܢܐ . ܙ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܢܝܚܘܬܗ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܕܙܢܘܗܝ̈ ܘܥܢܝ̇ܢܗ ܒܣܝ̣ܡܐ ܂ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܫܠ̇ܝܚܐ ܒܪܢܒܐ ܂ ܕܡ̣ܬܦܫܩ ܒܪܐ ܕܒܘܝܐܐ ܂ ܠܘܝܐ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܪܚܘܬܗ ܕܥܡܐ ܂ ܐܦ ܕܒܚܐ̈ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܬܒܛܠܘܢ ܀ ܀ ܘܟܕ ܡܛܠ ܂ ܘܟܕ ܐܘܪܫܠܡ ܕܒܗ̇ ܡܬܚܡ ܗܘ̣ܐ ܕܢܬܕܒܚܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܬܬܥܩܪ
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐܐܠܗܐ ܒܐܫܥܝܐ ܆ 0 ܕܒܡܢܘ ܐܚܘܪ ܘܐܬܬܢܝܚ . ܡܛܠ ܗܢXܐ ܐܦܢ ܛ̇ܠܐ ⁴⁷ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܟܝܟ ⁸ ܘܕܚܘܠܬܢ ܘܢܝܚ .
P:Rom [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܠܢ ܕܢܫܬܥܒܕ . ܠܐ ܡܛܠ ܪܘܓܙܐ ܒܠܚܘܕ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܬܐܪܬܢ .
DidascApost X0 X X69ܕܡܕܡܟܗ ܗܝ ܕܡܪܢ . ܝܘܡܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܩ̣ܛܠ ܥܡܐ ܢܦܫܗ ܕܨܠܒܘ ܠܦܪܘܩܢ . ܘܫܒܬܐ ܬܘܒ
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ : ܕܩܪܘ XX ܡܛܠ ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ |ܥܠ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܠܒܗ̣
MiaphysiteDocs ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ Xܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܗܢܐ ܡܬܣܝܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘ ܒܪܝܫܐ ܕܫܬܐ ܃
MiaphysiteDocs ܩܬܪܣܝܣ ܕܪܫܝܥܐ ܝ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܃ ܘܡܛܠ ܝܘܠܦܢܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܃ ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܕܪܗܘܡܐ ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܃
SynWestSyr ܪܐܙܐ̈ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܘܐܝܬ ܡܬܩܪܒܝܢ ܡܛܠ ܘܗ̇ܘ ܏ܢܐ ܘܗ̇ܘ XXܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ . ܛܝܛܠܘܣ ܕܬܠܬܝܢ̈ .
ThdrMops:ComGospJohn ܕܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܒܛܠܘܢ ܇ ܗܝܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܐܥܦܐ ܫܠܝܛ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܡ X ܕܡܟܢܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܫܒܬܐ ܢܓܗܐ ܗܘܬ̣ ܇
PhiloxMab:epMonksSen ܗܕܐ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܒܟܪܣܐ ܆ ܥܠ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܘܐܬܝܠܕ ܡܛܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܕܐܦ
P:Sam [AB] ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܥܡܟ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܛܠ ܝܘܢܬܢ ܐܒܘܟ : ܘܡܦܢܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܛܠ : ܡܦܝܒܫܬ : ܘܐܡܪ ܐܬܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ ܠܐ ܬܕܚܠ :