simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs . . . ] ܐܝܬܝܗܘܢ ¹ܗܘܘ ܒܫܒܝܐ : ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܓܕ . ܡܛܠ . ܙܕܩܐܝܬ ܕܝܢ ܐ ¹⁰[ . . . ]ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ
ZachSch:ActsSev . . . ܗܢܐ . . . ܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐ . . . ܝܠܗ ܬܗܘܐ ܕܢܬܬܦܝܣ ܐ . . . ܡܛܠ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . . . . . . . . . ܐ ܡܫܬܪܪ ܡ . . . ܗܕܐ ܗܢܘܢ ܢܟܝܦ
SevAnt&SergStyl:Corres . . . . . . ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܒܗ ܘܗܘ ܒܐܒܐ
SevAnt:CathHom . X ܕܐܦ ܗܕܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܝX ²⁷X⁰ XXܐܠܐ ܡܢ ܡܛܠ ܡܢ ܓܘܕܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܚܘܒܗ . 33ܚ̇ܣ . ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܇
BarEbr:CandSanc . XX -- ⁸ܢܗܝܪܐXX -- ⁶ X X1 X . -- ⁷ܚ̣̇ܝܠܗ̇ X X ܐ ܠܣܛܢܐ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ¹¹ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐ̣ܡܪdd -- ¹⁰ܡܢXܝܢܐ X X --
SevAnt:CathHom . XXXXXXX ³ܘXXX ܟܝܬ ܕܟ̣ܬܒ ܠܩܘܪܝܢܬܝܐ̈ ܇ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܩ̣̇ܪܝܒ ܠܥ̣ܫܘܩܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܢܫܬܟܚ ܘܠܘ ܚܢܢ ܆
PhiloxMab:epPatricius . XXܝܩܩ̇ . ܢXܝܝX . --¹¹ܡܬܬܣܝܡXX . --¹⁰ܡܬܚܫܒܝXXX ܡܛܠ ܫܠܝ ܠܗXX . --⁶⁶-ܝXXXX --⁴XXX . --⁵ܐ . ܝܬ XXX --³
SevAnt:LuqJul . XܝX--¹⁴ܡܝܘܬܐXXXXX--¹³ܝܥܛܕܗXXܢ̇X . ܡܛܠ ܗܘ ܕܗܝܟܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܚܝܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܡܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܝܘ ·dd
CaveTreas . Xܝܬ X ܒܢܝܢܫܐ̈ X ܣܓܝܐܐẌ ܕܡXܚܪܝܢ X ܥܠ ܗܕܐ ⁶ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕ X ܠܐ Xܝ XX-- Xܘ X --X ܘܠܐ ܗܦXܝ ܡܢ ܡXܪܝܢ ܐܠܐ X XX5 ( X )
SilwQard:ScholUrmApp . Xܝܬ ܚܝܘܬܐ̈ 25 XXXX ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܡܘܣܦܐܝܟ ܡܛܠ Xܚܝܬ Xܢܣܐ ܕܚܝܘXܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ ܗܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܗܘ . ܐX
SilwQard:ScholUrmApp . Xܢ ܕܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪܢܝܢ̈ : ܠܐ ܠܥܕܠܝܐ ܫ̇ܘܝܢ ܡܛܠ : ܕܢܒܛܠܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ· ܘܢܪܒܘܢ ܠܙܝܩܘXܐ :
SilwQard:ScholUrmApp . Xܢ ܗ̣ܘ X ܚܘܝ ܒܟܠܡܐ ܪXܝXܬܐ̈ ܕܟܣܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܗX ܇ ܡܛܠ ܗܘX . ܡܕܝܢ ܡܣXܩܢܐ ܗ̣ܘ ܢܘܗ̇X ܘܠܘ ܛܒܐ ܘܫܦܝܪܐ ܆ 25
SilwQard:ScholUrmApp . Xܢ ⁰ Xܝ . ܬ ܐܩ ܡܠܝܠܐ̈ . Xܚܪܢܐ̈ : ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܘܫܐܪ ܡܛܠ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܪܠܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . Xܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡܠܝܠܐ ܆
PhiloxMab:epPatricius . XܢܝX . --⁸⁶ܚܕܐ XX . --⁸⁵ܒܢܩܦܘܬܐ ܗܘܐ ܝܗ̣ܒ ܫܘܪܪܐ ܡܛܠ ⁸²ܝXX . -- ⁸¹ܝܡܠܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܬܐܢܚܬܐ̈ ܘܟܢ ܫ̇ܒܩ-
SilwQard:ScholUrmApp . Xܦ ܗ̇ܘ ܒܡܢܝܘܬܐ ܪܗ̇ܛ 0 ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܇ ܘܠܘ ܒܐܝܟܢܝܘܬܐ : ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܚܕܕܐ̈ ܘܠܘ ܒܐܕܫܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܒܡܢܐ ܗ̇ܘܐ ܦܘܪܥܢܗ
SilwQard:ScholUrmApp . Xܦ ܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܩܝܡܘܢ : ܐܠܐ ܡܛܠ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ :
Elia:epLeonḤar . Xܦ ܢܦܫܐ ܫܩܠ ܥܡ ܦܓܪܐ . ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܡܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܦܪܘܩܢ . ܐܠܗ ܘܐܢܫܝܐ .
SilwQard:ScholUrmApp . Xܦ ܥܕܠܝܢ ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܥܕܠܝܢ ¹³ ܕܡܒܛܠ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܕܒܡܘܬܐ ܆ ܡܬܚܡܐ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ : X 0ܗ̣ܘܐ ܕܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܆
SevAnt:Epist . ·ܒܪܒܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܫܬܒܠܘܢ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܡܛܠ ܕܝܝܢ ܘܒܝܕ ܗ̇ܢܒ . ܕܠܐ ܫܘܝܝܢ ܠܘܬ ܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܗܘܢ .
AbbaIs:Ascet . ¹ ⁸ܝ X X X ·ddܝ X ⁷ ܝܐܘ ܬܠܬ ܡܠܝܢ̈ ¹⁵ܬܪܬܝܢ̈ ¹⁴ X ܥܓܠ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ XX ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ² ܝܡܫܝܢܬܐ ddX X X ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ