simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܥܒ̣ܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܫܥܒܕܐ ܡ̣ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܃ ܝ ܡܛܠ ܠܥܒܕܘܬ ܐ ܙܒ̣ܢܘ ܃ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܨܪ ܢ ܢܫܬܠܛ ܘܢܡܠܟ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܆ ܐܪܙܐ ܐܢܝܢ̣̈ Xܝܘܬܚܘܝܬܐ ܕܡܕܡ ܡܛܠ ܐܦ ܗܢܝܢ ܡܢܗܪܢ̈ ܠܗ ܠܫܪܒܐ . ܘܢ̇ܣܬܟܠ ܕܡܠܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ
Chron1234 ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܘܪܐ ܘܗܕܝܘܛܐ ܂ ܘܡܬܟܚܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܬܐ ܡܛܠ ܩܪܝܒ ܗܘ̣ܐ ܡܦܪܝܢܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬ̣ܐ ܝ· ܗܘ̣ܐ ܠܣܘܢܕܘܣ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܬܒܥܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܘܒܡܬܚܐ ܟܠܗ ܕܠܠܝܐ ܓܗܢܬܐ ܘܒܘܪܟܐXX - ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܠܚܘܕ ܚܕܐ ܫܥܬܐ ܐܘ ܬܪܬܝܢ ܝ̇ܚܐ ܢܬܠ ⁵ ܠܢܦܫܗ
SynWestSyr ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘ̈ ܕܒܟܠ ܗܘܦܪܟܝܐ . ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ³ܕܒܟܠ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ 10ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܢܬܠܘܢ ܐܝܪܝܢܝܩܘܣ̈ . ܛ .
DionAr:MystWritings ܡܣܟܘܬܐ ⁴³ܕܠܥܠ X1ܥܠ : X X1 X5ܐܟܝܢܐ ܡܢ ³⁷ X1ܢܝX ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆
Chron1234 ܕܬܐܪܬܘܢܝܗܝ ܩܛܠܬܘܢܝܗܝ ܂ ܘܐܪܡܝ ܒܗܘܢ ܦܪܙܠܐ̈ ܘܚܒ̣ܫ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܩܛܠ ܂ ܐ ܡܘܬܐ ܡܝܬ ܂ ܐܬܛܪܛܥ ܒܚܡܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܐܝܢ
P:1Macc [AB] ܦܠܓܘܬܐ ܘܡܚܘܬܐ ܕܥܒܕ ܒܐܪܥܐ : ܕܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܠܗ ܟܣܦܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܘܗܝ̈ : ܘܫܩܠܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܙܥܘܪܝܢ :
AbbaIs:Ascet ܡܫܡܠܝܘܬܐ . ܝXX X ܐܚܝ̣̈ ܐܠܐ ܢܩܢܐ ¹ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܕܘܒܙ̈ ܐ ܟܦܐ̈ : X--X1XX⁰ܝ X1XX⁰ܝ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
ZachSch:ActsSev ܡܢܐ ܢܓܕܬ ܠܢ ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܕܚܒܪܟ . ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܬܐܠܨܬ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܢ ܚܡܬܐ ܢܐܡܪ . ܐܢ ܨܒܐ ܗܘܝܬ ܗܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ̈ ܬܐܡܪ
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܘ̣ ܐܢܫ ܗ̣̇ܕܝ ܐܢܘܢ ܂ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܟܘܟܒܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܐܦܢ ܂ ܣ̇ܢܝܢ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠܬ̇ ܐܢܘܢ ܂
MiaphysiteDocs ܗܢܐ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܟܠ ܚܕ ܃ ܕܐܝܟ ܐ ܟܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܚܝܘܬܐ ܨܝܕ ܦܠܢ ܒܪܢܫܐ ܂
JnDalya:Epist X-- . X ܒܒܥܬܗ X . -- ⁶ܢX XX : ܩ ܠܐܠܗܐ ܢܝܙܘܢ X . --⁵ ܡܛܠ X X . -- ²ܢ . X XXX : XXܩ ܕܬܠܬܝܝXܪ : X XXX X -- . X X
Chron1234 ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܗ̇ܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒܬ̇ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܛܠ ܠܛܒܘܬܗ̇ ܂ XXܝ ܂ ܕܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܦܠܐܣܛܝܢܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂
SevAnt:LuqJul ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡܥܠܝܬܐ . ܡܡܫܚ ܗ̣ܘܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ⁷ܟܕ ܡܛܠ ܘܕܬܫܒܘܚܬܢ ܡܬܬܚܬܐ ܗ̣ܘܐ ܘܒܡ ܫܚܬܢ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܗܘܬ .
JacSer:Epist ܩܕܝܫܐ X ܘܥܠܝܒܐ ܕܝܣܩܪܐ̇ ܂ 5ܪܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡܛܠ 2ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܇ · X ܘܩܛܠܐ̈ 3ܣܥܝܐܐ̈ ܕܢܦܠܘ̣ ܂
Chron1234 ܩܘܛܪܓܐ̈ ܢܕ̈ ܕܐ ܕܐܬܩܪܒܘ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܆ ܡܢ ܢܘܢܐ ܡܛܠ ܦ̇ܐܝܢ ܠܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܕܢܨ ܂ ܒܝܢ ܆ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܕܗܪܟܐ ܘܐܚܪܬܐ ܒܠܒܗܘܢ ܀ ܀ ܗܒ̣ܘ ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ ܃ ܗ̇ ܕܝ̣ܢܪܐ ܡܛܠ ܂ ܘܒܕܘܟܬ ܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܝܐ̈ ܘܕܡܝܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܡ̣ܪܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܛܥܡ ܒܒܣܪ ܢܣܝܢܐ ܕܡܘܬ ܘܠܡܝܘܬܘܬܐ ܩܪܒ . ܟܕ ܡܛܠ ܒܓ ܟܠܗ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܐܬܒܪܢܫ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܪܫܝܬ
Tim1:Epist ܕܣܝܒܪ ܝ ܚܠܦܝܢ ܡܘܬܐ ܕܠܝܛܐ ܘܕܚܛܝܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܐܡܪ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܃