simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁸ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܚܒܠܐ ܆ ܘܠܐ ܡܒܐܫܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܝܗ̣ܒ ⁷ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ :
SevAnt:LuqJul ⁸ܣܘܓܐܬ X ܣܟܠܘܬܐ . ܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܕܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܚܫܐ̈ . ܐܦ ⁷ܒܗ̇ܝ ܕ ܢܘܕܘܢܝܗܝ ܒܣܪܐ ܩܝܡܝܢ
BarEbr:Ethic ⁸ܨ ܠܘܬܐX . Xܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܫܥܐ . ¹⁰ X ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܕܘܪܫܐ ܦܓܪܢܝܐ . ⁷ ܩܦܠܐܐ̈ ܬܫܥܐ . ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ .
DidascApost ⁸ܩܝܡܬܐ ܐܦ X⁸ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܆ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ ܡܛܠ ܆ ܪܗܒܘܢܐ ܕܩܝܡܬܢ X ⁸ܗܘ̣ܐ ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩ̣ܡ ܠܘܩܕܡ . ܫܘܪܪܐ
SevAnt:LuqJul ⁸ܫܘܡܗܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ XXXX ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܣܘܪܩܗ ܨܒܝܢܝܐ . ܐܝܟ Xܢ ܕܒܗ̇ܬ
SevAnt:CathHom ⁸ܬܪܥܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ : ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ X ܒ̇ܪܝܐ ¹0ܘܕܩܕܡ ܡܛܠ ܘܝܬܝܪ ܡܫܡܠܝܬܐ ܀ X ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܬܬܪܝܡܘ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ ܆
BarEbr:Ethic ⁸⁴ܩܢܝܢܐ ܕܗܢܝܢܐ 15 ܡܬܒܥܝܢܐX . ⁸ܘܟ̇ܠܚܕ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕXܟܣܢܝܘܬX ܘܥܠ̇XX . ⁸²̈ ܟܠ ܫܘܢܝܐ ܘܚܙܘܩܝܐ . ⁸³ܐܘ̇
PhiloxMab:epPatricius ⁸⁵ܕܠܐ ܐܩ̣ܪܒܬ̇ ܀ ܩX ܡܬܒܥܐ ܡܕܝܢ ܠܐܢܫ ܕܢܥܪܘܩ ܡܛܠ ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܣ̣ܒܪܐ ܕܐܙܕܟܝ̣ܬ̇ ܠܘ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܬ̇ ܐܠܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ⁸⁷ܡܐܬܝܬܝ ܓܒܟ ܦܘܩܕܢܐ ܘܩܪܟ ܩܠܐ : ܕܬܩܪܐ ܐܢܫܐ̈ ⁸⁸ܠܘܬ ܡܛܠ ܕܫܝܢܐ : 2ܘܐܢܐ ܪܕܐ̇ ܐܢܐ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܬܝܢ ⁸⁶ܒܐܪܙ ܚܘܕܬܐ .
BarEbr:CandSanc ⁸⁷ܬܪܥܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܙܝܦܝܢ ܠܬܟܝܒܘܬ ܣܗܕܘܬܐ . ܘܒܗ ܡܛܠ ⁸⁴ ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܀
ActsStAnth ⁹ X ܣܝܒܘܬܗ ܩܘܪܒܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ̈ ¹⁰ܫܢܝܢ̈ ܘܫܡܫܘܗܝ ܡܛܠ ⁶ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܗ̣ܢܘܢ ⁷ܠܚܘܕܝܗܘܢ ⁸ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܥܡܗ
PhiloxMab:epPatricius ⁹³ܐܓܪܐ ܡܣܬܥܪܐ . ܡܒ̇ܣܪ ܓܝܪ ܐܢܫ ܥܠ ܝܩܕܢܐ ܩܪܝܒܐ⁹⁴ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܝ ܡܕܡ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܗ̇ܘܝܐ X ²ܘܐܦ
ActsStAnth ⁹³ܟܐܢܘܬܐ ܕܬܘܒ ⁹⁴ܦܢܝܢ ܠܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ ܘܠܒܝܫܐ ܥܡ ܡܛܠ ܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ 5 X X40ܘܬܚܙܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܬܥܪܙܠ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܡܢ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܡܚܝܢܐ ܗ̇ܘ . ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܕܒܣܪܐ .
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܕܢܥܒ܏ܪ XXXXX X ܒܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܝܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܥܒܕ ܚܒܠܐ ܕܡܘܬܐ . Xܐܬܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܩܒܘܪܬܐ .
SevAnt:LuqJul ⁹ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟ ܘܡܝܘܬܐ . ܠܚܡܐܝܬ ܡܘܕܝܢܢ ¹0ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ . ܘܠܘ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܕܚܒܠܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ
Ps-MaruMayph:Canons ⁹ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ ܐܝܟ ܪܥܝܢܗܘܢ ܫܚܠܦܘ ܐܢܘܢ ܠܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܕܘܟ ܒܛܠܘܐܦ ܥܐܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܝܕܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܥܒܕܘ .
Chrys:ComJohn1 ⁹ܡܢܐ ܕܝܢ ܛܫܝ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ . Xܠܘܩܕܡ ܕܟܕ ¹⁰ܗܘ ܪܚܝܩ ܡܛܠ ⁸ܐܬ ܓܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ .
DidascApost ⁹ܡܫܝܚܐ . ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ . ܢܟܦܪܘܢ ܘܢܫܒܩܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܝܢ