simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܥܒ̇ܘܪܐ ܘܦܢܛܣܝܐ ܢܚܘܘܝܗܝ ܠܝ̣ܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ ܐܡ̣ܪܘ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܂ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
P:Ecclus [AB] ܡܐܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܘܕܡܙܕܗܪ ܡܘܣܦ ܚܝܐ̈ . ܨܚ ܐ ܝܩܪ ܐܣܝܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܪܥܐ . ܘܕܡܣܓܐ ܠܡܐܟܠ ܡܬܟܪܗ . ܣܓܝܐܐ̈ ܓܝܪ ܕܡܝܬܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܝܡ : ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܐ . ܦ ܒܪܢܫܐ X ܡܛܠ : ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܢ . ܫܐ . ܠܘ ܕܝܢ
BarKoni:Schol ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܗܦܟܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܐ ܕܐܙܠܢ̈ ܡܛܠ ܘܐܦܐ̈ ܕܢܫܪܐ ܂ ܦܪܣܬܗܝܢ̈ ܕܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܕܬܘܪܐ̈
GanBus ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܫܡܘܥܐ̈ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܗܝܡܢܐ ܗܘܬ ܇ ܐܢ ܡܚܕܐ ܡܛܠ ܢܚ̇ܬ X |ܠܘܬ ܝܘܒܠܐ ³⁰ܘܡܢܗ ܡܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ . ܕܬܠܬ :
PhiloxMab:TenMem ܡܢܐ ܥܕܝܠܐ ܡܠܬܝ ܀ 70ܐܡܪܬ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡܛܠ ܢܐܡܪ ܕܦܓܪܐ ܬܝܠܕ ܘܦܓܪܐ ܐܨܛܠܒ . ܘܐܢ ܚܕܐ ܗ̣ܝ ܬܘܕܝܬܐ ܆
SynWestSyr ܕܫܬ̈ ܡܢܘܬܐ̈ . ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗܝܢ ܪܘܒܥܐ ܕܠܐ ܬܒܪܐ . ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܪܘܒܥܐ ܘܐܚܪܢܐ ܣܘܕܣܐ . ܡܬܦܠܓܐ ܝܪܬܘܬܐ ܠܝܒ ܡܢܘܢ̈ .
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܕܢܠܒܫ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܒܪ ܒܣܪܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܘܐܓܢ ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܐܬܬܚܬܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܂ XܘXܝXܘܣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܆ ܟܕ ܡܛܠ ܇ ܕܙܕܩ̇ ܠܡ̇ܦܪܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈
SergStyl:epLuqJew ܡܢܐ ܠܐ ܝXXX . XXܡܬܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܐܝܣܪܝܠ . X ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ . . 7ܝܗܘܕܝܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ . ܐܝܬܝܗ̇ ܆
P:Luke [AB] ܕܐܠܝܫܒܥ ܥܩܪܬܐ ܗܘܬ . ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܣܓܝܐܝ̈ ܒܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܘܒܟܐܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܂ ܕܠܐ ܥܕܠܝ . ܒܪܐ ܕܝܢ ܂ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ .
Tim1:Epist ܗܢܐ |X242|ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ . 1 , 24ܗܐ |X 197b|ܓܝܪ ܡܛܠ |544|ܕܟܘܪܣܝܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ : 1 , 23ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ :
JnDalya:Epist X-- . X ܒܒܥܬܗ X . -- ⁶ܢX XX : ܩ ܠܐܠܗܐ ܢܝܙܘܢ X . --⁵ ܡܛܠ X X . -- ²ܢ . X XXX : XXܩ ܕܬܠܬܝܝXܪ : X XXX X -- . X X
DidascApost ܫܪܪܗ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܬܒܢܢ ܡܫܦܥܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܫܘܦܪܢܘܬܐ ܡܛܠ ܐܦ ܗܢܐ ܟܬܒܢ ܡܬܚܙܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܕܩܫܝܐܝܬ ܘܓܙܝܪܐܝܬ ܡܡܠܠ
SevAnt:CathHom ܡܨܪܝܢ : ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܐܪܙ . ܘܐܦ ܠܢ ܟ̣ܬܒ ܆ ܘ̣̇ܕܡ ܐܡ̣ܪ . ܐܦ ܡܛܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐ̣ܬܐ ܠܡܚܫܒܬܢ ܀ ܟܕ ܠܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܐ ܐܫܥܝܐ
ChronMin ܨܘܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܬ̇ܦܠܓ ܥܡܐ ܂ ܘܡܢ ܂ ܗ ܩ̇ܒܠ ܨܘܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܢܐ ܕܫܪܥܘܛܐ̈ ܀ ܫܢܬ ܂ ܬܬܦܐ ܂ Xܘ̣ܐ ܕܘܘܕܐ
IsaacNin:DiscColl ܨܠܘܬܐ̇ ܐܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܀ X 6 X X99ܥܠ X ܗܢܐ ܛܟܣܐ̇ ܐܢ ܡܛܠ ܢܐܡܕ̇ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܕܚܘܫܒܐ̈ ¹ܠܝܬ ܆ ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ
P:Sam [AB] ܕܗܫܐ ܐܬܩܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܠܟܘܬܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܡܛܠ ܠܫܐܘܠ : ܐܣܟܠܬ ܕܠܐ ܢܛܪܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܦܩܕܟ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܕܐܦ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܐܠܗܐ ܢܬ ܓܕܦ . ܗܢܘܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܥܡ ܟܝܢܐ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗܘܢ ܡܩܛܪ ܓܢܐ . ܠܘ ܕܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܣܛܢܐ ܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܟܠ ܨܠܡ ܘܠܟܠ ܕܡܘ ܆ ܡܛܠ . ܘܡܪܢ ܆ ܠܘ ܠܡ ܟܠܡܕܡ ܕܥ̇ܐܠ ܠܦܘܡܐ ܡܣܝܒ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ