simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܝܫܢ̈ ܥܒ̣ܕܘ ¹⁵ܥܡܝ : ¹⁸ܠܝ ܫܒܩܘ ܡܒܘܥܐ X ܡܛܠ . ܬܡܗܬ ܫܡܝܐ ܥܠ ܗܕܐ̣ ܘܙܥܬ ¹⁴ܛܒ ܣܓܝ̣ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܚܘܠܡܢܗ ܕܦܓܪܐ̣ ܠܝܬ ܠܗ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܡܘܬܐ ܆ ܒ̇ܥܐ ܡܛܠ ܠܡܚܣܢ ܡܬܥܨܐ ³ ܐܢܐ ܠܡܬܥܗܕܘX ܠܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܡܪܝܪܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ܝܝ ܣ̇ܢܐ ܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̣ ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܇ X ܡܛܠ ܠܝ ܡܢ ܥܠܡܐ̣ ܕܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܇ ܘܐܢܐ |ܫ̇ܩܠܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ܠܐ ܡܬܩܛܥܐ ܠܢ ܐܠܐ ܡܣܠܝܢ ܚܢܢ ⁸ܠܟܣܝܬܗ̇̈ ܕܒܗXܬܬܐ ܡܛܠ ⁷ܡܬܕܡܝܢܢ̣ X ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ̣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ ¹¹ܘܠܐ ܩ̣ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܣܝܡܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܝܗ̇ܒ ܠܗܘܢ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ Xܐܢܘܢ XX ⁴ܒܡܝܪܬܐ ܪܒܬܐ X ³ܟܝܢܘܬܐ XXX ²ܒܟܠ X0 ¹ ܡܛܠ ܠܡܦܩܘ ܡܦܩ̣ XX ܘܥܡ ܗܘ ܕܘ̇ܠܐ ܠܗ ܠܡܫܬܝܢܘ̣ ܠܗܢܐ ܫܒ̇ܩ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܐܬܕܝܢ ܠܘܬܟܘܢ . X ܒܨܘ ܠܓܙܪܬܐ̈ ܕܟܬܝܐ̣̈ ܘܠܩܕܪ ܡܛܠ ܠܟܪܡܠܐ |ܠܡܐܟܠ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܛܘܫܬܘܢ ܫܡܝX .
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܕܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܠܝܬ ¹³ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܟܕ ܡܛܠ ܝܘܩܢܗ ܕܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܆ ܢܠܒܫ ܘܝܘܩܢܐ ܕܗ̇ܘ ܫܡܝܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ X ܐܡ̣ܪ ܒܒܪܝܬܐ : ܕܡܢ ⁷ ܫܘܪܝܐ ܕܐܝ̇ܬܝ ⁸ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܡܛܠ ܇ ܐܢ ܚܝܘܬܐ̣ ܐܢ ³ܒܥܝܪܐ̣ ܐܢ ⁴ ܪܚܫܐ̣ ܐܢ ⁵ܦܪܚܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܬܪܪܐ ¹¹ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕܗ̇ . 8ܘܬܘܒ : ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܗ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ⁸ܗܟܢܐ : ܕܝܬܩܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܝܬܐ ⁹ܡܫܬܪܪܐ ܇ 0
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܕܬܚܠܦ ܕܘܟܬܐ̣ ³ܐܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܦ ܥܒ̇ܕܐ ܡܛܠ XX ¹ ܝX XX²ܘܠܟܠܗܘܢ X ܘܠܗ̇ܢܘܢ ⁴ X ܕܡܩܪܒ ܥܡܟ : 0 0O⬩ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ܒܟ ܚܪܡܐ̣ ܐܝܣܪܝܠ̣ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܇ ܘܐܢܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܪܝܫ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ X :
AbbaIs:Ascet ܕܐܢ ¹⁵ܕܚܠܬܗ̇ X ¹ܬܩܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܗܘܢܐ̣ ܘܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ¹³ܩܠ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܨ̈ ܨܐ ܕܚܠܬܗ ¹⁴ܩܕܝܫܬܐ :
AbbaIs:Ascet ܣܘܓܐܐ ܕܬܐܓܘܪܬܟ̣ ܡܠ̣ܝܬ ܒܝܬ ܓܙܝܟ̈ ܚܛܝܬܐ ܇ ܡܛܠ XX ¹²ܘܡܕܝܢܬܐ ¹¹ X ܗܘܐ ܢܒܝܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܪܒܐ ¹⁸ܕܨܘܪ :
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ܓܥ̇ܐ ܐܢܬ ܇ ܠܘ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܚܫܐ ¹¹ ܕܝܠܗ ܡܬܪܢܐ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܐܢܫ ܡܛܠ ܟܐܒܐ ܕܝܠܗ ܓ̇ܥܐ̣ ܠܡܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ :
AbbaIs:Ascet ܡܟܝܟܘܬܐ . X ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ . XXX X -X X ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܟܟܘܬܐ : XX--X X X⁰ ܝXX X 8ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ :
AbbaIs:Ascet ܗܘܢܐ ܕܒܟܝܢܐ . X ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܬܕܥܘܢ ܐܚܝ̣̈ ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܠܝܢܘܕܝܗܘܢ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ :
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܫܘ ܘܫܡܠܝܘ . Xܝ ܩX ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܐܬ ܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܬܘܒ X ³ܘܠܪܝܚܗ X ²ܐܦ ܚܪܡܐ ܬܘܒ X0 ¹ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥ ܘܚ̣ܙܐ ܨܝܕ ܣܒܐ̈ . ܩX ܐܚܝ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܬ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XXX--18ܝX 181ܝ XX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܝܝ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܥܢܘܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܝܠܡ ܝ ܝܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ . X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :