simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܐܫܒܘܩ ܠܚܘܒܝܗܘܢ̈ : ܘܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܬܘܒ ܠܐ ܐܬܕܟܪ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܢܕܥܘܢܢܝ : ܡܢ ܙܥܘܪܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܫܝܫܗܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܓܝܪ ܟܕ ܡܫ̇ܪܐ ܗܘ̣ܝܬ ܒܗ̇ܘ ܟܬܒܘܢܐ ܙܪܝܙܐ ܃ ܒܪܡܘܬܐ ܡܛܠ ܫܘܪܝܐ ܝXܢ ܬ̇ܚܘܝܬX ܂ ܝXܢܐܓܪܢܘܬܐ ܇ ܘܠܚܪܬܐ ܕܒ̇ܩX ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܪ ܥܠ ܚܕ ܦܘܩܕܢܐ ܬܚܝܬ ܚܘܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝ- ܂ ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܕܦ̇ܩܕ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ ܘܫܪܟܐ ܂
Tim1:Epist |X 239|ܚܕܢܝܘܬ ܒܪܘܬܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܬܐ . 1 ܡܛܠ ܕܝܚܝܕܝܐ : ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܘܡܗܝܡܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܒܬܐܘܪܝܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܡܛܠ ܕܝܢ ܘܬܪܝܢܬ ܟܝܢܐ ܬܐܘܪܝܐ ܘܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܘܗܝ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ̈ ܆ ܡ̇ܕܓܠ ܕܘܝܕ ܕܡ̇ܙܡܪ ܇ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܃ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܃ ܝ
P:Sam [AB] ܕܗܘܘ ܐܢܫܐ ܒܗܝܬܝܢ ܛܒ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܬܒܘ ܒܐܝܪܝܚܘ : ܡܛܠ : ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ . ܘܚܘܝܘ ܠܕܘܝܕ ܘܫܕܪ ܠܐܘܪܥܗܘܢ :
SynWestSyr ܕܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܟܘܪܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܡܛܠ ܕܝܨ̇ܦܝܢ ܕܝܪܝܐ̈ . ܘܥ̇ܒܕܝܢ ܥܠ ܕܝܪܐ ܒܛܝܠܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܘܕܐܘܣܦ ܆ ܪܘܚܐ ܡܛܝܒܐ ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܟܪܝܗ ܀ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ : ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ .
SevAnt:LuqGramm ܣܥܝܗ ܡܪܚܐ ܝ ܘܡܓܕܦܢܐ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ ܝ̇ ܘܣ ܂ ܐܢܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܡܛܠ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܃ ܕܥܕܠܗ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܕܝܘܐ̈ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܘܡ̇ܐܣܐ ܟܪܝܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ ܒܝܬ ܥܢܝܐ ܂ ܘܩܘܪܝܐ̈ ܝ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ ܕܕܝ̇ܒ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܘܥܫ̣ܢ ܡܛܠ ܠܝܛܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܐ ܂
AbbaIs:Ascet ¹¹ܐܢܫ ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܒܝܫܐ̣ ²ܕܝܢ ⁵ X ܪܚܝܩܘܬܐ X ³ܗܢܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ̣ ܪܚܝܩܬܐ X ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܗ . ¹0 XX ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܘܥܝܕܐ ܃ ܗ̇ܘ ܣܢܐܐ ܘܡܩܪܒܢܐ ܐܝܟ ܪܚܡܐ ܡܛܠ ܃ ܘܕܟܝܢܐ ܐܟܚܕ ܘܕܗܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܪܚܡ̣ܬ̇ ܐܢܫܘܬܐ - ܆ ܘܠܘ ܟܕ ܡܢ ܐܢܫ ܝ ܒܩܛܝܪܐ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܙܥܘܪܘܬܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܃ ܐܣܬ̇ܪܩ ܓܝܪ · ܨܒܝܢܐܝܬ
SynWestSyr ܛܟܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ . ܡܛܠ ܥܠܡܝܐ̈ ܕܝܢ ܗܢܘܢ . ܗܢܘܢ ܡܛܠ . ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܚܘܡܐ ܗܘ̇ X ܕܣܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .
SynWestSyr ܚܪܝܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܡܡܢܥܝܢ ܠܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܢܬܛܟܣܘܢ .
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܥܒܘܕܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪ ܗܪܟܐ ܒܪܢܫܐ . ܡܛܠ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܚ̣ܫܒ ܟܝܢܐܝܬ .
PhiloxMab:Disc ܕܚܙܝܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܐ ܟܣܝܐܝܬ : ܘܙܝܥܐ ܘܡܣܬܪܕܐ ܡܢܗܘܢ ܆ ܡܛܠ ܠܥܝܢܝ̈ ܦܓܪܐ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܫܘܢܩܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ̈ : ܐܠܐ
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܐܟܫܪܘ : ܟܠܗ̇ ܡܪܥܝܬܗܘܢ ܐܬܒܕܪܬ . ܩܠܐ ܕܫܡܘܥܬܐ ܗܐ ܡܛܠ ܘܢܩܝܡ ܝܪܝܥܬܝ̈ . ܡܛܠ ܕܫܛܘ ܪܥܘܬܐ̈ : ܘܠܡܪܝܐ ܠܐ ܒܥܘ .